Rozdziały

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 12 z 12
 • Pozycja
  Optymalizacja wielokryterialna w procesach decyzyjnych i jej wykorzystanie w zarządzaniu środowiskiem w zrównoważonych miastach
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Żykwińska-Rouba, Katarzyna
  Optymalizacja wielokryterialna jest narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne w wielu dziedzinach i obszarach. Od wielu lat są one wykorzystywane do wspierania decydentów w zakresie podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem środowiskiem, będących decyzjami, w których pod uwagę muszą być brane sprzeczne kryteria, a wśród interesariuszy są grupy o diametralnie innych potrzebach i interesach. Idea zrównoważonego rozwoju, która zakłada równe traktowanie kwestii społecznych, gospodarczych i środowiskowych, przyczyniła się do wzrostu znaczenia środowiska naturalnego na świecie. Z czasem stała się elementem nowoczesnej koncepcji inteligentnych miast tzw. smart city, które ewoluowały w tzw. zrównoważone miasta (sustainable smart city). Mnogość aspektów i problemów, z jakimi spotykały się władze miast, spowodowała ich zainteresowanie narzędziami wspierającymi podejmowanie decyzji. Na przestrzeni ostatnich 10 lat modele analizy i optymalizacji wielokryterialnej zostały mocno rozwinięte i wykorzystywane również na potrzeby zarządzania środowiskiem w inteligentnych miastach. W Indiach podjęto próbę opracowania systemu wspomagania podejmowania decyzji dla zrównoważonych miast (EDSS-SSCI) w latach 2015–2020. Biorąc pod uwagę podejście do rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania środowiskiem, zbliżonych dla większości miast na świecie, można podjąć próbę stworzenia założeń dla sustainable smart cities dla polskich miast.
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo w logistyce transportu
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Zwoliński, Łukasz
  Celem przedstawionego rozdziału jest zobrazowanie istoty i znaczenia transportu, jego rodzaju, zdefiniowanie pojęć transportu, logistyki i spedycji tworzących branżę TSL, przedstawienie praktycznego zastosowania transportu w obszarze bezpieczeństwa na przykładzie sektora ochrony zdrowia – transportu sanitarnego i uwarunkowań jego wykorzystania, a także opisanie rodzaju występujących ambulansów w Polsce.
 • Pozycja
  Wyzwania elastyczności czasowej i przestrzennej pracy – studium teoretyczne
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Wróbel-Lachowska, Magdalena
  Rozdział stanowi studium teoretyczne zagadnienia elastyczności czasowej i przestrzenne pracy, w szczególności pracy świadczonej poza terenem zakładu, w tym telepracy i pracy zdalnej. Celem rozdziału jest omówienie przemian w podejściu do czasu i miejsca pracy, jakie nastąpiły w następstwie rewolucji przemysłowych, a także wybranych modeli, systemów i form świadczenia pracy, jakie pojawiły się w skutek przemian społeczno-technologicznych. Celem opracowania jest również ukazanie prawnych aspektów pracy świadczonej poza zakładem pracy, takich jak: telepraca oraz praca zdalna, wskazanie ich podobieństw i różnic, ale także zdefiniowanie wyzwań dla pracodawców i pracowników, jakie wynikają z potrzeb pracowników oraz przepisów prawa właściwych dla zagadnienia lub z występujących luk prawnych.
 • Pozycja
  Kultura bezpieczeństwa żywności jako wymaganie-wyzwanie dla przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Walaszczyk, Anna; Mnich, Joanna
  W opracowaniu podjęto się próby przybliżenia problematyki Kultury Bezpieczeństwa Żywności, bazując na wymaganiach normalizacyjnych oraz przeglądzie literatury przedmiotu. W rozważaniach teoretycznych nawiązano do Przemysłu 4.0., uzasadniając fakt niemożności funkcjonowania pewnych obszarów związanych z zarządzaniem organizacją – bez udziału człowieka. W teorii opracowania przybliżono także termin just culture oraz food crime. Celem praktycznym opracowania, jest analiza studium przypadku w zakresie wdrożenia Kultury Bezpieczeństwa Żywności, na przykładzie przedsiębiorstwa branży spożywczej i opracowanie w tym celu kwestionariusza badawczego, wykonanie analizy badania, opracowanie Planu Rozwoju Kultury Bezpieczeństwa Żywności oraz zaprojektowanie instrukcji zgłaszania problemów przez pracowników.
