Książki, monografie, podręczniki, rozdziały (WZiIP)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 230
 • Pozycja
  Zarządzanie wizerunkiem szkół średnich
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Byczkowska, Magdalena; Grębosz-Krawczyk, Magdalena; Red. nauk. Wydz. Koszewska, Małgorzata; Grzegorczyk, Wojciech (Rec.); Rudawska, Edyta (Rec.)
  "Placówki edukacyjne, w tym szkoły średnie odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju społeczeństwa, gospodarki i kraju. Jednak na przestrzeni lat postrzeganie pozycji i znaczenia tych placówek ulegało przeobrażeniom. Od początku lat 90. ubiegłego stulecia obserwujemy zmiany, które spowodowały nasilenie konkurencji między szkołami średnimi. Na rynku pojawia się wiele rozmaitych ofert edukacyjnych, a ich ocenę i wybór utrudnia niematerialny charakter usługi edukacyjnej. W konsekwencji wizerunek szkoły może być jej wyróżnikiem i jednocześnie instrumentem konkurowania. Podstawą zarządzania wizerunkiem szkoły jest regularne komunikowanie się między jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, tak aby pozyskać ich przychylność (to znaczy spełnić bądź przewyższyć oczekiwania) i w konsekwencji uzyskać zadowalającą pozycję rynkową. [...]"
 • Pozycja
  W świecie współczesnej techniki – w stronę etyki odpowiedzialności
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Sośnicka, Joanna
  The world has changed. This very poetic statement is certainly a truism. However, one only needs to think of this change in a qualitative sense, and this graceful sentence becomes truly profound. In ancient and pre-modern times, life did not, change very frequently. It was mainly determined by nature and a social circumstances. The pace of technological development over the last two centuries, however, has been constant in its acceleration. Moreover, what is equally significant, man’s natural environment began to change and lose its natural character. Being surrounded by more and more technical devices became “natural”. One may risk making the metaphorical claim that technology has supplanted its nature. About this “change” and its influence on man’s ethical actions, about possible evaluation of this change and about the place that ethics will have (or should have) in the new system treats the following text.
 • Pozycja
  Determinanty implementacji usługi IT
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Korpula, Wojciech; Szymański, Grzegorz
  The quality of implementing IT services may be differentiated on the market. Nowadays, we have broad access to technology and scientific literature that support company strategies. What makes the difference is the KPI of IT service implementation, including (1) Time to deliver, (2) Cost, (3) Risk management, (4) Flexibility in implementation to react to global drivers (e.g. epidemic) during delivery. The purpose of this article is to answer questions regarding the components of service delivery. A good understanding of each stage and any related risks is crucial. Each phase has been described in detail with its associated challenges, starting with analysing the customer’s request and how IT companies can respond. The prepared analysis of the individual elements of the process is the basis for preparing the order fulfillment document. Once the customer and company have signed off, there will be more information on transitioning to the delivery team. In the delivery part of this document, we will dive into the implementation details. Descriptions of available and practically used methodologies and standards are provided. The summary will collect the results of the incorrectly addressed needs during the project, such as a wrong tool or methods used to deliver it.
 • Pozycja
  Algorytmy sterowania sygnalizacją świetlną w procesie optymalizacji stanu skrzyżowań komunikacyjnych w miastach
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Malinowski, Dominik; Labuch, Jolanta
  This article presents the current state of knowledge on the optimisation of traffic light control systems. It describes the most important and commonly used traffic light control systems and the approaches for determining their optimal solutions. This article also presents the authors’ empirical research on a chosen intersection with particular a focus on time losses in given phase of the cycle. The authors also propose a device which allows for collecting and analysing the parameters of intersections in order to optimise the realtime parameters and to use the phases of this cycle.
 • Pozycja
  Wyzwania zrównoważonego rozwoju dla zarządzania branżą spożywczą
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Majtczak, Magdalena
  Recently, the topic of sustainable development has been gaining popularity. The desire to improve the quality of the environment is becoming extremely important. Moreover, many noticeable changes have taken place in the food industry. From a national perspective, the choice is mainly for products from family-owned, traditional companies, marked on the label with the description bio, organic or eco. From the European perspective, the focus is on biodegradable packaging, technological innovation and adequate supply. The pandemic and increased customer awareness have also influenced the important requirements of sustainability. Many companies on the market support other companies in achieving a sustainable level, for example, by decarbonizing and reducing their carbon footprint. These changes are affecting our world; therefore, today’s society and economists are turning to other models and strategies for doing business.
