Artykuły (WBAIŚ)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 98
 • Pozycja
  Łódzka architektura w branżowym rankingu
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Witkowski, Włodzimierz
  Architekt, kończąc studia, nie ma jeszcze prawa do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli mówiąc wprost – do podpisywania projektów
 • Pozycja
  Naukowcy z PŁ w projekcie InCoNaDa
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Cysek-Pawlak, Monika; Misiak, Jakub
  Projekt Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases – InCoNa- Da (Zwiększenie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzącej z integracji danych i usług programu Copernicus i krajowych baz danych) uzyskał finansowanie w konkursie POLNOR2019 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wezmą w nim udział pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ.
 • Pozycja
  Stability of thin uniperiodic cylindrical shells
  (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka, 2003) Tomczyk, B.
  The aim of this contribution is to propose a new averaged model for stability analysis of thin linear-elastic cylindrical shells having the periodic structure along one direction tangent to the shell midsurface. In contrast with the known homogenized models the proposed one makes it possible to describe the effect of the periodicity cell size on the overall shell behavior ( a length-scale effect ). In order to derive the goveming equations with constant or slowly varying coefficients the known tolerance averaging procedurc is applied. The comparison between the proposed model and the model without the length-scale effect is presented.
 • Pozycja
  Stateczność płyt kompozytowych z niejednorodnym rozkładem składników
  (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka, 2003) Michalak, B.
  Celem pracy jest sformułowanie i zbadanie uśrednionego modelu opisującego stateczność płyty kompozytowej z niejednorodnym rozkładem składników. Rozpatrywana płyta ma określona budowę, która nie jest periodyczna ale która w małym obszarze rozpatrywanej płyty może być w przybliżeniu traktowana jako periodyczna. Sformułowanie przybliżonego modelu matematycznego bazuje na koncepcji uśredniania tolerancyjnego przedstawionej w pracy Woźniaka i Wierzbickiego [1 ], gdzie ciało tego rodzaju nazwane jest ciałem heteroperiodycznym.
 • Pozycja
  Stability of composite plates under varying axial forces
  (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka, 2003) Konieczny, S.; Langier, Sz.; Mes, R.
  The aim of this contribution is to show how the known theories of elastic plates can be extended in order to describe property arbitrary inhomogeneous of the plates materiał for dynamics stability. Each layer being the composite components is taken to be inhomogeneous and anisotropic. The perfect contact between the components of the plate is assumed.
 • Pozycja
  On a dynamical stability of thin periodic plates
  (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka, 2003) Jedrysiak, J.
  In this contribution a dynamical stability of thin periodic plates is considered. For this purpose the tolerance averaging, developed for periodic composites and structurcs in the book (8], is applied to the known Kirchhoff-type plate equation. This method leads to averaged models taking inte account the length-scale ejfect on the overall plate behaviour. It was presented for thin periodic plates in [3]. Here, applications to a dynamical stability of those plates will be shown.
 • Pozycja
  Dynamics and stability on nonperiodic multilayered plates
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1997) Konieczny, Sylwester; Tomczyk, B.
  The method of macro-modelling of nonperiodic multilayered elastic plates has been proposed in [1]. The proposed method is based on certain concepts of the nonstandard analysis [2,3] combined with some a priori postulated physical assumptions. In this paper, using this method the homogenized model of nonperiodic plate will be derived and applied to the evaluation of inhomogeneity effects on a critical force and a free vibration frequency for a simply supported laminated plate.
 • Pozycja
  Internal buckling in the prestrained laminated media
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1997) Konieczny, Sylwester; Woźniak, M.; Woźniak, Cz.
  A new mathematical model for the internal stability analysis of multilayered periodic media is proposed. The apprach include the effect of lamina thickness on the global body behaviour. Some special results are discussed.
