Recent Submissions

 • XII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików : książka abstraktów 

  Politechnika Łódzka. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności. (Politechnika Łódzka. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności., 2021)
 • Antydrobnoustrojowe własności olejków eterycznych Jodły (Abies L.) i Bylicy (Artemisia L.) 

  Kunicka, Alina; Kalemba, Danuta (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Badano aktywność antydrobnoustrojową 5 olejków eterycznych pochodzących z różnych gatunków jodły: Abies alba, Abies grandisi, Abies koreana, Abies nordmaniana i Abies veitcki oraz olejki 3 bylic: Artemisia abrotanum, ...
 • Grzybobójczy efekt działania N,N-BIS(3-aminopropylo) dodecyloaminy na grzyby strzępkowe 

  Koziróg, A.; Żakowska, Z.; Gabara, B.; Brycki, B. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Badania dotyczyły wrażliwości konidiów i grzybni szczepu Aspergillus niger na N,N-bis(3- aminopropylo )dodecyloaminę (APDA), substancję dezynfekcyjną. Stężenie, które hamowało rozwój konidiów badanego szczepu wynosiło ...
 • Modyfikowane bioaktywne włókniny pneumotermiczne stosowane do ochrony układu oddechowego 

  Majchrzycka, Katarzyna; Brochocka, Agnieszka; Gutarowska, Beata; Owczarek, Ewa (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Prace technologiczne zmierzające do opracowania prototypu bioochrony układu oddechowego prowadzono w oparciu o technologię meltblown. Właściwości bioaktywne uzyskano w skutek zastosowania modyfikatorów czynnych biologicznie. ...
 • Wpływ dekontaminacji na poziom mikotoksyn w ziołach 

  Markowska, J.; Libudzisz, Z.; Żegota, A. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Badaniom poddano wpływ promieniowania gamma ( 10kGy) i pary wodnej pod ciśnieniem ( 121 °C, 15 min) na poziom toksycznych metabolitów grzybów strzępkowych obecnych w suszach zielarskich: nasieniu kozieradki, liściach ...
 • Mikotoksyny w krajowych surowcach zielarskich 

  Markowska, J.; Libudzisz, Z.; Buchmiet, E. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Stwierdzono, że w krajowych suszach zielarskich (17 gatunków ziół stanowiących nasiona, koszyczek, liście, korę, ziele korzeń i kłącze roślin) ilość grzybów strzępkowych wynosiła od 100 jtk*g‾¹ do 10⁵ jtk*‾¹. Dominującą ...
 • Tworzenie Ochratoksyny A na materiałach budowlanych 

  Buchmiet, E.; Żakowska, Z. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  W doświadczeniach określano wpływ wilgotności masowej podłóż, temperatury otoczenia, periodycznej zmiany oświetlenia oraz pasażowania (będącego symulacją samoistnego przenoszenia się szczepów w zagrzybionych pomieszczeniach) ...
 • Cytotoksyczność i mutagenność pleśni porażających materiały budowlane 

  Gutarowska, B.; Arkusz, J.; Stańczyk, M.; Piotrowska, M.; Stępnik, M.; Żakowska, Z. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Badania obejmowały analizę mikologiczną oraz toksykologiczną ekstraktów z przegród budowlanych porażonych pleśniami (wykrywanie obecności mikotoksyn, ocena aktywności cytotoksycznej i mutagennej). Stwierdzono, że pleśnie ...
 • Mikrobiologiczne zanieczyszczenie chłodziw do obróbki metali i ich wpływ na stan czystości powietrza 

  Cyprowski, M.; Piotrowska, M.; Żakowska, Z.; Szadkowska-Stańczyk, I. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Praca przedstawia wyniki badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia chłodziw do obróbki metali oraz ich wpływu na stan powietrza na stanowiskach pracy. Badania prowadzono w zakładach branży metalowej zlokalizowanych w ...
 • Monitoring zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w otoczeniu kompostowni 

  Gutarowska, Beata (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Praca przedstawia wyniki monitoringu zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza na terenie kompostowni oraz w jej najbliższym otoczeniu. Celem pracy było ustalenie czy istnieje wpływ kompostowni na kształtowanie ...
 • Ocena pracy przydomowej oczyszczalni ścieków 

  Borowski, Sebastian; Wojtczak, Maciej (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Przeprowadzono badania efektywności oczyszczania ścieków socjalno-bytowych w osadniku gnilnym. Analizie poddawano ścieki pobierane z komór osadnika oraz studzienki rewizyjnej przed drenażem rozsączającym przydomowej ...
 • Bakterie z rodzajów Aeromonas i Pseudomonas jako wskaźniki kolonizacji systemów dystrybucji wody pitnej 

  Kręgiel, Dorota; Rygała, Anna (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Wzrost mikroorganizmów w systemach dystrybucji wody jest związany z obecnością różnych związków organicznych. Nawet ich niskie stężenia powodują wzrost i kolonizację bakterii, głównie z rodzajów Pseudomonas i Aeromonas. ...
 • Zanieczyszczenie powietrza grzybami strzępkowymi w archiwach i bibliotekach 

  Piotrowska, M.; Zielińska-Jankiewicz, K.; Kozajda, A.; Gutarowska, B. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  W prezentowanej pracy zbadano zanieczyszczenie powietrza przez grzyby strzępkowe w 3 archiwach i bibliotece. Stwierdzono, że liczba grzybów pleśniowych wynosi od l ,8x 10² jtk/m³ do 2,3x10³ jtk/m³. Dominującą mikroflorą ...
 • Grzyby strzępkowe w procesie biodeterioracji wyrobów papierniczych 

  Pajewski, Zbigniew; Żakowska, Zofia (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Przebadano 27 szczepów grzybów strzępkowych wyizolowanych z różnych obiektów muzealnych pod kątem uzdolnień celulolitycznych, proteolitycznych i lipolitycznych. Materiały badane pochodziły z muzeum w Chicago, Łodzi oraz ...
 • Detoksykacja żółcieni kwasowej 36 w warunkach kometabolizmu 

  Solecka, Monika; Ziemiński, Krzysztof (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Określono wpływ barwnika monoazowego Żółcieni kwasowej 36 na wzrost mikroorganizmów osadu czynnego oraz bakterii Pseudomonas fluorescens i Micrococcus luteus. Wykazano, że badany barwnik należy do grupy związków wysoce ...
 • Mikrobiologiczny rozkład tlenków azotu 

  Ziemiński, Krzysztof; Solecka, Monika (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Selekcja mikroorganizmów posiadających uzdolnienia do biodegradacji wysokich stężeń azotanów, stwarza możliwość zastosowania procesów mikrobiologicznych do oczyszczania zarówno ciekłych odpadów produkcyjnych jak również ...
 • Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów zasiedlających powierzchnię PVC w środowisku gleby kompostowej 

  Terkiewicz, Patrycja; Żakowska, Zofia; Kuberski, Sławomir (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Celem pracy było wykazanie czy czysty poli(chlorek winylu) poddany wstępnemu działaniu strumienia elektronów jest podatny na biodeteriorację w glebie kompostowej. Materiałem badawczym był czysty poli( chlorek winylu) ...
 • Efekty degradacji folii opakowaniowych przez mikroflorę termofilną 

  Szumigaj, Joanna; Żakowska, Zofia; Klimek, Leszek; Bartkowiak, Artur (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Badano podatność folii opakowaniowych otrzymanych z celulozy, polikaprolaktonu i polikwasu mlekowego na działalność glebowej mikroflory termofilnej. Po 2 miesiącach kompostowania w temperaturze 48°C przeprowadzono analizę ...
 • Ocena odporności na grzyby strzępkowe matariałów pomocniczych stosowanych w przemyśle optycznym 

  Bartosik, M.; Żakowska, Z. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Mikroorganizmy rozwijając się na przyswajalnych przez nie materiałach pomocniczych mogą powodować niszczenie precyzyjnych urządzeń optycznych. W poniższej pracy badano odporność klejów, kitów i smarów na działanie wybranych ...
 • Skrobia modyfikowana plazmochemicznie jako wypełniacz materiałów polimerowych 

  Szymanowski, Hieronim; Kaczmarek, Mariusz; Gazicki-Lipman, Maciej; Klimek, Leszek; Szumigaj, Joanna (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  W badaniach użyto skrobi ziemniaczanej jako wypełniacza dla polietylenu (LDPE) w celu zwiększania jego zdolności do biodegradacji. Ponieważ mieszalność skrobi natywnej z polietylenem jest słaba, jej ziarna poddano ...

View more