Modyfikowane bioaktywne włókniny pneumotermiczne stosowane do ochrony układu oddechowego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

Prace technologiczne zmierzające do opracowania prototypu bioochrony układu oddechowego prowadzono w oparciu o technologię meltblown. Właściwości bioaktywne uzyskano w skutek zastosowania modyfikatorów czynnych biologicznie. W wyniku badań wykazano, że dodanie modyfikatorów w początkowym etapie technologicznym nie daje zadowalających efektów, ze względu na trudności w połączeniu cząstek modyfikatora i granulatu polimeru, a także negatywny wpływ temperatury płynięcia polimeru na właściwości biobójcze. Dalsze prace technologiczne związane były z opracowaniem sposobu wprowadzenia cząstek modyfikatora i roztworu bakteriobójczego w końcowej fazie formowania runa. Eksperymenty dotyczące oceny mikrobiologicznej prowadzono w warunkach zbliżonych do użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego, tzn. w warunkach „dynamicznego przepływu bioarozolu przez badaną włókninę filtracyjną". W tym celu zaprojektowano i wykonano stanowisko pomiarowe, a następnie ustalono procedurę prowadzenia badań.
Technological work aiming at working out a prototype of respiratory system bioprotection was conducted basing on meltblown technology. Bioactive properties were received as a result ofusing biologically active modifiers. The research has proved that adding the modifiers at the initial technological stage does not produce satisfying resułts due to difficulties in joining the modifier particles with polymer granulate and the negative effect of polymer flow temperature on biocidał properties. Further technological work was connected with working out a way of introducing the modifier particles and bactericidal sołution in the finał stage of fleece forming. Experiments conceming microbiologicał evaluation were conducted in conditions similar to using respiratory system protection devices, that is "in conditions of bioaerosol dynamie flow through the studied meltblown fiłtering materiał". A measuring station was designed to this aim and then, a research procedure was set.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

układ oddechowy - bioochrona, technologia meltblown, włókniny pneumotermiczne - modyfikacje, respiratory system - bio-protection, meltblown technology, pneumothermal nonwovens - modifications

Cytowanie

Majchrzycka K., Brochocka A., Gutarowska B., Owczarek E., Modyfikowane bioaktywne włókniny pneumotermiczne stosowane do ochrony układu oddechowego. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 301-305, ISSN 0473-7733.