 • Pozycja
  Zarządzanie systemami opartymi o sztuczną inteligencję w teorii i praktyce
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Urbaniak-Mastalerz, Izabela
  This study presents the issues of managing systems based on artificial intelligence in theory and in practice based on actual cases. This article indicates selected problems related to the management of such systems based on artificial intelligence in the aspects of copyright, liability and the scope of regulations. The author will attempt to resolve the problem of how to interpret the most important issues related to the management of systems based on artificial intelligence in selected legal aspects. Based on the available statistics, conclusions from the issues discussed, available judgments and decisions of competent authorities in Poland and around the world will be the starting point for making an assessment in this area.
 • Pozycja
  Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Malinowski, Dominik (Red.); Sośnicka, Joanna (Red.); Lachiewicz, Stefan (Rec.); Ropęga, Jarosław (Rec.)
  ,,Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku to monografia, która stanowi powrót do tradycji akademickich spotkań i dyskusji. Jej zasadniczą wartością jest to, że inicjatywa takiej publikacji wypływa od grupy studentów związanych z kołami naukowymi, czyli od najmłodszych pasjonatów nauki. [...] Pierwsza część zatytułowana jest Zarządzanie współczesnymi organizacjami. Obejmuje ona zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji: począwszy od rozważań historycznych, dotyczących ekonomii późnoscholastycznej, poprzez kwestie związane z komunikacją, kulturą organizacyjną, zagadnieniami zasobów w cyklu życia przedsiębiorstwa czy smart contracts, na zarządzaniu opartym o sztuczną inteligencję czy technologię blockchain skończywszy. Autorzy podejmują kwestie, które determinują współczesny dyskurs nad przyszłością organizacji, analizują czynniki, które na tę przyszłość będą miały ogromny wpływ. Druga część Wyzwania XXI wieku to dalszy ciąg refleksji nad organizacją jutra. Większość zawartych tu analiz dotyczy problemów teraźniejszości, np. reperkusji pandemii COVID-19, które jednak mają ogromny wpływ na kierunek zmian funkcjonowania organizacji w przyszłości. Autorzy poruszają kwestie związane z nauczaniem zdalnym, ze sposobami zarządzania zespołem wykonującym pracę zdalną, kwestiami zmian preferencji zakupowych, na które pandemia miała niewątpliwie wpływ, ale też form i możliwości odnajdywania się niewielkich firm (rodzinnych) w sytuacji kryzysowej. Uwagę młodych badaczy przykuły także inne doświadczenia obecnego wieku, chociażby te związane z uczeniem organizacyjnym (opartym o Zespoły Scrumowe), przyszłością zarządzania, finansowania profesjonalnych drużyn sportowych czy problemami zrównoważonego rozwoju. Istotną kwestią okazała się analiza czynników kryzysowych (trudnych), z jakimi spotykają się „organizacje dziś” i próba wskazania drogi wyjścia (zmiany, naprawy) dla dobrej przyszłości „organizacji jutra”. Ostatnia część Innowacje na miarę przyszłości obejmuje analizę nowych trendów obecnych czasów. Przedstawiono w niej zagadnienia efektywności kształcenia metodą QEEG, możliwości Sieci Bayesa, scharakteryzowano projekt techniczny Sondy Akwizycji Głosu SAGv2, algorytmy sterowania sygnalizacją świetlną, a także omówiono determinanty implementacji usług IT czy też zjawisko telemedycyny jako swoistego przełomu w systemie ochrony zdrowia. Całość wieńczy refleksja nad kwestiami etyki odpowiedzialności jako jednej z propozycji na rozwiązania współczesnej i przyszłej techniki. Część trzecia zdecydowanie dotyczy przyszłości. Analizy w niej zawarte pokazują rozwiązania jutra dotyczące nie tylko rozstrzygnięć technicznych czy medycznych, ale i humanistycznych. Stąd też stawiane przez Autorów pytania i prezentowane propozycje rozwiązań wpisują się w interdyscyplinarną debatę nad poprawą jakości życia ludzi i organizacji oraz podejmowania konstruktywnych działań na rzecz lepszej przyszłości.[...] "
 • Pozycja
  Kapitał relacyjny a odporność przedsiębiorstwa na zjawiska kryzysowe
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019) Walecka, Anna; Red.nauk. Lewandowski, Jerzy; Glińska-Neweś, Aldona; Zelek, Aneta
 • Pozycja
