Mikrobiologiczne zanieczyszczenie chłodziw do obróbki metali i ich wpływ na stan czystości powietrza

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

Praca przedstawia wyniki badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia chłodziw do obróbki metali oraz ich wpływu na stan powietrza na stanowiskach pracy. Badania prowadzono w zakładach branży metalowej zlokalizowanych w Łodzi przy 5 maszynach obróbczych. Analiza cieczy chłodzących wykazała ogólną liczbę bakterii w zakresie od 7,2x10³ do 2,8x10⁷ jtk/cm³, z czego od 60 do 96% stanowiły bakterie gram (-) mogące produkować endotoksyny. Grzyby pleśniowe występowały w liczbie od 4,0x10¹ do l,5x10³ jtk/cm³. Z cieczy obróbczych wyizolowano łącznie 10 gatunków bakterii oraz 3 gatunki grzybów pleśniowych. Liczba bakterii w powietrzu była na poziomie od 7,2x10³ jtk/m³ do 1,4x10⁵ jtk/m³. Z jednej z prób nie wyizolowano bakterii gram(-), w pozostałych ich liczba mieściła się w zakresie od 3,6x 10³ jtk/m³ do 4,2x 10⁴ jtk/m³. Liczba grzybów była znacznie mniejsza i nie przekraczała 10² jtk/m³. Z powietrza wyizolowano 12 gatunków bakterii i 14 grzybów pleśniowych. Stwierdzono, iż blisko połowa oznaczonych bakterii została wyizolowana zarówno w chłodziwach jak i w powietrzu przy pracujących urządzeniach. Podobnych zależności nie zaobserwowano w przypadku grzybów pleśniowych. Uzyskane wyniki badań wskazują, iż źródłem mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza mogą być używane chłodziwa.
The results of an investigation into microbiological contamination of metalworking fluids and the impact on air quality are presented in this work. 5 machines in metalworking factories in Lodz underwent evaluation. The total number of bacteria ranged from 7,2x10³ CFU/cm³ to 2,8x10⁷ CFU/cm³. 60-90% of total bacteria were gram-negative bacteria. Fungal contamination levels of fluids varied between 4,0x 10¹ and 1,5 x 10³ CFU/cm³. 10 species of bacteria and 3 species of fungi were isolated from metalworking fluids. The total number of bacteria in ambient air ranged from 7,2x10³-l,4x10⁵ CFU/m³. Gram-negative bacteria was not isolated in one sample, however the other samples ranged from 3,6x10³ to 4,2x10⁴ CFU/m³.The number of fungi didn't exceed 10² CFU/m³. 12 species of bacteria and 14 species of fungi were isolated from the air. It was found that around half of the bacterial species were isolated from metalworking fluids and from the air near working machines. These associations were not observed with fungi. Results of the presented investigation show that the source of air contamination might be metalworking fluids.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

mikrobiologiczne zanieczyszczenie chłodziw, chłodziwa do obróbki metali - zanieczyszczenia, zanieczyszczenie powietrza na stanowisku pracy przy obróbce metali, microbial contamination of coolants, metalworking coolants - contamination, air pollution at the workplace when working with metals

Cytowanie

Cyprowski M., Piotrowska M., Żakowska Z., Szadkowska-Stańczyk I., Mikrobiologiczne zanieczyszczenie chłodziw do obróbki metali i ich wpływ na stan czystości powietrza. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 226-229, ISSN 0473-7733.