Recent Submissions

 • IT law as an indispensable element of education 

  Urbaniak-Mastalerz, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The study presents the issues of selected aspects of IT law. The article indicates legal regulations and court decisions in the field of computer program protection. The author solve the problem of how to interpret ...
 • Perfect product in perfect industry – design for logistics 

  Bielecki, Maciej; Galińska, Barbara; Polak-Sopińska, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The presented study explores the topic of Design for Logistics as part of a broader concept of Design for eXellence. The effect of the work by the designers who address logistic considerations in product design is a ...
 • Optymalizacja wielokryterialna w procesach decyzyjnych i jej wykorzystanie w zarządzaniu środowiskiem w zrównoważonych miastach 

  Żykwińska-Rouba, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Optymalizacja wielokryterialna jest narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne w wielu dziedzinach i obszarach. Od wielu lat są one wykorzystywane do wspierania decydentów w zakresie podejmowania decyzji związanych z ...
 • Wyzwania elastyczności czasowej i przestrzennej pracy – studium teoretyczne 

  Wróbel-Lachowska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Rozdział stanowi studium teoretyczne zagadnienia elastyczności czasowej i przestrzenne pracy, w szczególności pracy świadczonej poza terenem zakładu, w tym telepracy i pracy zdalnej. Celem rozdziału jest omówienie ...
 • Kultura bezpieczeństwa żywności jako wymaganie-wyzwanie dla przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego 

  Walaszczyk, Anna; Mnich, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W opracowaniu podjęto się próby przybliżenia problematyki Kultury Bezpieczeństwa Żywności, bazując na wymaganiach normalizacyjnych oraz przeglądzie literatury przedmiotu. W rozważaniach teoretycznych nawiązano do Przemysłu ...
 • Determinanty bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ekologistyki 

  Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Rozdział jest tematycznie związany z aktualnym, istotnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa dwóch systemów: środowiska naturalnego i ekologistyki. Pierwsza część opracowania zawiera koncepcje analizy systemowej ...
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacje 

  Rybińska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Najważniejszym elementem zarządzania bezpieczeństwem żywności jest jego zapewnienie. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie jest kwestią, nad którą czuwają tylko producenci. To wspólne zadanie wszystkich uczestników ...
 • Standaryzacja procesu a wdrażanie komponentów Industry 4.0 

  Olender, Nina; Polak-Sopińska, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Koncepcja Industry 4.0 intensywnie się rozwija, a jej wdrażanie staje się wyzwaniem oraz czynnikiem strategicznym dla przedsiębiorstw, chcących utrzymać, bądź polepszyć swoją pozycję na rynku. Czwarta rewolucja przemysłowa ...
 • Integracja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-ISO 45001:2018 z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym – studium przypadku 

  Mróz, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Postępująca globalizacja i związana z nią rywalizacja przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym wymaga wdrażania przez nie standardów związanych z jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz normami charakterystycznymi ...
 • Deficyt zasobów ludzkich wyzwaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście megatrendów 

  Mączewska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Zmiany demograficzne należą do przyczyn megatrendów XXI wieku, z którymi przychodzi zmierzyć się przedsiębiorstwom. Celem rozdziału jest przybliżenie problemu deficytu ludzkiego w kontekście pracy, zarządzania kapitałem ...
 • Zarządzanie kompetencjami służb utrzymania ruchu w dobie Industry 4.0 

  Kalinowska, Paulina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W świetle perspektyw rozwoju koncepcji Przemysł 4.0, a tym samym rozwoju wysoce zautomatyzowanych systemów, wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników utrzymania ruchu. Duże ilości danych i informacji ...
 • Rola i potencjał dużych zbiorów danych w utrzymaniu ruchu 

  Błaszczyk, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Aplikacje gromadzące dane zyskują coraz większe znaczenie dla procesów produkcyjnych i utrzymania ruchu. Podczas codziennych operacji generowane są duże liczby plików i ich obfi tość często paradoksalnie utrudnia zdolność ...
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych 

  Walaszczyk, Anna (red.); Koszewska, Małgorzata (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową pod tytułem Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych. Publikacja ta jest zbiorem dwunastu opracowań naukowych, ...
 • W drodze do zrównoważonego rozwoju 

  Kopańska, Justyna; Koszewska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W najnowszej edycji rankingu Times Higher Education Impact Rankings sklasyfikowano uczelnie z 94 krajów. Ranking ocenia działalność uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals ...
 • Jubileusz 30-lecia Wydziału 

  Staniec, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  24 kwietnia 1991 r. uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej powołano Wydział Organizacji i Zarządzania. Wydział funkcjonował pod tą nazwą do 2017 r., kiedy to w wyniku włączenia w jego strukturę Instytutu Papiernictwa i ...
 • Aspekty e-learningu jako metody nauczania na przykładzie piotrkowskiej platformy e-learningowej 

  Sobestiańczyk, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  Celem artykułu jest przedstawienie e-learningu, jako nowoczesnej metody nauczania, scharakteryzowanie słabych i mocnych stron w oparciu o piotrkowska platformę dydaktyczna.
 • Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw 

  Lewandowski, Jerzy; Tomczak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań ...
 • Modelowanie rozwoju radiofonii lokalnej w procesie tworzenia lokalnego społeczeństwa informacyjnego 

  Stachowiak, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Trzeci sektor mediów, tj. media lokalne, środowiskowe, istotny w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tego typu nadawcy funkcjonują we wszystkich krajach demokratycznych. Ich rozwój w dużej mierze zależy od przyjętych ...
 • Studia podyplomowe jako forma doskonalenia kompetencji menedżerskich 

  Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Artykuł pokazuje znaczenie studiów podyplomowych w procesie kształtowania kompetencji menedżerskich. Studia podyplomowe posiadają już długą tradycję w polskim systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego, ale w ostatnich ...
 • Development of paints and varnishes in the face of dynamic changes of end users`needs - challenges for raw material producers 

  Styrzyński, Robert; Koszewska, Małgorzata; Jałmużna, Irena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Paint and varnishes market is one of the fastest growing globally, mainly due to the huge demand in the construction industry. Based on the purpose of using paints, varnishes and other coatings industry can be categorized ...

View more