Deficyt zasobów ludzkich wyzwaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście megatrendów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Zmiany demograficzne należą do przyczyn megatrendów XXI wieku, z którymi przychodzi zmierzyć się przedsiębiorstwom. Celem rozdziału jest przybliżenie problemu deficytu ludzkiego w kontekście pracy, zarządzania kapitałem ludzkim w obliczu szybko rozwijającej się technologii, kształtującej się demografii i innych czynników wpływających na megatrendy. Przedstawione zostały obecne główne megatrendy oraz podstawy ich istnienia, przyczyny deficytu zasobów ludzkich ze szczególnym naciskiem na uwarunkowania demograficzne. W dyskusji omówiono możliwości, jakie dają nadchodzące rozwiązania, związane z nimi zagrożenia, powiązania z Przemysłem 4.0. Przyjętą metodą badań jest krytyczny przegląd aktualnie dostępnej literatury w tym zakresie.
Demographic changes are one of the reasons of 21st century megatrends that enterprises have to face. The aim of the chapter is to present the problem of human defi cit in the context of work, human capital management in the age of rapidly developing technology, demographic changes and other factories shaping megatrends. The main current megatrends and basis of their existence, main reasons of human defi cit with an emphasis on demographic conditions are presented. In the discussion are described possibilities which are given by coming solutions, connected with them risks, relations with Industry 4.0. The adopted research method is a critical review of the currently available literature in this area.

Opis

Słowa kluczowe

przemysł 4.0, zarządzanie kapitałem ludzkim, czynnik ludzki, megatrendy, industry 4.0., human capital management, human factor, megatrends

Cytowanie

Mączewska A., Deficyt zasobów ludzkich wyzwaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście megatrendów. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych, Walaszczyk A. (red.), Koszewska M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 33-46, ISBN 978-83-66287-82-2, doi: 10.34658/9788366287822.3.