 • Pozycja
  On a stability of thin microperiodic plates
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1997) Jędrysiak, Jarosław
  The structural macromechanics is applied to investigate the stability of a composite plate. Thin elastic plates with microperiodic structure in planes parallel to the midplane are examined. A new retined approach is used to the problem of the dynamic stability of periodic plates. Some special results are shown
 • Pozycja
  Comparison of the Aluminium Versus Steel Telecommunication Towers in Stochastic Finite Element Method Eigenvibrations Analysis
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, 2011) Solecka, Marta; Kamiński, Marcin; Szafran, Jacek
  The main aim of this paper is to make a comparison of the eigenfrequencies of the high telecommunication towers alternatively manufactured using the stainless steel and the aluminium components. It is provided each time assuming that the Young modulus of the applied material· is the Gaussian input random variable and using the generalized stochastic perturbation method using the global version of the Response Function Method. Up to the fourth order probabilistic moments and characteristics are computed in the three dimensional Finite Element Method model of the tower composed from the continuous linear elastic edge beams spanned by the large number of the linear elastic bars. A computational part of the work is made using the hybrid usage of the computer algebra system MAPLE and the FEM engineering package ROBOT used widely in the civil engineering practice.
 • Pozycja
  Bliższa współpraca z przemysłem
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Kamiński, Marcin
  Współpraca nauki z przemysłem jest priorytetem dla uczelni technicznych wszystkich wysoko rozwiniętych krajów. Jej zadaniem jest podnoszenie innowacyjności i kreatywności absolwentów, tworzenie nowych rozwiązań technicznych i struktur gospodarczych, a także stawianie nowych wyzwań teoretycznych i technologicznych. W związku z tym Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ rozpoczął współpracę z firmą budowlaną Commercecon z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim.
 • Pozycja
  Nagroda za dyplom
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Tomczak, Aneta
  Absolwentka kierunku architektura w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ została laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju.
 • Pozycja
  Nagroda dla architektów z PŁ
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Tomczak, Aneta
  Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki – dr inż. arch. Aneta Tomczak, dr inż. arch. Robert Warsza oraz doktorant mgr inż. arch. Andrzej Makowski wspólnie z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi otrzymali Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Pozycja
  Co było pierwsze – prąd czy elektrownia?
  (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2018) Jędrzejczak, Aleksandra
  Jak prąd dotarł do Łodzi i kto zbudował pierwszą prywatną elektrownię w naszym mieście? Historię powstania Elektrowni Łódzkiej przybliżamy w poniższym artykule oraz… pokazujemy w Centrum Nauki i Techniki EC1.
 • Pozycja
  Tolerance modelling of dynamic and stability problems for thin biperiodic cylindrical shells
  (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2018) Tomczyk, B.; Litawska, A.
 • Pozycja
  Monitoring technologiczny w łódzkim systemie wodno-kanalizacyjnym.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowych, 2013) Prywer, Jerzy; Piąstka, Wanda
  Sprawne funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego wymaga monitoringu technologicznego urządzeń w nim zainstalowanych. W artykule przedstawiona została charakterystyka łódzkiego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz ogólny opis monitoringu i wizualizacji parametrów pracy jego urządzeń. Omówiono także monitoring i wizualizacje procesów produkcji wody na przykładzie wodociągu „Dąbrowa”. Scharakteryzowane zostało również działanie systemu monitoringu technologicznego i wizualizacji pracy łódzkiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto dokonano oceny pewności działania monitoringu technologicznego zainstalowanego w łódzkim systemie wodno-kanalizacyjnym.
 • Pozycja
  Stateczność dwukierunkowo pofałdowanych środników kształtowników zimnogiętych.
  (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Politechnika Łódzka, 2015) Perliński, W.; Michalak, B.
