Materiały konferencyjne, referaty (WBiNoŻ)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 69
 • Pozycja
  XII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików : książka abstraktów
  (Politechnika Łódzka. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności., 2021) Politechnika Łódzka. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności.
 • Pozycja
  Antydrobnoustrojowe własności olejków eterycznych Jodły (Abies L.) i Bylicy (Artemisia L.)
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Kunicka, Alina; Kalemba, Danuta
  Badano aktywność antydrobnoustrojową 5 olejków eterycznych pochodzących z różnych gatunków jodły: Abies alba, Abies grandisi, Abies koreana, Abies nordmaniana i Abies veitcki oraz olejki 3 bylic: Artemisia abrotanum, Artemisia absinthium i Artemisia vulgaris. Zestaw organizmów testowych obejmował bakterie Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, drożdże Cancida mycoderma i pleśnie Aspergillus niger. Do badania wykorzystano metodę impedymetryczną, umożliwiającą określenie nie tylko efektu statycznego czy całkowitej inhibicji wzrostu drobnoustrojów, ale również redukcję liczby komórek w warunkach modelowych. Badane olejki jodły i bylicy charakteryzują się wysoką aktywnością w odniesieniu do bakterii Gram+, skutecmie eliminując bakterie S. aureus ze środowiska oraz hamując wzrost bakterii przetrwalnikujących B. subtilis.
 • Pozycja
  Grzybobójczy efekt działania N,N-BIS(3-aminopropylo) dodecyloaminy na grzyby strzępkowe
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Koziróg, A.; Żakowska, Z.; Gabara, B.; Brycki, B.
  Badania dotyczyły wrażliwości konidiów i grzybni szczepu Aspergillus niger na N,N-bis(3- aminopropylo )dodecyloaminę (APDA), substancję dezynfekcyjną. Stężenie, które hamowało rozwój konidiów badanego szczepu wynosiło 0,03%. Niższe stężenia triaminy opóźniały jedynie ich kiełkowanie, natomiast całkowita dezaktywacja grzybni występowała dopiero przy stężeniu 0,1 %. Po 24 godzinach działania preparatu wnętrze komórki wypełnione było tylko strukturami błoniastymi. Stwierdzono, że preparat użyty w stężeniu 0,05% i 0,1 % powodował gromadzenie się na powierzchni materiału biologicznego drobnych kropelek, oklejających zarówno konidia jak i grzybnie. Wyniki badań wskazują, że praktyczne stężenie preparatu dezynfekcyjnego powinno być ustalane zarówno w odniesieniu do konidiów jak i grzybni.
 • Pozycja
  Modyfikowane bioaktywne włókniny pneumotermiczne stosowane do ochrony układu oddechowego
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Majchrzycka, Katarzyna; Brochocka, Agnieszka; Gutarowska, Beata; Owczarek, Ewa
  Prace technologiczne zmierzające do opracowania prototypu bioochrony układu oddechowego prowadzono w oparciu o technologię meltblown. Właściwości bioaktywne uzyskano w skutek zastosowania modyfikatorów czynnych biologicznie. W wyniku badań wykazano, że dodanie modyfikatorów w początkowym etapie technologicznym nie daje zadowalających efektów, ze względu na trudności w połączeniu cząstek modyfikatora i granulatu polimeru, a także negatywny wpływ temperatury płynięcia polimeru na właściwości biobójcze. Dalsze prace technologiczne związane były z opracowaniem sposobu wprowadzenia cząstek modyfikatora i roztworu bakteriobójczego w końcowej fazie formowania runa. Eksperymenty dotyczące oceny mikrobiologicznej prowadzono w warunkach zbliżonych do użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego, tzn. w warunkach „dynamicznego przepływu bioarozolu przez badaną włókninę filtracyjną". W tym celu zaprojektowano i wykonano stanowisko pomiarowe, a następnie ustalono procedurę prowadzenia badań.
 • Pozycja
  Wpływ dekontaminacji na poziom mikotoksyn w ziołach
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Markowska, J.; Libudzisz, Z.; Żegota, A.
