Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacje

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Najważniejszym elementem zarządzania bezpieczeństwem żywności jest jego zapewnienie. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie jest kwestią, nad którą czuwają tylko producenci. To wspólne zadanie wszystkich uczestników łańcucha „od pola do stołu”. W skład tego łańcucha wchodzą również instytucje nadzorujące, prawodawcy, urzędnicy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W obecnych czasach państwa zmagają się z różnymi problemami, ale zapewnienie bezpieczeństwa żywności to problem nadrzędny, integrujący wszystkich, bo aby przetrwać, trzeba jeść. Dlatego mówiąc o innowacjach w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się najnowszym strategiom badawczym i innowacyjnym zaprezentowanym przez Komisję Europejską w podejściu FOOD 2030. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie priorytetów unijnej strategii FOOD 2030 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz przykładów bezpośrednio z nich wynikających innowacyjnych rozwiązań, nad którymi pracują obecnie europejscy naukowcy. Zaprezentowane rozwiązania pokazują kluczowe obszary, którym należy poświęcić uwagę, aby zminimalizować zagrożenia i zapewnić wzrost poziomu bezpieczeństwa żywności w trakcie jej produkowania oraz w całym łańcuchu dostaw.
The most important factor in food safety management is to ensure safety. Food safety is not only the responsibility of producers. It is a shared responsibility of all participants in the chain “from farm to fork”. Regulators, legislators, national and international offi cials are also involved in this chain. Currently, the governments of individual countries have various problems, but ensuring food safety is the overarching goal, integrating everyone, because you need to eat to survive. Therefore, with regard to innovation in food safety management, priority should be given to the latest research and innovation strategies presented by the European Commission in the FOOD 2030 approach. The aim of this publication is to present the priorities of the EU FOOD 2030 strategy in food safety management and the examples innovative solutions that European scientists are currently working on. The presented solutions indicate the most important areas that should be addressed in order to minimize the risks and ensure an increase in the level of food safety during its production and throughout the supply chain.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie, bezpieczeństwo żywności, innowacje, łańcuch dostaw, FOOD 2030, inteligentne opakowania, rolnictwo pionowe i precyzyjne, food safety, innovation, supply chain, FOOD 2030, intelligent packaging, vertical and precision agriculture

Cytowanie

Rybińska K., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacje. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych, Walaszczyk A. (red.), Koszewska M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 78-94, ISBN 978-83-66287-82-2, doi: 10.34658/9788366287822.6.