 • Pozycja
  Determinanty bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ekologistyki
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Szymonik, Andrzej
  Rozdział jest tematycznie związany z aktualnym, istotnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa dwóch systemów: środowiska naturalnego i ekologistyki. Pierwsza część opracowania zawiera koncepcje analizy systemowej bezpieczeństwa środowiska naturalnego, w której uwzględniono istotne elementy decydujące o jego skuteczności i wykorzystaniu w praktyce. Po zidentyfikowaniu zagrożeń został pokazany również algorytm pozwalający opracować raport cząstkowy dla zagrożeń środowiska naturalnego. Kolejna część opracowania prezentuje udział ekologistyki w zapewnieniu pożądanego poziomu funkcjonowania bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Jest to możliwe, między innymi, przez zapewnienie skutecznego bezpieczeństwa realizowanych procesów ekologistycznych. Autor pokazuje również instrumenty i narzędzia, które są istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sytemu ekologistycznego w działaniach praktycznych. Do nich zaliczył zarządzanie ryzykiem, niezawodność, identyfikację i podział zagrożeń. Należy podkreślić, że zaprezentowany materiał jest kontynuacją dalszych badań autorskich, które są publikowane w moich monografiach i artykułach. Na wyróżnienie zasługują trzy pozycje: Zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym w systemie bezpieczeństwa narodowego. Aspekty logistyczne (2016), Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych (2016), Ekologistyka. Teoria i Praktyka (2018), które są ściśle związane z tematyką zawartą w tym opracowaniu.
 • Pozycja
  Zastosowanie teorii kolejek do estymacji poziomu wykorzystania oddziałów intensywnej terapii
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Szymonik, Artur
  Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie jednej z podstawowych metod pozwalających na analizę zagadnień związanych z zarządzaniem oddziałami intensywnej terapii. Ze względu na dostępność, w pracy wykorzystane zostały dane z oddziału intensywnej terapii Szpitala Uniwersyteckiego Karolinska w Sztokholmie. Wykorzystując jeden z podstawowych modeli stosowanych w teorii kolejek – model M/M/c, wskazano podstawowe problemy mogące wystąpić w czasie nieprzewidzianego wzmożonego napływu pacjentów. Sytuacja taka miała miejsce w drugim kwartale 2020 roku w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 i na ten właśnie okres zwrócona została uwaga w opracowaniu. Symulacje przeprowadzone zostały w środowisku Matlab oraz z wykorzystaniem języka Python.
 • Pozycja
  Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacje
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Rybińska, Katarzyna
  Najważniejszym elementem zarządzania bezpieczeństwem żywności jest jego zapewnienie. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie jest kwestią, nad którą czuwają tylko producenci. To wspólne zadanie wszystkich uczestników łańcucha „od pola do stołu”. W skład tego łańcucha wchodzą również instytucje nadzorujące, prawodawcy, urzędnicy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W obecnych czasach państwa zmagają się z różnymi problemami, ale zapewnienie bezpieczeństwa żywności to problem nadrzędny, integrujący wszystkich, bo aby przetrwać, trzeba jeść. Dlatego mówiąc o innowacjach w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się najnowszym strategiom badawczym i innowacyjnym zaprezentowanym przez Komisję Europejską w podejściu FOOD 2030. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie priorytetów unijnej strategii FOOD 2030 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz przykładów bezpośrednio z nich wynikających innowacyjnych rozwiązań, nad którymi pracują obecnie europejscy naukowcy. Zaprezentowane rozwiązania pokazują kluczowe obszary, którym należy poświęcić uwagę, aby zminimalizować zagrożenia i zapewnić wzrost poziomu bezpieczeństwa żywności w trakcie jej produkowania oraz w całym łańcuchu dostaw.
 • Pozycja
  Standaryzacja procesu a wdrażanie komponentów Industry 4.0
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Olender, Nina; Polak-Sopińska, Aleksandra
  Koncepcja Industry 4.0 intensywnie się rozwija, a jej wdrażanie staje się wyzwaniem oraz czynnikiem strategicznym dla przedsiębiorstw, chcących utrzymać, bądź polepszyć swoją pozycję na rynku. Czwarta rewolucja przemysłowa na pierwszym miejscu stawia klienta i jego potrzeby, które chce szybko i trafnie zaspokoić, wyprzedając przy tym działania konkurencji oraz oferując klientom najkorzystniejsze dla nich rozwiązania. Wdrażanie komponentów Industry 4.0 oraz stawianie w centrum uwagi potrzeb klientów, jest trudne do osiągnięcia bez konsekwencji w działaniu przedsiębiorstwa oraz świadomości, w jaki sposób przebiegają jego procesy. Zgodnie z ideą ciągłego doskonalenia, łatwiej wdrażać usprawnienia w stabilnych i ustandaryzowanych procesach. Celem rozdziału jest przedstawienie znaczenia standaryzacji procesu przy wdrażaniu komponentów Industry 4.0. Metody, jakie przyjęto, to: przegląd literatury, studium przypadku, obserwacja bezpośrednia, chronometraż, analiza dokumentacji. Wyniki, zarówno przegląd literatury, jak i studium przypadku potwierdziły, że dla procesów charakteryzujących się wysoką możliwością standaryzacji łatwiej jest zaproponować komponenty, jakie niesie za sobą czwarta rewolucja przemysłowa, ponieważ ich przebieg jest znany, przewidywalny oraz stabilny. Brak takiej stabilizacji wymaga dokładniejszej analizy procesu, a także dłuższego przygotowania organizacji do wdrożenia komponentów Industry 4.0.