  Zarządzanie portfelem projektów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Teoria i praktyka zarządzania projektami - analiza przypadku dla produkcji jednostkowej
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Niziołek, Konrad; Dzikowski, Damian; Dudek, Marek; Roszko-Wójtowicz, Elżbieta
  [...]Celem głównym niniejszej monografii jest: ocena możliwości wdrożenia usprawnień w zakresie zarządzania portfelem projektów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Realizacji celu ogólnego przyporządkowano następujące cele szczegółowe:krytyczny przegląd literatury z zakresu zarządzania projektami ze szczególnym naciskiem na: zarządzanie portfelem projektów oraz planowanie projektów (zleceń) produkcyjnych; • próba usystematyzowania prezentowanych w literaturze poglądów i rozwiązań w zakresie zarządzania projektami; • ocena sposobu zarządzania portfelem projektów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym przy występujących ograniczeniach zasobów ludzkich, czasu i infrastrukturze; • opracowanie propozycji zmian i przeprowadzenie symulacji w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym; • rekomendacje dla praktyki będącej efektem oceny konsekwencji wdrożenia zaproponowanych rozwiązań. Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań nad praktycznym wykorzystaniem metodologii zarządzania projektami do usprawniania działań organizacyjnych i składa się z dwóch części, z których pierwsza ma charakter teoretyczny, a druga ma charakter empiryczny.[...]
 • Pozycja
  Model of food traceability process in the context of warehouse management
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Walaszczyk, Anna; Szymonik, Andrzej
  The purpose of the study is to develop a good traceability management model with a special consideration for the stage of their storage in the supply chain. The added value of the model design is to draw attention to the type of product which are goods requiring storage at a controlled temperature and to a specifi c part of the food supply chain which is storage. Goods requiring storage at a controlled temperature are items of particular sensitivity [6] and the quality of frozen foods is dependent upon the strength or weakness of each link in the supply chain [10].[...]
 • Pozycja
  Nawyki zakupowe i preferencje opakowaniowe konsumentów przy wyborze produktów mleczarskich
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Lenart, Monika
 • Pozycja
  Zarządzanie w obszarze utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Gralewski, Jacek
  Produkcja jest jednym z głównych obszarów gospodarki. W jej wyniku powstaje energia, produkty lub usługi materialne, przez co staje się ona kluczowym elementem wszelkich działań człowieka. Odpowiednio zorganizowana działalność produkcyjna powinna odbywać się w przemyślanych warunkach technicznych oraz organizacyjnych. Wieloaspektowość produkcji związanej z jej techniczno-organizacyjnym wymiarem odnosi się również do współzależności wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, jak i koegzystowania z innymi jednostkami produkcyjnymi i usługowymi.[...]
 • Pozycja
  Innowacyjne rozwiązania w obszarze logistyki miejskiej - case study na przykładzie wybranego miasta
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Piętak, Bartosz; Galińska, Barbara
  W dzisiejszych czasach obserwuje się znaczny rozwój procesów urbanizacyjnych oraz przyrost liczby ludności zamieszkującej tereny miejskie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, z końcem 2019 roku w miastach mieszkało 23,1 mln mieszkańców, co stanowi 60% polskiego społeczeństwa. Podobnie przedstawia się sytuacja poza granicami kraju. W wielu częściach świata, szczególnie w krajach obu Ameryk oraz Japonii, odsetek osób zamieszkujących miasta jest bardzo wysoki (nawet do 93% w Japonii). Ponadto, według prognoz, do 2050 roku w miastach żyć będzie około 70% światowej ludności [4]. Taki rozwój sytuacji powoduje wzrost zagęszczenia i zatłoczenia miast, co może negatywnie wpływać na jakość i komfort życia mieszkańców oraz powodować problemy ze sprawnym przepływem dóbr materialnych i usług wewnątrz aglomeracji. W celu zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom istotnym elementem dla samorządów miejskich jest sprawnie funkcjonująca logistyka miejska.[...]
