Wyzwania elastyczności czasowej i przestrzennej pracy – studium teoretyczne

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Rozdział stanowi studium teoretyczne zagadnienia elastyczności czasowej i przestrzenne pracy, w szczególności pracy świadczonej poza terenem zakładu, w tym telepracy i pracy zdalnej. Celem rozdziału jest omówienie przemian w podejściu do czasu i miejsca pracy, jakie nastąpiły w następstwie rewolucji przemysłowych, a także wybranych modeli, systemów i form świadczenia pracy, jakie pojawiły się w skutek przemian społeczno-technologicznych. Celem opracowania jest również ukazanie prawnych aspektów pracy świadczonej poza zakładem pracy, takich jak: telepraca oraz praca zdalna, wskazanie ich podobieństw i różnic, ale także zdefiniowanie wyzwań dla pracodawców i pracowników, jakie wynikają z potrzeb pracowników oraz przepisów prawa właściwych dla zagadnienia lub z występujących luk prawnych.
The chapter is a theoretical study of the issues of the flexibility of time and space of work, in particular off -site work, including teleworking and remote work. The aim of the chapter is to discuss the changes in the approach to time and place of work that have taken place in the aftermath of the industrial revolutions, as well as the selected models, systems and forms of work provision that have emerged as a result of socio-technological changes. The aim of the study is also to highlight the legal aspects of off -site work, such as teleworking and remote work, to identify their similarities and differences, but also to define the challenges for employers and employees that arise from the needs of workers and the laws relevant to the issue or from legal loopholes.

Opis

Słowa kluczowe

elastyczne formy zatrudniania, telepraca, praca zdalna, potrzeby pracownika, flexible forms of employment, teleworking, remote work, employee needs

Cytowanie

Wróbel-Lachowska M., Wyzwania elastyczności czasowej i przestrzennej pracy – studium teoretyczne. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych, Walaszczyk A. (red.), Koszewska M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 140-160, ISBN 978-83-66287-82-2, doi: 10.34658/9788366287822.10.