  Badaniom poddano wpływ promieniowania gamma ( 10kGy) i pary wodnej pod ciśnieniem ( 121 °C, 15 min) na poziom toksycznych metabolitów grzybów strzępkowych obecnych w suszach zielarskich: nasieniu kozieradki, liściach melisy, mięty i szałwii, korze kruszyny, zielu dziurawca i szanty oraz korzeniu prawoślazu. Pod wpływem higienizacji radiacyjnej i z użyciem pary wodnej pod ciśnieniem w znacznym stopniu zredukowano ilość ochratoksyny A, podczas gdy ilość aflatoksyny B1 uległa mniej istotnym zmianom.
 • Pozycja
  Mikotoksyny w krajowych surowcach zielarskich
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Markowska, J.; Libudzisz, Z.; Buchmiet, E.
  Stwierdzono, że w krajowych suszach zielarskich (17 gatunków ziół stanowiących nasiona, koszyczek, liście, korę, ziele korzeń i kłącze roślin) ilość grzybów strzępkowych wynosiła od 100 jtk*g‾¹ do 10⁵ jtk*‾¹. Dominującą grupę grzybów wyizolowanych z ziół stanowiły pleśnie z rodzaju Aspergillus i Penicillium. W suszach poziom aflatoksyny B1 kształtował się na poziomie od 0,39 μg*kg‾¹ do 307,37 μg*k‾¹, a ochratoksyny A od 1,13 μg*kg‾¹ do 816,28 μg*k‾¹⁵. Poziom zanieczyszczenia suszy ziołowych toksynami nie był zależny od stopnia skażenia materiału roślinnego grzybami strzępkowymi. Był cechą indywidualną dla każdego rodzaju surowca ziołowego, niezależną od części rośliny.
 • Pozycja
  Tworzenie Ochratoksyny A na materiałach budowlanych
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Buchmiet, E.; Żakowska, Z.
  W doświadczeniach określano wpływ wilgotności masowej podłóż, temperatury otoczenia, periodycznej zmiany oświetlenia oraz pasażowania (będącego symulacją samoistnego przenoszenia się szczepów w zagrzybionych pomieszczeniach) na tworzenie ochratoksyny A na materiałach budowlanych. Stwierdzono, że ilość biomasy grzyba nie koreluje z ilością tworzonej przez niego toksyny. Wielokrotne pasażowanie szczepu na materiałach budowlanych osłabiło produkcje OA. Synteza OA podlega zmianom dobowym uwarunkowanym dostępnością do światła słonecznego.
 • Pozycja
  Cytotoksyczność i mutagenność pleśni porażających materiały budowlane
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Gutarowska, B.; Arkusz, J.; Stańczyk, M.; Piotrowska, M.; Stępnik, M.; Żakowska, Z.
  Badania obejmowały analizę mikologiczną oraz toksykologiczną ekstraktów z przegród budowlanych porażonych pleśniami (wykrywanie obecności mikotoksyn, ocena aktywności cytotoksycznej i mutagennej). Stwierdzono, że pleśnie na przegrodach budowlanych nie wytwarzały mikotoksyn mimo aktywnego wzrostu. Badane ekstrakty nie wykazywały również efektu cytotoksycznego ani mutagennego. Cecha toksynotwórczości ujawniła się dopiero w warunkach laboratoryjnych po hodowli na pożywce mikrobiologicznej YES oraz na materiałach budowlanych w warunkach kontrolowanej wilgotności z dodatkiem kurzu. Brak tworzenia mykotoksyn w warunkach budynku może być spowodowane obecnością innej towarzyszącej mikroflory. Stwierdzono, iż cytotoksyczność prób na materiałach celulozowych (drewno, płyta gipsowo-kartonowa, tapeta) wynika z obecności wytworzonej przez A.ochraceus ochratoksyny A. Ekstrakty z wykładziny dywanowej wykazywały właściwości cytotoksyczne chociaż nie wykryto w nich ochratoksyny A, co może wskazywać na obecność innych metabolitów. Spadek żywotności mysich fibroblastów 3T3-L 1 narażanych na ekstrakty z cementu i skóry spowodowany był najprawdopodobniej właściwościami chemicznymi tych materiałów.
 • Pozycja
  Mikrobiologiczne zanieczyszczenie chłodziw do obróbki metali i ich wpływ na stan czystości powietrza
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Cyprowski, M.; Piotrowska, M.; Żakowska, Z.; Szadkowska-Stańczyk, I.