 • Pozycja
  Spedycja i obsługa terminala kontenerowego - analiza studium przypadku
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Krok, Aneta; Galińska, Barbara
  [...] Celem niniejszego rozdziału jest opis funkcjonowania firmy transportowo-spedycyjnej, która na terenie województwa łódzkiego jest jednym z kluczowych operatorów logistycznych. Zakres badań obejmuje dokładną charakterystykę przedsiębiorstwa wraz z przedstawieniem jego struktury oraz realizowanego zakresu usług, identyfikacja nieprawidłowości oraz zaproponowanie koncepcji usprawnień. Zidentyfikowano przy tym dwa problemy badawcze: - brak synchronizowanego programu do obsługi kierowcy, co powoduje wydłużenie jego obsługi, - zbyt mała powierzchnia składowa dostępna na terenie zakładu.[...]
 • Pozycja
  Wieloaspektowość Współczesnej Logistyki – Transport, Miasto, Konsumenci
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Galińska, Barbara; Nyszk, Wojciech Zdzisław; Sierpiński, Grzegorz
  [...] Monografia jest wynikiem analizy różnych aspektów współczesnej logistyki. Ma ona charakter studium teoretyczno-empirycznego i została przygotowana w oparciu o: - studia literaturowe z zakresu transportu, spedycji, magazynowania, systemów informacyjno-informatycznych oraz aspektów społecznych; - studia przypadków, które zostały opracowane na podstawie badań autorów oraz doświadczeń rzeczywistych przedsiębiorstw, realizujących projekty usprawnienia z obszaru logistyki. Książka została podzielona na siedem rozdziałów, których treść odnosi się do wieloaspektowości współczesnej logistyki. Poruszono w niej zagadnienia odnoszące się do transportu (przewóz ładunków, spedycja), miasta (bezpieczeństwo ruchu drogowego, innowacyjne rozwiązania w obszarze logistyki miejskiej) czy łańcucha logistycznego (konsumenci, sektor utrzymania ruchu, gospodarka magazynowa).[...]
 • Pozycja
  Konkurencyjność a lokalizacja przedsiębiorstwa. Kontekst wirtualizacyjny
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Nowicki, Michał; Lisowska, Renata; Stanisławski, Robert
  Monografia ma za cel zasygnalizować rolę lokalizacji i instrumentów jej wirtualizacji dla potrzeb podnoszenia skuteczności w kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Spoglądając całościowo na treść teoriopoznawczej części monografii, można powiedzieć, że mikro, małe i średnie podmioty gospodarcze są w stanie skutecznie kreować swoją konkurencyjność dzięki świadomej i aktywnej eksploatacji specyficznych cech i uwarunkowań konkurencyjnej lokalizacji oraz korzystając z różnorodnych instrumentów wirtualizacji realnej płaszczyzny działania. Czyniąc to, są zdolne uzyskać przewagę nad rywalami rynkowymi, którzy zrezygnowali z wykorzystywania aspektów lokalizacyjnych lub wykorzystują je, ale w sposób nieumiejętny i nieefektywny. Dowody potwierdzające tą tezę zostały zaprezentowane w części empirycznej opracowania, prezentującej wyniki badań własnych autora, dotyczących zjawiska kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu o wielopłaszczyznowo postrzeganą lokalizację oraz implementację wybranych narzędzi i instrumentów służących jej wirtualizacji. Treści zaprezentowane tak w teoriopoznawczej, jak i empirycznej części, potwierdzają słuszność stanowiska wskazującego, że aktywne eksploatowanie tak realnej, jak i wirtualnej płaszczyzny lokalizacji, pozytywnie przekłada się na perspektywy kształtowania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Należy zatem rekomendować opieranie ich działań o eksploatację nowocześnie postrzeganej lokalizacji, stanowiącej współcześnie jeden z atrakcyjniejszych zasobów strategicznych, tj. zasobów rzadkich, dostępnych tylko dla wąskiej grupy konkurentów, trudnych do imitowania i/lub substytucji.
 • Pozycja
  IT law as an indispensable element of education
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Urbaniak-Mastalerz, Izabela
  The study presents the issues of selected aspects of IT law. The article indicates legal regulations and court decisions in the field of computer program protection. The author solve the problem of how to interpret various aspects of IT law, taking into account the current case law of the Supreme Court and common courts. Conclusions from the discussed regulations and judgments, based on the available statistics, will constitute a starting point for the evaluation and the possibility of computer programs protection.
