Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

[...] By zbliżyć praktykę gospodarczą do lepszego zrozumienia istoty, uwarunkowań, roli i procesów towarzyszących tego typu działaniom przygotowano niniejszą pracę. Składa się ona z czterech części pozwalających nie tylko zapoznać się w pewnym stopniu z podbudową teoretyczną zarządzania relacjami międzyorganizacyjnymi, ale i poznać różne aspekty oraz wyniki ich praktycznej realizacji. W pierwszej części, jako wprowadzenie do zagadnienia, znajduje się więc omówienie siedmiu wybranych koncepcji, istotnych w procesach zarządzania relacjami międzyorganizacyjnymi. Bazują one na podejściu marketingowym, społecznym i socjologicznym. Rozdział rozpoczyna koncepcja marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem (poprzez instrumentarium marketingowe), a uzupełniają ją zagadnienia towarzyszące relacjom kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa i komunikowania jego marki. Kolejne z omówionych, to koncepcje zarządzania zaufaniem oraz teoria myślenia sieciowego, tak istotne w relacjach współpracy międzyorganizacyjnej. Ostatni blok stanowią zagadnienia dotyczące relacji społecznych związanych z funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw, a mianowicie społecznej odpowiedzialności oraz wykorzystania koncepcji stylów życia. W drugiej części pracy starano się bliżej przyjrzeć uwarunkowaniom determinującym skuteczność relacji współpracy międzyorganizacyjnej. Ta część również składa się z siedmiu opracowań. Analizy rozpoczyna próba zasugerowania konieczności integracji w działaniach współczesnych przedsiębiorstw zagadnień związanych z więziami międzyorganizacyjnymi oraz innowacyjnością. Rozwijają ją zaś prace zwracające uwagę na kreowanie i przestrzeganie zasad współpracy i zaufania we wspomnianych relacjach. Dalej wśród omówionych uwarunkowań znajdują się marka, elastyczność, specjalizacja, empowerment oraz społeczne przywództwo. W części trzeciej zawarto pięć opracowań ukazujących wybrane, nowoczesne narzędzia kształtowania relacji międzyorganizacyjnych. Jako pierwsze omówiono relacyjne zarządzanie marketingowe, jako drugie - metodę refleksji strategicznej. Jako kolejne zaś istotę employer branding, Page Rank oraz zarządzanie marketingowe w ujęciu procesowym. Czwarta część zawiera pięć, bardzo różnorodnych, ciekawie prezentujących praktyczne wykorzystanie zarządzania relacjami, opracowań. Możemy dzięki nim przyjrzeć się m.in. relacjom kształtującym: konkurencyjność „Uzdrowiska Kołobrzeg S.A", klastry w województwie podlaskim, zarządzaniu markami lokalnymi na rynku polskim oraz relacjom decydującym o postrzeganiu i ocenie handlowców przez nabywców finalnych. Badaniom poddano także upadłość konsumencką w Polsce mając na uwadze porównanie jej z doświadczeniami innych krajów. Wydaje się, iż poruszane w poszczególnych opracowaniach zagadnienia w istotny sposób, nie tylko pogłębiają wiedzę o zarządzaniu relacjami w procesach funkcjonowania współczesnych organizacji, ale i ją empirycznie weryfikują. Niniejsza praca stanowić może więc wartościowy wkład w proces poznania i usprawniania działalności oraz utrzymywania długookresowej konkurencyjności nowocześnie zarządzanych organizacji. Jednocześnie, daje ona podstawę i inspirację do intensyfikacji dalszych rozważań i dyskusji na ten temat.
Due to the demands of a competitive economy modern enterprises are forced to embark on more unique activities and use further means of creating and maintaining their competitive position on the market. Numerous research shows the increasing role that enterprises' capabilities of flexible behaviour play in these activities, behaviour related to rapid changes of many elements of their competitiveness. Unfortunately these types of activities cannot in majority of cases be conducted by the enterprise alone. In order to make them effective it is necessary for the business to open for cooperation and be willing to establish various types of relationships and linkages with broadly defined surroundings. And these linkages are understood as ones on a variety of levels, in different areas and of varying character, yet always optimally configured to meet the needs of a particular business. In view of the above, many authors claim that the determinant of businesses' success in XXI century will be the skilful, conscious management of interorganisational relationships. Because, as a rule, partners who cooperate, behave professionally and understand each other well trust each other, rely on mutual honesty, ethics and at the same time try not to fail each other. Allowing each other a "credit of trust" they generate a specific, unique and strategic value in created social and economic relationships in the form of "trust capital", synergy effect or leverage of resources. It allows reducing uncertainty, maximising flexibility of actions, minimising costs and even provides an opportunity to act more calmly and optimistically. This monograph has been compiled in order to bring economic practice closer to a better understanding of the nature, conditions, roles and processes related to such activities. It is composed of four parts, allowing not only to familiarise to some extent with the theoretical foundations of interorganisational relationships, but also to discover its different aspects and implementation. Part one, providing an introduction to the subject, contains overview of seven selected concepts crucial in the process of managing interorganisational relationships. These are based on the marketing, social and sociological approach. The chapter opens with the marketing concept of organisation's management (via marketing instruments) and is complemented with issues of shaping organisation's image and communicating its brand. Further discussed are the concepts of trust management and theory of network thinking, so important in relationships of interorganisational cooperation. The last segment presents the issues of social responsibility and use of lifestyle concepts. Part two takes a closer look at conditions determining effectiveness of relationships of interorganisational cooperation. This part also consists of seven papers. The first part of the analyses is the attempt to suggest the necessity of integration of interorganisational linkages and innovativeness into the activities of modern enterprises. Further works' focus is on creating and obeying the rules of cooperation and trust in the abovementioned relationships. Other described conditions relate to the brand, flexibility, specialisation, empowerment and social leadership. Five papers have been included in part three, presenting selected modem tools for forging interorganisational relationships. Relationship marketing management has been discussed first, followed by the strategic reflection method. Next is the discussion of the nature of employer branding at Page Rank and process approach to marketing management. Fourth part contains six, highly varied articles very interestingly presenting practical application of relationship management. Thanks to these one can take a closer look at e.g. relationships shaping: competitiveness of health resort "Uzdrowisko Kolobrzeg S.A.", clusters in podlaskie voivodeship, local brand management on the Polish market, technology transfer in academic enterprises and relationships deciding upon the perception and assessment of tradesmen by the end buyer. Another subject of research has been the consumer bankruptcy in Poland, with focus on comparison with foreign experiences. It seems the topics raised in the abovementioned papers not only significantly deepen the knowledge of relationship management in the processes of functioning of modern organisations, but also verify it empirically. This monograph may be a valuable contribution to the process of exploring and enhancing business activities as well as maintaining long term competitiveness of organisations managed in a modern way. At the same time, it provides the basis for and inspiration to intensify further considerations and discussions in this matter.

Opis

Na okładce : 100-lecie nauk o zarządzaniu
Red. nauk. Wydziału : Lewandowski, Jerzy
Red. Serii : Wodziński, Piotr

Słowa kluczowe

organizacja - zarządzanie, marketing relacyjny, relacje międzyorganizacyjne, koncepcje zarządzania, kształtowanie relacji międzyorganizacyjnych, organization - management, relational marketing, inter-organizational relations, management concepts, shaping inter-organizational relations

Cytowanie

Adamik Anna I. (red.), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-353-2.