Mikrobiologiczny rozkład tlenków azotu

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

Selekcja mikroorganizmów posiadających uzdolnienia do biodegradacji wysokich stężeń azotanów, stwarza możliwość zastosowania procesów mikrobiologicznych do oczyszczania zarówno ciekłych odpadów produkcyjnych jak również gazów odlotowych. Wykorzystane do badań czyste kultury bakterii Bacillus subtilis i Pseudomonas fluorescens charakteryzowały się intensywnym wzrostem w podłożu zawierającym NaN03 w ilości 6g/dm³. Wyznaczona stała szybkość wzrostu K, dla drobnoustrojów wynosiła odpowiednio K=0.83 dˉ¹ i 0.9 dˉ¹. Wykorzystanie substancji organicznej w obu hodowlach było na poziomie ok. 53%. Zdecydowanie korzystniejsze wyniki redukcji tlenków azotu uzyskano dla szczepu Pseudomonas fluorescens. Wynosiły one 86% dla NO3ˉ oraz 90% dla NO2ˉ.
The microorganism's selection possessing the capability of to biodegradation of high rigors of nitrates, the possibility of use of processes creates the mikrobiologicznych to cleaning of both liquid productive wastes how also the cool gases. Used to investigations bacterium's clean cultures Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens characterized in base paper with intensive growth including NaN03 in quantity 6g/dm³. Appointed the speed of growth lay K= 0.83 dˉ¹ for microorganisms carried out suitably and 0.9 dˉ¹. Utilization in both farmings organie substance was on horizon 53%. Deciding was got for tribe the more profitable results of deoxidization of oxides nitrogen the Pseudomonas the fluorescens. They carried out they 86% for NO3ˉ as well as 90% for NO2ˉ.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

mikroorganizmy - zdolność biodegradacji, oczyszczanie odpadów produkcyjnych, redukcja tlenków azotu, tlenki azotu - mikrobiologiczny rozkład, microorganisms - biodegradability, treatment of production waste, reduction of nitrogen oxides, nitrogen oxides - microbial decomposition

Cytowanie

Ziemiński K., Solecka M., Mikrobiologiczny rozkład tlenków azotu. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 112-116, ISSN 0473-7733.