 • Pozycja
  Poprawa sprawności sprężarek przez zastosowanie powietrza mgłowego
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012) Prywer, Jerzy
  Chłodzenie powietrza zwiększa sprawność sprężarek. Może być ono zrealizowane poprzez chłodzenie międzystopniowe lub zastosowanie powietrza mgłowego. W tym drugim przypadku proces sprężania staje się podobny do izotermicznego, gdyż ciepło wytwarzane w procesie sprężania zostaje zużyte na podgrzanie i odparowanie kropel oraz podgrzanie pary do temperatury mieszaniny dwufazowej. W referacie przedstawiona została krótko problematyka wytwarzania powietrza mgłowego oraz jego zastosowania do chłodzenia sprężarek przepływowych i objętościowych.
 • Pozycja
  Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako podstawa wyboru sposobu ich zagospodarowania
  (Publishing House of Rzeszow University of Technology, 2014) Sakson, Grażyna; Zawilski, Marek; Badowska, Ewa; Brzezińska, Agnieszka
  W artykule została omówiona charakterystyka jakościowa spływów opadowych według danych krajowych i zagranicznych oraz efektywność urządzeń stosowanych do ich podczyszczania. Zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych w Łodzi badań jakości ścieków opadowych odprowadzanych z powierzchni o różnym sposobie zagospodarowania i lokalizacji. Badania prowadzone były w cyklu wieloletnim i umożliwiły analizę jakościową spływów pochodzących z różnych zjawisk opadowych, o zmiennej intensywności, czasie trwania i pojawiających się po zróżnicowanych czasowo okresach pogody suchej, co w istotny sposób wpływa na ich stopień zanieczyszczenia. Tego typu dane umożliwiają wytypowanie po-wierzchni i zlewni, z których bezpośrednie odprowadzanie spływów opadowych do wód powierzchniowych lub do gruntu nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz sformułowano wskazówki dotyczące doboru rozwiązań w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych w aspekcie zanieczyszczenia ścieków opadowych. Wybór odpowiednich rozwiązań w zakresie gospodarowania ściekami opadowymi na obszarach zurbanizowanych jest warunkiem skutecznej ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami, ale również umożliwia optymalne wykorzystanie środków przewidzianych na ten cel.
 • Pozycja
  Wielkość emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej na przykładzie Łodzi
  (Publishing House of Rzeszow University of Technology, 2014) Brzezińska, Agnieszka; Zawilski, Marek; Bandzierz, Dawid; Sakson, Grażyna
  Wyniki składu ścieków ogólnospławnych opuszczających wybrany do badań prze-lew burzowy J1 w Łodzi wykazały, że wielkość ładunku kierowanego do odbiornika jest ściśle powiązana nie tylko z charakterem opadu, ale także z porą dnia, w której następuje wzmożony dopływ ścieków do kanalizacji, stopniem zanieczyszczenia terenu zlewni oraz ilością zalegających w sieci osadów. Dzięki wykonanym analizom laboratoryjnym, wzbogaconym wynikami pochodzącymi z pomiarów on-line, określono wielkość ładunku zanieczyszczeń badanych wskaźników (ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne, zawiesiny mineralne, N-NH4, Pog) w zależności od zjawiska opadowego powodującego aktywację przelewu. Wyniki badań posłużyły również do określenia występowania efektu pierwszej fali zanieczyszczeń w ściekach emitowanych przez przelew J1 do odbiornika. Stwierdzono, że w trakcie roku 2012 objętego badaniami na 11 przeanalizowanych zjawisk, aż w 8 przypadkach efekt ten został zauważony, zarówno dla wszystkich badanych wskaźników, jak i tylko dla niektórych zależnie od opadu. Mimo podejmowanych działań prawnych oraz inwestycji służących ograniczeniu emisji ładunku zanieczyszczeń do odbiorników stan polskich rzek nadal nie należy jeszcze do dobrych. W związku z tym konieczna jest ciągła kontrola emisji zanieczyszczeń z uwzględnieniem nowoczesnych metod jej pomiaru oraz wykorzystania otrzymywanych wyników do opracowywania danych do programów komputerowych umożliwiających realną ocenę tej emisji z systemu kanalizacji ogólnospławnej.