  Praca przedstawia wyniki badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia chłodziw do obróbki metali oraz ich wpływu na stan powietrza na stanowiskach pracy. Badania prowadzono w zakładach branży metalowej zlokalizowanych w Łodzi przy 5 maszynach obróbczych. Analiza cieczy chłodzących wykazała ogólną liczbę bakterii w zakresie od 7,2x10³ do 2,8x10⁷ jtk/cm³, z czego od 60 do 96% stanowiły bakterie gram (-) mogące produkować endotoksyny. Grzyby pleśniowe występowały w liczbie od 4,0x10¹ do l,5x10³ jtk/cm³. Z cieczy obróbczych wyizolowano łącznie 10 gatunków bakterii oraz 3 gatunki grzybów pleśniowych. Liczba bakterii w powietrzu była na poziomie od 7,2x10³ jtk/m³ do 1,4x10⁵ jtk/m³. Z jednej z prób nie wyizolowano bakterii gram(-), w pozostałych ich liczba mieściła się w zakresie od 3,6x 10³ jtk/m³ do 4,2x 10⁴ jtk/m³. Liczba grzybów była znacznie mniejsza i nie przekraczała 10² jtk/m³. Z powietrza wyizolowano 12 gatunków bakterii i 14 grzybów pleśniowych. Stwierdzono, iż blisko połowa oznaczonych bakterii została wyizolowana zarówno w chłodziwach jak i w powietrzu przy pracujących urządzeniach. Podobnych zależności nie zaobserwowano w przypadku grzybów pleśniowych. Uzyskane wyniki badań wskazują, iż źródłem mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza mogą być używane chłodziwa.
 • Pozycja
  Monitoring zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w otoczeniu kompostowni
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Gutarowska, Beata
  Praca przedstawia wyniki monitoringu zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza na terenie kompostowni oraz w jej najbliższym otoczeniu. Celem pracy było ustalenie czy istnieje wpływ kompostowni na kształtowanie bioaerozolu atmosferycznego w otaczających osiedlach mieszkaniowych. Stwierdzono oddziaływanie kompostowni na mikroflorę powietrza punktów pomiarowych położonych w jej otoczeniu, oddziaływanie to sięgało odległości 1 km. Wykazano, że kompostownia zwiększa liczbę bakterii w powietrzu sąsiednich terenów - zwłaszcza gram ( +) laseczek oraz promieniowców termofilnych. Promieniowce termofilne zostały uznane za dobry wskaźnik do oceny wpływu obiektów komunalnych na mikroflorę powietrza. Stwierdzono, iż rozprzestrzenianie się drobnoustrojów z kompostowni na najbliższe otoczenie jest zależne od: temperatury powietrza, wilgotności względnej, kierunku wiatru, ruchu ulicznego oraz obecności innych obiektów.
 • Pozycja
  Ocena pracy przydomowej oczyszczalni ścieków
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Borowski, Sebastian; Wojtczak, Maciej
  Przeprowadzono badania efektywności oczyszczania ścieków socjalno-bytowych w osadniku gnilnym. Analizie poddawano ścieki pobierane z komór osadnika oraz studzienki rewizyjnej przed drenażem rozsączającym przydomowej oczyszczalni. Stwierdzono dużą zmienność stężeń zanieczyszczeń w kolejnych seriach pomiarowych. Wartości ChZT w I komorze osadnika wahały się w granicach 528-2153 g/m³ a zawiesiny ogólnej 186-1360 g/m³. Jednocześnie zmiany wartości średnich ładunków zanieczyszczeń miedzy I komorą, a studzienką, były niewielkie i wynosiły, 14% dla BZT5 i 26% dla ChZT. Odnotowano też 67% wzrost średniej koncentracji azotu amonowego oraz około 2-krotny wzrost stężeń fosforanów, sodu i potasu. Natomiast koncentracje metali o mniejszej rozpuszczalności, zwłaszcza żelaza i cynku, ulegały obniżeniu w toku procesu mechanicznego oczyszczania.