 • Pozycja
  Integracja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-ISO 45001:2018 z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym – studium przypadku
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Mróz, Andrzej
  Postępująca globalizacja i związana z nią rywalizacja przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym wymaga wdrażania przez nie standardów związanych z jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz normami charakterystycznymi dla branży, w której firmy funkcjonują. Niniejszy rozdział poświęcony jest przede wszystkim metodologii wdrażania i integracji standardu PN-ISO 45001 ze standardem PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym na terenie województwa łódzkiego. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji budowania zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018 dla dynamicznie rozwijającego się zakładu produkcyjnego typu „greenfield”, w dobie niekorzystnych warunków społeczno-gospodarczych wynikających z kryzysu pandemicznego COVID-19. W opracowaniu zastosowano elementy metod badań teoretycznych opartych na analizie i syntezie (elementarnej oraz przyczynowej) oraz metod badań empirycznych (obserwacji naukowej ciągłej i bezpośredniej). W efekcie przeprowadzonych badań opracowana została koncepcja wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie wraz z wyszczególnieniem elementów krytycznych dla terminowej realizacji zaplanowanych działań oraz skutecznego podejścia do etapu audytowania. W podsumowaniu zawarte zostały krytyczne wnioski, jak również wskazano silne strony, sformułowane głównie na podstawie obserwacji procesu budowy zintegrowanego systemu zarządzania w analizowanym przedsiębiorstwie.
 • Pozycja
  Deficyt zasobów ludzkich wyzwaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście megatrendów
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Mączewska, Anna
  Zmiany demograficzne należą do przyczyn megatrendów XXI wieku, z którymi przychodzi zmierzyć się przedsiębiorstwom. Celem rozdziału jest przybliżenie problemu deficytu ludzkiego w kontekście pracy, zarządzania kapitałem ludzkim w obliczu szybko rozwijającej się technologii, kształtującej się demografii i innych czynników wpływających na megatrendy. Przedstawione zostały obecne główne megatrendy oraz podstawy ich istnienia, przyczyny deficytu zasobów ludzkich ze szczególnym naciskiem na uwarunkowania demograficzne. W dyskusji omówiono możliwości, jakie dają nadchodzące rozwiązania, związane z nimi zagrożenia, powiązania z Przemysłem 4.0. Przyjętą metodą badań jest krytyczny przegląd aktualnie dostępnej literatury w tym zakresie.
 • Pozycja
  Zarządzanie kompetencjami służb utrzymania ruchu w dobie Industry 4.0
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Kalinowska, Paulina
  W świetle perspektyw rozwoju koncepcji Przemysł 4.0, a tym samym rozwoju wysoce zautomatyzowanych systemów, wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników utrzymania ruchu. Duże ilości danych i informacji muszą być poprawnie interpretowane i analizowane w krótkim czasie. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach pracownicy utrzymania ruchu podejmują decyzje na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń, natomiast Przemysł 4.0 zakłada, iż podejmowanie decyzji będzie wspierane komputerowo. Dopiero w praktyce okaże się, jaki rodzaj ingerencji człowieka będzie dominował. Dlatego też rodzi się pytanie, jakie kompetencje będą wymagane od pracowników obsługujących zautomatyzowane systemy w celu przewidywania sytuacji awaryjnych oraz szybkiego rozwiązywania problemów? W rozdziale dokonano identyfikacji i analizy kluczowych kompetencji pracowników utrzymania ruchu w dobie Industry 4.0, a także przedstawiono perspektywy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 • Pozycja
  Rola i potencjał dużych zbiorów danych w utrzymaniu ruchu
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Błaszczyk, Artur
  Aplikacje gromadzące dane zyskują coraz większe znaczenie dla procesów produkcyjnych i utrzymania ruchu. Podczas codziennych operacji generowane są duże liczby plików i ich obfi tość często paradoksalnie utrudnia zdolność do wyciągania użytecznej wiedzy. Ponadto duża liczba danych przechowywanych w często niepołączonych ze sobą bazach utrudnia ręczne analizowanie cennych wiadomości dla podejmowania decyzji. Współcześnie potrzebne są nowe narzędzia i techniki, które mogą w sposób inteligentny analizować zebrane informacje i dostarczać użytecznej wiedzy na potrzeby utrzymania ruchu. W dokumencie tym zbadano rolę danych dla funkcji konserwacji i sytuacje, w których nieprawidłowe zarządzanie nimi może powodować problemy zamiast dostarczać rozwiązania.