 • Pozycja
  Perfect product in perfect industry – design for logistics
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Bielecki, Maciej; Galińska, Barbara; Polak-Sopińska, Aleksandra; Halicka, Katarzyna; Szymonik, Andrzej
  The presented study explores the topic of Design for Logistics as part of a broader concept of Design for eXellence. The effect of the work by the designers who address logistic considerations in product design is a logistically efficient product characterized more broadly within the concept of logistic efficiency of the product. Thus, this book deals with research on certain practical solutions in finished products that have been introduced in the process of their design and that contribute to facilitating logistic processes throughout the supply chain. It also marks the beginning of a scientific discussion on the problem of integrating logistic considerations into product design. At the same time, its universal character makes it suitable for researchers specializing in different areas related to logistics as well as for students pursuing various fields of study. It is also a valuable resource for practitioners since all of the main theoretical underpinnings of Design for Logistics are reviewed, discussed in an accessible manner, and illustrated with tables and figures. The book is the result of the analysis of publications in the field of logistics, design supporting excellence and logistics, and many years of experience of scientists and practitioners, including the authors. Its subject matter falls within the scientific discipline of "management and quality sciences" and is strongly tied to contemporary issues in logistics. It is an interesting study on the issue of Design for Logistics, the physical manifestation of which is a logistically efficient product. [...]
 • Pozycja
  Optymalizacja wielokryterialna w procesach decyzyjnych i jej wykorzystanie w zarządzaniu środowiskiem w zrównoważonych miastach
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Żykwińska-Rouba, Katarzyna
  Optymalizacja wielokryterialna jest narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne w wielu dziedzinach i obszarach. Od wielu lat są one wykorzystywane do wspierania decydentów w zakresie podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem środowiskiem, będących decyzjami, w których pod uwagę muszą być brane sprzeczne kryteria, a wśród interesariuszy są grupy o diametralnie innych potrzebach i interesach. Idea zrównoważonego rozwoju, która zakłada równe traktowanie kwestii społecznych, gospodarczych i środowiskowych, przyczyniła się do wzrostu znaczenia środowiska naturalnego na świecie. Z czasem stała się elementem nowoczesnej koncepcji inteligentnych miast tzw. smart city, które ewoluowały w tzw. zrównoważone miasta (sustainable smart city). Mnogość aspektów i problemów, z jakimi spotykały się władze miast, spowodowała ich zainteresowanie narzędziami wspierającymi podejmowanie decyzji. Na przestrzeni ostatnich 10 lat modele analizy i optymalizacji wielokryterialnej zostały mocno rozwinięte i wykorzystywane również na potrzeby zarządzania środowiskiem w inteligentnych miastach. W Indiach podjęto próbę opracowania systemu wspomagania podejmowania decyzji dla zrównoważonych miast (EDSS-SSCI) w latach 2015–2020. Biorąc pod uwagę podejście do rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania środowiskiem, zbliżonych dla większości miast na świecie, można podjąć próbę stworzenia założeń dla sustainable smart cities dla polskich miast.
 • Pozycja
  Wyzwania elastyczności czasowej i przestrzennej pracy – studium teoretyczne
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Wróbel-Lachowska, Magdalena
  Rozdział stanowi studium teoretyczne zagadnienia elastyczności czasowej i przestrzenne pracy, w szczególności pracy świadczonej poza terenem zakładu, w tym telepracy i pracy zdalnej. Celem rozdziału jest omówienie przemian w podejściu do czasu i miejsca pracy, jakie nastąpiły w następstwie rewolucji przemysłowych, a także wybranych modeli, systemów i form świadczenia pracy, jakie pojawiły się w skutek przemian społeczno-technologicznych. Celem opracowania jest również ukazanie prawnych aspektów pracy świadczonej poza zakładem pracy, takich jak: telepraca oraz praca zdalna, wskazanie ich podobieństw i różnic, ale także zdefiniowanie wyzwań dla pracodawców i pracowników, jakie wynikają z potrzeb pracowników oraz przepisów prawa właściwych dla zagadnienia lub z występujących luk prawnych.