Badania czynnej powierzchni ściernicy supertwardej w widmie promieniowania podczerwonego.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Referat przedstawia koncepcję metody obrazowania struktury czynnej powierzchni ściernicy na podstawie badania wielkości mocy promieniowania podczerwonego jej składników. Na bazie teorii promieniowania ciał przyjęto, że różne materiały charakteryzują się sobie właściwą emisyjnością. Założono więc, że istnieje możliwość wyodrębniania na czynnej powierzchni ściernicy miejsc występowania ziaren ściernych poprzez wykonanie pomiaru mocy promieniowania podczerwonego. Przeprowadzono dwuetapowe badania, których przedmiotem były powierzchnie diamentowo-żywiczne. Badania wykonano na stanowisku wyposażonym w kamerę termowizyjną z obiektywem mikroskopowym. W pierwszym etapie, wykonując pomiary na modelu powierzchni ściernicy w powiększonej skali, weryfikowano zasadność przyjętego założenia oraz sposób prowadzenia pomiarów. W drugim etapie metodą termografii aktywnej dokonano pomiaru mocy promieniowania emitowanego przez nieużytkowaną powierzchnię ściernicy diamentowej o spoiwie żywicznym. Badano wpływ sposobu pomiaru oraz przetwarzania danych z kamery termowizyjnej na otrzymywane wyniki.
The paper presents the conception of imaging the structure of grinding wheel’s method on the basis of the investigation on quantity of infrared radiation power its components. On the grounds of body’s radiation theory it was assumed that different materials are characterized by its own emissivity. The assumption was made that there is a possibility to stand apart the places of occurrence of abrasive grains on the grinding wheel’s cutting surface by measuring the power of infrared radiation. There were conducted two-stage investigations on the diamond-resinous surfaces. Studies were carried out on the stand equipped with thermographic camera with microscopic lens. In the first stage, making measures on the model of the grinding wheel’s surface in enlarged scale, the validity of presumed assumption as well as the measuring method were verified. At the second stage, with the use of active thermography method there was conducted a measurement on the power of radiation emitted by resinoid diamond grinding wheel surface. The influence of the measurement method and data processing from thermographic camera on results of research was investigated.

Opis

Słowa kluczowe

ściernica, powierzchnia ściernicy, widmo promieniowania podczerwonego, powierzchnia diamentowo-żywiczna, metoda termografii aktywnej

Cytowanie

Mechanik 2013 nr 8-9 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.128-135