Artykuły (WEEiA)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 134
 • Pozycja
  Kolejny sukces Koła SKaNeR!
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Granosik, Grzegorz
  Reprezentacja Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR z Politechniki Łódzkiej, w składzie: Małgorzata Rogowska, Paweł Rogowski i Tomasz Smaż, wzięła udział w międzynarodowym konkursie Robotex International 2021 w Tallinie. Był to już drugi start drużyny w tych największych europejskich zawodach robotów.
 • Pozycja
  20.edycja ISEF
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Szymański, Łukasz
  Tegoroczne sympozjum ISEF (International Symposium on Electromagnetic Fields) odbyło się w trybie zdalnym, gromadząc uczestników z 16 krajów. Jest to uznane w środowisku naukowym wydarzenie dotyczące pola elektromagnetycznego. Organizacja jubileuszowej edycji została przyznana Instytutowi Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ. Patronat honorowy nad konferencją objął rektor prof. Krzysztof Jóźwik.
 • Pozycja
  Hybrydowo o nowych sposobach interakcji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Wróbel-Lachowska, Magdalena
  Drzwi z klamką, która pojawia się dopiero wtedy, gdy do nich podchodzimy, gra planszowa dla osób niewidomych czy… psi internet. Te i inne tematy dotyczące nowych sposobów interakcji człowiek-komputer poruszane były podczas międzynarodowej konferencji ACM ISS 2021.
 • Pozycja
  Nowe projekty Erasmus plus
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Kamińska, Dorota
  Politechnika Łódzka dostała dofinansowanie 1 164 770 euro (ponad 5 milionów złotych) na realizację 4 międzynarodowych projektów w programie Erasmus+. Dotyczą one opracowania innowacyjnych działań edukacyjnych, w tym ze znaczącym wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i technik ICT.
 • Pozycja
  Dyplomy z paszportem na przyszłość
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Szymański, Łukasz
  Politechnika Łódzka wraz z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp z o.o. zakończyły pierwszy cykl studiów na kierunku mechatronika, umożliwiający już w trakcie kształcenia zdobycie doświadczenia zawodowego bezpośrednio w firmie. Pierwsze obrony prac dyplomowych inżynierskich potwierdziły zalety i celowość edukacji prowadzonej we współpracy z firmą.
 • Pozycja
  Różne rzeczywistości w nowoczesnej edukacji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Kamińska, Dorota; Zwoliński, Grzegorz; Laska-Leśniewicz, Anna
  Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowych projektów ATOMIC i Mr UD oraz partnerem w projekcie VRAna, związanych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości mieszanej w rozwoju nowoczesnych form dydaktycznych. W projekty finansowane z Erasmus+ zaangażowany jest zespół młodych osób, którzy piszą o celach prowadzonych projektów i perspektywach po ich zakończeniu.
 • Pozycja
  Comparative study of the influence of the reorganization energy on the hole transport of two four-cyclic arenes
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017) Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik
  Application of the method of quantum-mechanical calculations allowed the determination of the reorganization energy of the molecules of tetracene and p-quaterphenyl and the estimation of the transfer rate integral between neighbouring molecules present in the solid state. Comparison of the transfer rates for holes with the values of the mobility, obtained experimentally for the polycrystalline tetracene layers and p-quaterphenyl layers vaporized in the vacuum in the similar conditions indicate that the molecule’s structure possess the dominate impact on the conductivity of the thin layers of these compounds.
 • Pozycja
  Efektywność energetyczna w układach potrzeb własnych elektrowni i elektrociepłowni.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowych, 2013) Kotlicki, Tomasz
  W artykule przedstawiono wyliczenia oszczędności energii wynikające z zastosowania różnych wariantów regulacji wydajności w odniesieniu do głównych urządzeń potrzeb własnych elektrowni. Rozpatrzono urządzenia o różnych charakterystykach przepływowych i większość sposobów regulacji stosowanych obecnie w nowoczesnych instalacjach. Obliczenia przeprowadzone zostały w oparciu o rzeczywiste czasowe przebiegi zmienności obciążenia oraz charakterystyki urządzeń dla dużych bloków energetycznych pracujących w krajowym systemie elektroenergetycznym.
 • Pozycja
  Analiza porównawcza obiegów cieplnych elektrowni parowych na parametry ultranadkrytyczne.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowych, 2013) Wawszczak, Andrzej
  W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej trzech obiegów cieplnych elektrowni parowych na parametry ultranadkrytyczne: 35 MPa i 700oC. Analizę przeprowadzono dla obiegów o różnych sposobach napędu pompy wody zasilającej. Obliczenia optymalizacyjne wykonano z wykorzystaniem algorytmu genetycznego.
 • Pozycja
  Accuracy and Repeatability Tests on 6D Measurement Arm.
  (Lodz University of Technology. Press - Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics., 2017) Rakowski, Piotr; Kobierska, Agnieszka; Podsędkowski, Leszek; Poryzała, Paweł
  We present kinematic structure of measurement arm along with its construction restrainsoriginating from using only accelerometers for determining relative positions of links. Method of calculating position of arm's end in relation to its base basing on orientation of individual links is presented. Accuracy and repeatability tests were performed using custom made test stand. The description of test stand, measurements procedures for last link changing its position in Cartesian directions and orientation in vertical axis is also included in the paper. These changes were justified in context of links orientation in relations to global coordinate system. Obtained tests results are presented and analyzed.
