Recent Submissions

 • Application of LCA to Determine Environmental Impact of Concentrated Photovoltaic Solar Panels—State-of-the-Art 

  Ziemińska-Stolarska, Aleksandra; Pietrzak, Monika; Zbiciński, Ireneusz (2021-05-27)
  Photovoltaic systems represent a leading part of the market in the renewable energies sector. Contemporary technology offers possibilities to improve systems converting sun energy, especially for the efficiency of modules. ...
 • Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego 

  Skalska, K.; Ledakowicz, S.; Sencio, B.; Perkowski, J. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Ozon jest znany już od około 200 lat, a obszar możliwych zastosowań tego gazu stale się rozszerza. Już podczas I Wojny Światowej stosowano ozon do dezynfekcji. Dzięki wysokiemu potencjałowi oksydacyjno - redukcyjnemu ...
 • Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów zasiedlających powierzchnię PVC w środowisku gleby kompostowej 

  Terkiewicz, Patrycja; Żakowska, Zofia; Kuberski, Sławomir (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Celem pracy było wykazanie czy czysty poli(chlorek winylu) poddany wstępnemu działaniu strumienia elektronów jest podatny na biodeteriorację w glebie kompostowej. Materiałem badawczym był czysty poli( chlorek winylu) ...
 • Morfologia grzybów strzępkowych opornych na działanie nowego preparatu grzybobójczego 

  Koziróg, A.; Żakowska, Z.; Kuberski, S.; Brycki, B. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
  Minimalne stężenie N,N-bis(3-aminopropylo)dodecyloaminy (ADPA) hamujące wzrost pleśni wynosi 0,03% dla szczepu Aspergillus niger i 0,05% dla Aspergillus flavus. Dawki te powodują zahamowanie procesu kiełkowania konidiów, ...
 • Biodegradacja kompozytów polimerowych modyfikowanych skrobią przez drobnoustroje termofilne 

  Żakowska, Z.; Stobińska, H.; Janda, K.; Kuberski, S.; Goździecki, T. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
  Przedmiotem badań były szczepy termofilne grzyba Humicola lanuginosa i bakterii rodzaju Bacillus, wyizolowane ze środowisk naturalnych. Mikroflora ta czynnie uczestniczy w biodegradacji folii PE modyfikowanej skrobią. ...
 • Wpływ degradacji radiacyjnej PVC na podatność na korozję biologiczną 

  Terkiewicz, P.; Żakowska, Z.; Kuberski, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
  Folie czystego poli(chlorku winylu) po procesie przyspieszonego starzenia (strumień elektronów o określonym natężeniu) zostały poddane korozji biologicznej przy użyciu wyselekcjonowanych mikroorganizmów (grzyby strzępkowe, ...
 • Biodeterioracja szkła optycznego 

  Sitarz, M.; Żakowska, Z.; Kuberski, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
  Deterioracja biologiczna szkła jest powodowana przez mikroorganizmy, które kolonizują na ich powierzchni. Biodeterioracja szkła może być rozpatrywana jako efekt tworzącego się biofilmu. W poniższej pracy badano korozję ...
 • Biokorozja materiałów stosowanych w aparaturze biotechnologicznej 

  Jamroz, T.; Sencio, B. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności materiałów polimerowych stosowanych jako zabezpieczenia aparatury biotechnologicznej. Do badań wybrane zostały powłoki produkowane w Polsce. Były to; -chemoutwardzalne polimery ...
 • Analiza obrazu mikroskopowego w badaniach biodegradacji PE modyfikowanych skrobią 

  Kuberski, S.; Zarzycki, R.; Żakowska, Z.; Stobińska, H.; Piątkiewicz, A. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
  Folie polietylenowe modyfikowane skrobią w ilości 10% i 20% poddane zostały biodegradacji przy użyciu wyselekcjonowanych aktywnych amylolitycznie szczepów z grupy bakterii, promieniowców i grzybów strzępkowych. Kontrolę ...
 • Badania degradacji wybranych wyrobów z włókien celulozowych w bioreaktorach 

  Krzystek, L.; Sójka-Ledakowicz, J. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
  W opracowaniu przedstawiono wyniki badań biologicznej degradacji tkanin z włókien celulozowych (bawełnianych i lnianych) wspólnie z organiczną frakcją stałych odpadów z gospodarstw domowych lub odpadami owocowo-warzywnymi ...
 • Biologiczno-chemiczne utlenianie ścieków włókienniczych 

  Solecka, M.; Ledakowicz, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
  Zintegrowane procesy utleniania biologiczno - chemicznego zastosowano do oczyszczania ścieków włókienniczych, zawierających obok zanieczyszczeń nie ulegających biodegradacji także związki podatne na rozkład biochemiczny. ...
 • Zagospodarowanie odpadów z garbarni 

  Obraniak, Andrzej; Modrzewski, Remigiusz; Ławińska, Katarzyna; Gendaszewska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Naukowcy z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi opracowali technologię przesiewania i granulacji strużyn ...
 • Szanujmy wodę! 

  Imbierowicz, Mirosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Nie da się przecenić roli wody w życiu człowieka, dlatego w uchwale Zgromadzenia Ogólnego ONZ stwierdzono, że „prawo do bezpiecznej, czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych jest prawem niezbędnym, by móc w pełni ...
 • Produkcja energii z odpadów 

  Łysek, Magdalena; Ślęzak, Radosław (Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia : Polska Akademia Nauk. Oddział, cop., 2012)
 • Mieszanie cieczy wysokolepkich. Podstawy procesowe 

  Kuncewicz, Czesław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Based on years of industrial experience and laboratory tests, it was found that highly viscous liquids such as molten polymers, pastes, bitumen, varnishes, pulps, dyestuffs, resins, tar etc. are best mixed by close-clearance ...
 • Mechaniczna dezintegracja komórek mikroorganizmów 

  Solecki, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Zamieszczono krytyczną analizę modelowania matematycznego procesu dezintegracji komórek mikroorganizmów realizowanego w młynach perełkowych. Wykazano konieczność prowadzenia dalszych rozważań i badań celem dotarcia do ...
 • Stechiometria i kinetyka bioprocesów 

  Krzystek, Liliana (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  (...) Omawiane zagadnienia podzieliłam na dwie główne części: stechiometrię i kinetykę bioprocesów. Pierwszy rozdział dotyczy zagadnień ogólnych, związanych ze strategią modelowania bioprocesów oraz przedstawieniem roli ...
 • Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego : współpraca między uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na terenie regionu łódzkiego 

  Więcek, Bogusław; Perkowski, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  (...) Jedną z dróg poprawy sytuacji jest szersze współdziałanie zainteresowanych instytucji (uczelni, muzeów, archiwów i pracowni konserwatorskich) na terenie naszego regionu oraz lepsza informacja o możliwościach, ...
 • Biomechaniczna przyczyna miażdżycy 

  Kiljański, Tomasz; Wasilewski, Jarosław; Skoczyńska, Anna; Tal-Figiel, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
  Jest to bardzo dobre, mądre i potrzebne opracowanie, rzucające nowe światło na patogenezę miażdżycy. Problemem współczesnych lekarzy w rozumieniu szeregu zjawisk fizjologicznych i patologicznych jest wiedza ograniczona ...
 • Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami 

  Kozłowska, Barbara (Wydawnictwo "FUTURA" ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski ; Poznań, 2006)

View more