Witamy Repozytorium PŁ

Repozytorium Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia w postaci pełnotekstowej dorobek naukowy pracowników PŁ.

Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

www.p.lodz.pl

 

Najnowsze publikacje

Pozycja
Wykłady z analizy matematycznej 2 dla informatyków
(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Galewski, Marek; Gasiński, Leszek
Przedkładany Czytelnikowi podręcznik w jakiejś mierze stanowi odzwierciedlenie wykładów z przedmiotu ’Analiza matematyczna 2’ dla studentów pierwszego stopnia informatyki stosowanej. Notatki do wykładów istniały już wcześniej w różnej postaci i postanowiłem je połączyć w pewną całość. Mam świadomość, iż wprowadzane przeze mnie podejście nie jest w żadnej mierze nowatorskie, ale tak zredagowany podręcznik może być przydatny dla studentów Politechniki Łódzkiej [...]
Pozycja
Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 166 (2024)
(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2024) Politechnika Łódzka; Lodz University of Technology; Chojnacka, Ewa; Morawska, Hanna
Pozycja
English for technical communication
(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Speller, John; Ellederová, Eva (Rec.)
Pozycja
Nowa Urbanistyka. Metodyka i zasady projktowania według SmartCode
(Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Domińczak, Michał; Krakowiak, Tomasz (Red.); Gzell, Sławomir (Rec.); Stangel, Michał (Rec.)
"Podstawowym celem pracy jest szczegółowe przedstawienie metodyki planowania przestrzennego, która jest charakterystyczna dla nurtu ideowego zwanego we współczesnej urbanistyce New Urbanism, a występującego w Polsce najczęściej pod nazą „nowy urbanizm”, „nowa urbanistyka” lub „nowa miejskość”1.Pojęcie metodyka ma dwie różne, choć zbliżone definicje. Metodyką nazywa się „zespół zasad, sposobów, metod wykonania jakieś pracy, zajmowania się jakimś zagadnieniem” lub: „naukę, wykład, dzieło omawiające metody pracy, badań naukowych”2. Opisana w tej pracy metodyka działania ruchu New Urbanism obejmuje zbiór zasad i sposobów realizacji idei, które definiuje tzw. Karta Nowej Urbanistyki (Chapter of the New Urbanism) – dekalog ruchu. Tworzą ją zatem przede wszystkim zasady projektowania urbanistycznego oraz sposoby wykonywania dokumentów planistycznych i tworzenia prawa miejscowego, ale również metody realizacji procesu legislacyjnego, w tym prowadzenie warsztatów urbanistycznych(charrette) w ramach partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Częścią tak przedstawionej metodyki jest w moim przekonaniu także podejście zwiazane ze sposobem przedstawiania idei „nowego urbanizmu” – swoisty „marketing idei”, na który składa się wiele czynników szczególnie docenianych przez praktyków. [...]"