 • Pozycja
  Wstęp.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015) Zgraja, Jerzy
 • Pozycja
  Wykorzystujące nagrzewanie indukcyjne stanowisko do szacowania cieplnych parametrów materiałowych.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015) Cieślak, Adam; Lisowski, Grzegorz; Zgraja, Jerzy
  Opracowanie przedstawia opis stanowiska laboratoryjnego do szacowania cieplnych parametrów materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu oraz aspekty związane z wdrożeniem układów i procedur sterujących, pomiarowych oraz obróbki danych. Przedstawiono rezultaty przeprowadzonych badań oraz wnioski praktyczne wynikające z analizy trudności napotkanych w realizacji zadania.
 • Pozycja
  Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji charakterystyk obciążenia układu wzbudnik-wsad.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015) Urbanek, Piotr; Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej
  W artykule zaproponowano metodę przewidywania charakterystyk układu wzbudnik-wsad. Zbudowano specjalizowaną bazę wiedzy zawierającą zestaw takich charakterystyk oraz zastosowano dwa rodzaje rekurencyjnych sztucznych sieci neuronowych dla potrzeb klasyfikacji. Metoda została pozytywnie zweryfikowana w kilku rzeczywistych przypadkach i zostanie włączona jako element inteligentnego generatora do nagrzewania indukcyjnego powstającego w Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ.
 • Pozycja
  Wykorzystanie komercyjnego pakietu Flux® jako programu osadzonego w budowanych aplikacjach do nagrzewania indukcyjnego.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015) Zgraja, Jerzy; Magdalena, Zgraja
  Przedstawiono możliwości wykorzystania interfejsu API programu Flux@ przy budowaniu własnych aplikacji do nagrzewania indukcyjnego. Osadzony w budowanych aplikacjach komercyjny program Flux może być wykorzystywany zarówno do wykonywania polowych obliczeń elektromagnetycznych, cieplnych, jak i sprzężonych
 • Pozycja
  Wykorzystanie analogii elektryczno-cieplnych w komercyjnych programach do analizy zjawisk cieplnych.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015) Zgraja, Jerzy
  Obliczenia cieplne maszyn i urządzeń elektrycznych mogą być realizowane zarówno w sposób analityczny, jak i numeryczny. W praktyce obliczeniowej często wykorzystywana jest również metoda obwodowa bazująca na analogiach elektryczno-cieplnych. Metoda ta została również zaimplementowana w rozbudowanych programach komercyjnych, np. MotorCAD ® do obliczeń cieplnych 3D maszyn elektrycznych, czy Portunus® do analiz typu multiphysics.
 • Pozycja
  Wpływ rozkładu temperatury w łuku elektrycznym na syntezę nanorurek węglowych metodami elektrołukowymi.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015) Raniszewski, Grzegorz
  Jedną z najbardziej powszechnych metod otrzymywania nanorurek węglowych jest metoda elektrołukowa. Wykorzystuje się tutaj łuk elektryczny palący się pomiędzy dwiema elektrodami grafitowymi. Parująca anoda tworzy strumień plazmy, którego poprzeczny profil temperatury jest zależny od parametrów wyładowania. Rozkład temperatury w łuku wpływa na wielkość i skład zawierającego nanorurki węglowe depozytu katodowego. W artykule została opisana elektrołukowa metoda otrzymywania nanorurek węglowych. Scharakteryzowano metodę pomiaru temperatury i opisano wpływ temperatury na strukturę depozytu katodowego.
 • Pozycja
  Układy pomiarowe do identyfikacji obciążenia i wyznaczania mocy w generatorze LLC do nagrzewania indukcyjnego.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015) Chudzik, Piotr; Lisowski, Grzegorz; Zgraja, Jerzy; Kazimierski, Łukasz
  W artykule przedstawiono układy pomiarowe zastosowane w generatorze do nagrzewania indukcyjnego. Omówiono ich budowę oraz sposób dołączenia do systemu sterowania falownikiem napięcia. Przedstawiono również wymagania stawiane tym układom przez algorytmy wyznaczające parametry obciążenia i moc wydzielaną w generatorze.
 • Pozycja
  System zabezpieczeń wysokoczęstotliwościowego generatora do nagrzewania indukcyjnego.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015) Lisowski, Grzegorz; Chudzik, Piotr; Zgraja, Jerzy
  W artykule przedstawiono opis układu sterowania prototypowego generatora służącego do nagrzewania indukcyjnego ze szczególnym naciskiem na elementy systemu zabezpieczeń. Układ ten składa się z zaawansowanego systemu sterowania, umożliwiającego automatyczną realizację różnorodnych procesów technologicznych oraz wychwytywanie wszystkich stanów awaryjnych i reakcję na nie.
 • Pozycja
  Synteza nanorurek węglowych do zastosowań medycznych.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015) Szymański, Łukasz; Kołaciński, Zbigniew; Wiak, Sławomir; Raniszewski, Grzegorz; Lefik, Marcin; Gryska, Emilia
  W artykule opisano termiczne metody otrzymywania nanorurek węglowych z gazu i w obecności katalizatora zawierającego cząsteczki żelaza. Umożliwi to ich zastosowanie w leczeniu chorób, w tym również raka. Cząsteczki takie wprowadzone do organizmu i odpowiednio zaadresowane, mogą być rozgrzane za pomocą pola o częstotliwości radiowej, a ich połączenie z chorymi komórkami umożliwi ich niszczenie. W badaniach użyto pola elektromagnetycznego o częstotliwości 13. 5 6 MHz, które to jest często wykorzystywane w medycynie.
 • Pozycja
  Symulacja nagrzewania dielektrycznego wilgotnej wstęgi papieru.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015) Urbanek, Piotr; Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej
  Artykuł prezentuje modelowanie numeryczne nagrzewania pojemnościowego wilgotnej wstęgi papieru. Symulacje wykonano dla kilku geometrii elektrod suszarni pojemnościowych, badając wpływ ich kształtu oraz warunków zasilania na rozkład temperatury wydzielanej w suszonej wstędze.