Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

dc.contributor.editorLachiewicz, Stefanpl_PL
dc.contributor.editorAdamik, Annapl_PL
dc.contributor.editorMatejun, Marekpl_PL
dc.contributor.reviewerCzekaj, Januszpl_PL
dc.contributor.reviewerJeżak, Janpl_PL
dc.contributor.reviewerMalara, Zbigniewpl_PL
dc.contributor.reviewerOtto, Jacekpl_PL
dc.contributor.reviewerPenc, Józefpl_PL
dc.contributor.reviewerUrbaniak, Maciejpl_PL
dc.date.accessioned2018-08-21T09:36:43Z
dc.date.available2018-08-21T09:36:43Z
dc.date.issued2008
dc.descriptionRed. nauk.Wydz. : Lewandowski, Jerzypl_PL
dc.description.abstractInnowacyjność to dziś warunek skutecznego funkcjonowania i konkurowania nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw, a zarządzanie innowacjami i innowacyjnością to umiejętność kluczowa dla długookresowego rozwoju każdej organizacji. W opracowaniu przedstawiono szczegółowo wybrane problemy z tego zakresu. Praca składa się z trzech części. Znajdują się tu analizy z zakresu: wdrażania i dyfuzji innowacji w przedsiębiorstwach, aspektów technologicznych i finansowych wdrażania innowacji oraz innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W części pierwszej, poświęconej wdrażaniu i dyfuzji innowacji w przedsiębiorstwach znalazło się dziewięć opracowań. Rozważania rozpoczęto od zagadnienia relacji - innowacje a rozwój przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności zajęto się wybranymi aspektami działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, uwzględniając przy tym w szczególny sposób sytuację w tym zakresie w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wśród wybranych zagadnień znalazły się zarówno kwestie dotyczące wpływu innowacji organizacyjnych na wnętrze przedsiębiorstw, np. poprzez innowacyjne sposoby przyspieszania budowy potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw (przy wykorzystaniu warunków rozwoju sektora IT), jak i wpływu innowacji technologicznych na życie społeczne. Omówiono również ryzyko związane z innowacjami i innowacyjnością przedsiębiorstw. Znaczną część stanowiły tu także analizy determinant warunkujących skuteczność procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Za takie uznano klimat lokalnej przedsiębiorczości, przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjną, instytucje otoczenia biznesu oraz standardy zarządzania jakością. W części drugiej, poświęconej aspektom technologicznym i finansowym wdrażania innowacji, zawarto pięć opracowań. Analizy dotyczące innowacyjności technologicznej jako elementu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz przemian technologicznych i transferu technologii jako czynnika poprawy innowacyjności polskich przedsiębiorstw stanowią tu blok związany z aspektami technologicznymi. Blok finansowy reprezentują zaś interesujące wyniki badań w zakresie dyfuzji innowacji finansowych w przedsiębiorstwach, efektywności ekonomicznej projektów innowacyjnych oraz zarządzania kosztami projektów innowacyjnych. Pracę kończy część trzecia, dotycząca innowacyjności, strategicznego dla większości dzisiejszych gospodarek, a jednocześnie najczęściej badanego w ostatnich latach sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zawarto tu siedem kluczowych dla przyszłości MŚP wątków. Na wstępie dokonano analizy czynników kształtujących w obecnych warunkach rynkowych innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w szczególny sposób zaznaczając wśród nich rolę wiedzy o otoczeniu. W dalszej kolejności dokonano ocen innowacyjności, zarówno polskiego sektora MŚP ogółem, jak i na płaszczyznach wybranych regionów, tzn. tarnobrzeskiego i łódzkiego. Dostrzeżono poza tym istotną rolę innowacyjnych rozwiązań procesowych oraz innowacji organizacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Reasumując, poruszane w poszczególnych opracowaniach zagadnienia sygnalizują jak szerokie jest spektrum problemów związanych z zarządzaniem innowacjami w przedsiębiorstwach oraz jak szeroki jest zasięg oddziaływania procesów innowacyjnych · na przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Stanowi to w odczuciu autorów istotny sygnał do intensyfikacji badań nad szeroko pojętą innowacyjnością przedsiębiorstw oraz podstawę do dalszych rozważań i dyskusji na ten temat.pl_PL
dc.description.abstractNowadays, innovations are a condition of effective functioning and competing modemly enterprises, and management the innovations is the key skill for the long-term development of every organization. In this monograph there are chosen problems of innovation presented in detail. This publication consists of three parts. There are analyses regarded to the initiation and diffusion of innovation in enterprises, the technological and financial aspects of the innovation initiation and the innovation of the small and medium enterprise sector. First part titled "lnitiation and diffusion of innovations in enterprises" includes nine studies. The considerations are begun from the question of the relationship - innovations and company development. In tum, the chosen aspects of the innovative enterprises' activity are discussed and special attention is called to these aspects in European Union. Among these problem there are both an influence of organizational innovations on the enterprise's interior, e.g. an innovative ways of accelerating the enterprise's competitiveness potentia! building (by utilization of the conditions of the IT sector development), and the influence of technological innovations on the social life. Risk connected with enterprises' innovations and innovation are also discussed. The considerable part of this unit are studies dealt with the analyses of the determinants of the innovative processes' effectiveness in enterprises. Climate of the local entrepreneurship, entrepreneurship of interna! organization, the institutions of the business environment and the standards of the quality management are recognized as such determinants. Second part of this publication, titled "Technological and financial aspects of innovations' initiation" includes five studies. Analyses regarding to the technological innovation as the element of the enterprises' competitiveness improvement, technological changes and transfer of technology as the factor of Polish enterprises' innovation improvement are the błock connected with technological aspects. The financial błock is represented by interesting research results of the financial innovation diffusion in enterprises, the economic efficiency of innovative projects and management the costs of innovative projects. Third part "lnnovation of small and medium enterprise sector" closes this monograph. This sector is very important and strategie for many present economies. This is also the sector, which was the most often studied last years. There is included here seven articles connected with the future of SME sector. First of all there is presented the analysis of the factors influencing on innovation of Polish small and medium enterprises. Special attention is called to the knowledge about the environment. Then, there is introduced the opinions about innovation both the Polish SME sector on the whole and chosen regions i.e. Tarnobrzeg region and Lodz region. In this part, the essential role of innovative process solutions and organizational innovations in small and medium enterprises are also discussed. Summing up, individual studies presented in these three parts of this publication show the width and complexity of problems connected with the management innovations in enterprises. On the other hand, they indicate the width of the influence of innovative processes on the enterprise and its environment. According to authors, it creates a need of the intensification of the researches of companies' innovation and it is basis for further considerations and discussion on this subject.en_EN
dc.identifier.citationLachiewicz S. (red.), Adamik A. (red.), Matejun M. (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, ISBN 978-83-7283-257-3.
dc.identifier.isbn978-83-7283-257-3
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1844
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectinnowacje - zarządzanie - konferencjepl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwa - innowacje - konferencjepl_PL
dc.subjectmałe i średnie przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectinnovations - management - conferencesen_EN
dc.subjectenterprises - innovations - conferencesen_EN
dc.subjectsmall and medium sized enterprisesen_EN
dc.titleZarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwiepl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Zarzadz_innow_przedsieb_Lachiewicz_2008.pdf
Rozmiar:
24.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: