Recent Submissions

 • IT law as an indispensable element of education 

  Urbaniak-Mastalerz, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The study presents the issues of selected aspects of IT law. The article indicates legal regulations and court decisions in the field of computer program protection. The author solve the problem of how to interpret ...
 • Perfect product in perfect industry – design for logistics 

  Bielecki, Maciej; Galińska, Barbara; Polak-Sopińska, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The presented study explores the topic of Design for Logistics as part of a broader concept of Design for eXellence. The effect of the work by the designers who address logistic considerations in product design is a ...
 • Optymalizacja wielokryterialna w procesach decyzyjnych i jej wykorzystanie w zarządzaniu środowiskiem w zrównoważonych miastach 

  Żykwińska-Rouba, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Optymalizacja wielokryterialna jest narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne w wielu dziedzinach i obszarach. Od wielu lat są one wykorzystywane do wspierania decydentów w zakresie podejmowania decyzji związanych z ...
 • Wyzwania elastyczności czasowej i przestrzennej pracy – studium teoretyczne 

  Wróbel-Lachowska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Rozdział stanowi studium teoretyczne zagadnienia elastyczności czasowej i przestrzenne pracy, w szczególności pracy świadczonej poza terenem zakładu, w tym telepracy i pracy zdalnej. Celem rozdziału jest omówienie ...
 • Kultura bezpieczeństwa żywności jako wymaganie-wyzwanie dla przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego 

  Walaszczyk, Anna; Mnich, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W opracowaniu podjęto się próby przybliżenia problematyki Kultury Bezpieczeństwa Żywności, bazując na wymaganiach normalizacyjnych oraz przeglądzie literatury przedmiotu. W rozważaniach teoretycznych nawiązano do Przemysłu ...
 • Determinanty bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ekologistyki 

  Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Rozdział jest tematycznie związany z aktualnym, istotnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa dwóch systemów: środowiska naturalnego i ekologistyki. Pierwsza część opracowania zawiera koncepcje analizy systemowej ...
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacje 

  Rybińska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Najważniejszym elementem zarządzania bezpieczeństwem żywności jest jego zapewnienie. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie jest kwestią, nad którą czuwają tylko producenci. To wspólne zadanie wszystkich uczestników ...
 • Standaryzacja procesu a wdrażanie komponentów Industry 4.0 

  Olender, Nina; Polak-Sopińska, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Koncepcja Industry 4.0 intensywnie się rozwija, a jej wdrażanie staje się wyzwaniem oraz czynnikiem strategicznym dla przedsiębiorstw, chcących utrzymać, bądź polepszyć swoją pozycję na rynku. Czwarta rewolucja przemysłowa ...
 • Integracja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-ISO 45001:2018 z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym – studium przypadku 

  Mróz, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Postępująca globalizacja i związana z nią rywalizacja przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym wymaga wdrażania przez nie standardów związanych z jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz normami charakterystycznymi ...
 • Deficyt zasobów ludzkich wyzwaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście megatrendów 

  Mączewska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Zmiany demograficzne należą do przyczyn megatrendów XXI wieku, z którymi przychodzi zmierzyć się przedsiębiorstwom. Celem rozdziału jest przybliżenie problemu deficytu ludzkiego w kontekście pracy, zarządzania kapitałem ...
 • Zarządzanie kompetencjami służb utrzymania ruchu w dobie Industry 4.0 

  Kalinowska, Paulina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W świetle perspektyw rozwoju koncepcji Przemysł 4.0, a tym samym rozwoju wysoce zautomatyzowanych systemów, wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników utrzymania ruchu. Duże ilości danych i informacji ...
 • Rola i potencjał dużych zbiorów danych w utrzymaniu ruchu 

  Błaszczyk, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Aplikacje gromadzące dane zyskują coraz większe znaczenie dla procesów produkcyjnych i utrzymania ruchu. Podczas codziennych operacji generowane są duże liczby plików i ich obfi tość często paradoksalnie utrudnia zdolność ...
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych 

  Walaszczyk, Anna (red.); Koszewska, Małgorzata (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową pod tytułem Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych. Publikacja ta jest zbiorem dwunastu opracowań naukowych, ...
 • Pensions today - economic, managerial, and social issues 

  Chybalski, Filip (red.); Marcinkiewicz, Edyta (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The monograph includes 23 chapters addressing the problems of contemporary pensions from both a general and a national view, studied from a theoretical or empirical perspective. The book is structured as follows. First, ...
 • Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników. Teoria i praktyka Behavior Based Safety. 

  Znajmiecka, Marta; Boczkowska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Przedmiotem monografii jest analiza czynników mających istotne znaczenie w kontekście wyboru zachowania jednostki w sytuacji pracy oraz wskazanie możliwości jego modyfikacji przez proces Behawior-Based Safety (BBS). ...
 • Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach 

  Matejun, Marek; Łuczka, Teresa (Wydawnictwo Difin, 2012)
  Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce rynkowej i partycypują w istotny sposób w tworzeniu jej podstawowych wielkości makroekonomicznych. Budowa i zarządzanie przedsiębiorstwem tej ...
 • Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: możliwości i zagrożenia 

  Lewandowski, Jerzy; Znajmiecka-Sikora, Marta; Górska, Ewa; Gasparski, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
  Troska o zdrowie człowieka stanowi najwyższą wartość - wydaje się, że nie ma osoby, która nie zgodziłaby się z tą tezą. Tymczasem statystyki wskazują, że na przestrzeni lat, liczba wypadków przy pracy nadal nie maleje - ...
 • Procesy logistyczne : wybrane aspekty organizacyjno-techniczne 

  Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Jałmużna, Irena Barbara; Bendkowski, Józef; Matuszek, Józef; Urbaniak, Maciej; Witkowski, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  W gospodarce światowej zachodzą ciągłe zmiany, co widać szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. Widać również wyraźną zmianę zakresu i roli, jaką odgrywa logistyka w funkcjonowaniu gospodarki. W wyniku przemian zachodzących ...
 • Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: między teorią a praktyką 

  Lewandowski, Jerzy; Znajmiecka-Sikora, Marta; Gasparski, Piotr; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  [...] „Współczesne standardy bezpieczeństwa i higieny pracy - między teorią a praktyką" to monografia interdyscyplinarna prezentująca wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem monografii jest ...
 • Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie : budowanie konkurencyjności firm i regionu 

  Adamik, Anna Iwona; Cygler, Joanna (Wydawnictwo Difin, 2012)
  [...] Praca składa się z dziesięciu zwartych, logicmie powiązanych ze sobą rozdziałów, prowadzących czytelnika od podstawowych kwestii wyjaśniających zarówno istotę i uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionu ...

View more