Dysertacje (WOiZ)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 3 z 3
 • Pozycja
  Stosowanie metod analizy strategicznej w planowaniu strategicznym przez duże polskie przedsiębiorstwa przemysłowe.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012) Penc-Pietrzak, Ilona
  Współczesne organizacje działają w niezwykle turbulentnym otoczeniu, w którym zmiany zachodzą coraz szybciej i są coraz bardziej złożone. Przedsiębiorstwo, aby mogło przetrwać i rozwijać się w takich warunkach, musi dostosować się do poziomu wymagań i wyzwań stawianych przez otoczenie, współpracować z jego strukturami, uwzględniać oczekiwania różnych interesariuszy, monitorować działania konkurentów i pozyskiwać potrzebne informacje. Dlatego też w każdej firmie potrzebne jest myślenie strategiczne oraz tworzenie wizji i strategii, pozwalających dopasować jej zmienność do zmienności otoczenia. Oznacza to, że menedżerowie powinni budować strategie na takim zestawie odpowiednio dobranych zasobów i kluczowych kompetencji, które umożliwia jak najlepsze wykorzystanie okazji i unikniecie zagrożeń.
 • Pozycja
  Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego. Koncepcja analizy i próba pomiaru.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012) Chybalski, Filip
  “No book of mine was ever more on target, and no book of mine has been ever more totally ignored.” Peter Drucker Powyższe słowa Peter Drucker miał wypowiedzieć w 1996 roku, mając na myśli swoją książkę z 1976 roku pt. The Unseen Revolution: How Pension Fund Socialism Came to America (Niedostrzeżona rewolucja, czyli jak socjalizm funduszy emerytalnych dotarł do Ameryki). Drucker poruszył w tej książce dwie istotne, powiązane ze sobą kwestie, które wówczas, w dobie wyżu demograficznego w USA wchodzącego na rynek pracy, wydawały się fikcyjne, mianowicie [zob. Ambachtsheer 2007, s. 36]: − starzenie się społeczeństw i coraz dłuższe trwanie życia staną się dominującym problemem społeczno-ekonomicznym, − fundusze emerytalne staną się dominującym właścicielem czynników produkcji. Prognoza Druckera w znacznej części się sprawdziła, zresztą nie tylko w Ameryce. Obecnie liczne systemy emerytalne ewoluują w kierunku kapitalizmu funduszy emerytalnych, jednak z równoczesnym zagrożeniem ich socjalizmem, spowodowanym dostrzegalna wśród polityków tendencja do wykorzystania aktywów emerytalnych do celów innych niż te ściśle przypisane systemowi emerytalnemu.
 • Pozycja
  Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011) Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka
  W rozwiniętych gospodarkach postindustrialnych sektor przedsiębiorstw wysokich technologii jest powszechnie zaliczany do dziedzin charakteryzujących się najwyższym stopniem wykorzystania oraz uzależnienia od tzw. wyspecjalizowanych czynników produkcji – wiedzy i kapitału ludzkiego. Są one bezustannie tworzone, co umożliwia poszczególnym firmom nie tylko konkurowanie, ale wpływa także pozytywnie na otoczenie (tradycyjne przemysły, poziom nauki itp.). Sektor wysoko technologiczny wymaga ciągłej i intensywnej działalności innowacyjnej oraz wysokich nakładów na badania i rozwój (ta ostatnia cecha jest zresztą jednym z podstawowych czynników wyodrębniania przemysłów wysoko technologicznych na świecie). Ponadto sektor ten charakteryzuje się krótkim cyklem życia wyrobów i procesów, szybką dyfuzją innowacji technologicznych, wzrastającym zapotrzebowaniem na wysoko kwalifikowany personel, dużymi nakładami kapitałowymi, wysokim ryzykiem inwestycyjnym i ścisłą współpracą naukowo-techniczną, w obrębie poszczególnych krajów i na arenie międzynarodowej, pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami badawczymi. Należy również zauważyć, że przedsiębiorstwa wysoko technologiczne wykazują często tendencje do koncentrowania swojej działalności w ściśle określonych lokalizacjach, nazywanych we współczesnej literaturze klastrami (kiściami, gronami, wiązkami) wysoko technologicznymi. Znaczenie silnego, dynamicznie rozwijającego się sektora firm high-tech we współczesnej gospodarce światowej jest ogromne, ponieważ w dużym stopniu decyduje on o zdolności do globalnej konkurencyjności poszczególnych narodów czy regionów.