 • Pozycja
  Bakterie z rodzajów Aeromonas i Pseudomonas jako wskaźniki kolonizacji systemów dystrybucji wody pitnej
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Kręgiel, Dorota; Rygała, Anna
  Wzrost mikroorganizmów w systemach dystrybucji wody jest związany z obecnością różnych związków organicznych. Nawet ich niskie stężenia powodują wzrost i kolonizację bakterii, głównie z rodzajów Pseudomonas i Aeromonas. Wyniki badań systemów dystrybucji wody sugerują uznanie ww. rodzajów bakterii jako wskaźników potencjalnej kolonizacji systemów dystrybucji wody pitnej przez bakterie heterotroficzne.
 • Pozycja
  Zanieczyszczenie powietrza grzybami strzępkowymi w archiwach i bibliotekach
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Piotrowska, M.; Zielińska-Jankiewicz, K.; Kozajda, A.; Gutarowska, B.
  W prezentowanej pracy zbadano zanieczyszczenie powietrza przez grzyby strzępkowe w 3 archiwach i bibliotece. Stwierdzono, że liczba grzybów pleśniowych wynosi od l ,8x 10² jtk/m³ do 2,3x10³ jtk/m³. Dominującą mikroflorą były grzyby należące do rodzajów Cladosporium i Penicillium. W dwóch archiwach stwierdzono obecność Aspergillus fumigatus, gatunku patogennego dla człowieka. Wyizolowano 18 gatunków potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia pracowników, w tym o działaniu alergizującym i toksynotwórczym. Stwierdzono podwyższone ryzyko występowania u bibliotekarzy i archiwistów objawów alergicznych ze strony układu oddechowego i skóry. Wykazano niewystarczające korzystanie przez pracowników ze środków ochrony indywidualnej.
 • Pozycja
  Grzyby strzępkowe w procesie biodeterioracji wyrobów papierniczych
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Pajewski, Zbigniew; Żakowska, Zofia
  Przebadano 27 szczepów grzybów strzępkowych wyizolowanych z różnych obiektów muzealnych pod kątem uzdolnień celulolitycznych, proteolitycznych i lipolitycznych. Materiały badane pochodziły z muzeum w Chicago, Łodzi oraz Paryża. Większość wyizolowanych grzybów strzępkowych ( 100-90%) charakteryzowało się uzdolnieniami celulolitycznymi, natomiast uzdolnienia lipolityczne (21-60%) szczepów w zależności od badanego muzeum. Wśród badanych grzybów nie stwierdzono uzdolnień proteolitycznych. Aktywność celulolityczna badanych szczepów była wyższa od lipolitycznej. Dla 88% szczepów współczynnik aktywności celulolitycznej Q był w zakresie 1,5 - 4,0, natomiast dla większości szczepów współczynnik aktywności lipolitycznej była niższy od 1,6.
 • Pozycja
  Detoksykacja żółcieni kwasowej 36 w warunkach kometabolizmu
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Solecka, Monika; Ziemiński, Krzysztof
  Określono wpływ barwnika monoazowego Żółcieni kwasowej 36 na wzrost mikroorganizmów osadu czynnego oraz bakterii Pseudomonas fluorescens i Micrococcus luteus. Wykazano, że badany barwnik należy do grupy związków wysoce toksycznych dla organizmów testowych. Świadczą o tym bardzo niskie wartości stężenia efektywnego, wynoszące dla bakterii Micrococcus luteus i drobnoustrojów osadu czynnego 0,0015 mg/dm³, natomiast dla Pseudomonas fluorescens 0,02 mg/dm³. Stwierdzono także, że im większy jest udział objętościowy w ściekach pożywki zawierającej łatwo przyswajalne źródło węgla, tym toksyczność Żółcieni kwasowej 36 jest mniejsza.
 • Pozycja
  Mikrobiologiczny rozkład tlenków azotu
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Ziemiński, Krzysztof; Solecka, Monika
  Selekcja mikroorganizmów posiadających uzdolnienia do biodegradacji wysokich stężeń azotanów, stwarza możliwość zastosowania procesów mikrobiologicznych do oczyszczania zarówno ciekłych odpadów produkcyjnych jak również gazów odlotowych. Wykorzystane do badań czyste kultury bakterii Bacillus subtilis i Pseudomonas fluorescens charakteryzowały się intensywnym wzrostem w podłożu zawierającym NaN03 w ilości 6g/dm³. Wyznaczona stała szybkość wzrostu K, dla drobnoustrojów wynosiła odpowiednio K=0.83 dˉ¹ i 0.9 dˉ¹. Wykorzystanie substancji organicznej w obu hodowlach było na poziomie ok. 53%. Zdecydowanie korzystniejsze wyniki redukcji tlenków azotu uzyskano dla szczepu Pseudomonas fluorescens. Wynosiły one 86% dla NO3ˉ oraz 90% dla NO2ˉ.
