Kultura bezpieczeństwa żywności jako wymaganie-wyzwanie dla przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W opracowaniu podjęto się próby przybliżenia problematyki Kultury Bezpieczeństwa Żywności, bazując na wymaganiach normalizacyjnych oraz przeglądzie literatury przedmiotu. W rozważaniach teoretycznych nawiązano do Przemysłu 4.0., uzasadniając fakt niemożności funkcjonowania pewnych obszarów związanych z zarządzaniem organizacją – bez udziału człowieka. W teorii opracowania przybliżono także termin just culture oraz food crime. Celem praktycznym opracowania, jest analiza studium przypadku w zakresie wdrożenia Kultury Bezpieczeństwa Żywności, na przykładzie przedsiębiorstwa branży spożywczej i opracowanie w tym celu kwestionariusza badawczego, wykonanie analizy badania, opracowanie Planu Rozwoju Kultury Bezpieczeństwa Żywności oraz zaprojektowanie instrukcji zgłaszania problemów przez pracowników.
The study attempts to bring closer the issues of Food Safety Culture, based on standardization requirements and a review of the literature on the subject. The theoretical considerations refer to Industry 4.0, justifying the fact that certain areas related to organization management cannot function – without human participation. The theory of the study also introduced the terms just culture and food crime. The practical aim of the study is to analyze a case study on the implementation of Food Safety Culture, on the example of a food industry company, and to develop a research questionnaire for this purpose, perform a study analysis, develop a Food Safety Culture Development Plan and design instructions for reporting problems by employees.

Opis

Słowa kluczowe

Kultura Bezpieczeństwa Żywności, just culture, food crime, klimat bezpieczeństwa, zarządzanie, Industry 4.0, Food Safety Culture, just culture, food crime, safety climate, management, industry 4.0.

Cytowanie

Walaszczyk A., Mnich J., Kultura bezpieczeństwa żywności jako wymaganie-wyzwanie dla przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych, Walaszczyk A. (red.), Koszewska M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 124-139, ISBN 978-83-66287-82-2, doi: 10.34658/9788366287822.9.