 • Pozycja
  Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów zasiedlających powierzchnię PVC w środowisku gleby kompostowej
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Terkiewicz, Patrycja; Żakowska, Zofia; Kuberski, Sławomir
  Celem pracy było wykazanie czy czysty poli(chlorek winylu) poddany wstępnemu działaniu strumienia elektronów jest podatny na biodeteriorację w glebie kompostowej. Materiałem badawczym był czysty poli( chlorek winylu) poddany działaniu strumienia elektronów i umieszczony w glebie kompostowej na okres ośmiu miesięcy. Wykazano, iż dominującą mikroflorę glebową stanowią bakterie z rodzaju Bacillus oraz grzyby strzępkowe z rodzaju Penicillium,. Najwyraźniej efekt degradacji odnotowano na powierzchni folii po wstępnym działaniu strumienia elektronów. Zmiany powierzchni obserwowano przy użyciu mikroskopu z podwójnym odbiciem światła spolaryzowanego.
 • Pozycja
  Efekty degradacji folii opakowaniowych przez mikroflorę termofilną
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Szumigaj, Joanna; Żakowska, Zofia; Klimek, Leszek; Bartkowiak, Artur
  Badano podatność folii opakowaniowych otrzymanych z celulozy, polikaprolaktonu i polikwasu mlekowego na działalność glebowej mikroflory termofilnej. Po 2 miesiącach kompostowania w temperaturze 48°C przeprowadzono analizę mikrobiologiczną powierzchni folii i wyniki porównano z analizą ilościową mikroflory mezofilnej kolonizującej folie. Liczba mikroflory termofilnej była o rząd lub dwa rzędy wielkości większa niż ilość mikroflory mezofilnej. Dominującą mikroflorą termofilną były szczepy bakterii Bacillus oraz pleśni Aspergillus fumigatus. Na podstawie obserwacji mikroskopowych stwierdzono, że proces biodegradacji folii przez mikroflorę termofilną przebiegał efektywniej i szybciej.
 • Pozycja
  Ocena odporności na grzyby strzępkowe matariałów pomocniczych stosowanych w przemyśle optycznym
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Bartosik, M.; Żakowska, Z.
  Mikroorganizmy rozwijając się na przyswajalnych przez nie materiałach pomocniczych mogą powodować niszczenie precyzyjnych urządzeń optycznych. W poniższej pracy badano odporność klejów, kitów i smarów na działanie wybranych grzybów strzępkowych. Na podstawie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych stwierdzono, że największą degradację testowanych materiałów powodowały pleśnie z rodzaju Aspergillus. Odporne na działanie pleśni okazały się kleje KBMS i Balsamin.
 • Pozycja
  Skrobia modyfikowana plazmochemicznie jako wypełniacz materiałów polimerowych
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Szymanowski, Hieronim; Kaczmarek, Mariusz; Gazicki-Lipman, Maciej; Klimek, Leszek; Szumigaj, Joanna
  W badaniach użyto skrobi ziemniaczanej jako wypełniacza dla polietylenu (LDPE) w celu zwiększania jego zdolności do biodegradacji. Ponieważ mieszalność skrobi natywnej z polietylenem jest słaba, jej ziarna poddano plazmochemicznej obróbce metanem. Zmodyfikowany w ten sposób wypełniacz wykazuje mniejszą hydrofilowość i znacznie większą dyspersję w matrycy LDPE. Właściwości mechaniczne takich materiałów kompozytowych są gorsze od czystego polietyleny, ale lepsze niż w przypadku LDPE wypełnionego skrobią niemodyfikowaną. Przeprowadzone badania mikrobiologicznym i przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) wykazały znacząco lepsze właściwości biorozkładu mieszanek skrobia modyfikowana/polietylen niż czystego polietylenu.