Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Difin

Abstrakt

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce rynkowej i partycypują w istotny sposób w tworzeniu jej podstawowych wielkości makroekonomicznych. Budowa i zarządzanie przedsiębiorstwem tej wielkości nie jest zadaniem łatwym, wymaga bowiem nie tylko odpowiedniej wiedzy fachowej związanej z branżą, ale również umiejętności poruszania się w realiach gospodarczych. Ogólnie biorąc, większość polskich małych i średnich przedsiębiorców legitymuje się wiedzą zgodnie z rodzajem prowadzonej działalności, wykazuje natomiast niedostatek wiedzy związanej z ekonomiką i zarządzaniem własną firmą, budową jej pozycji konkurencyjnej na rynku, gospodarką zasobami finansowymi i ludzkimi. Równocześnie na polskim rynku wydawniczym występuje niewiele opracowań podejmujących próbę wypełnienia występującej luki wiedzy przedsiębiorców w tym zakresie. Stąd podręcznik pt. Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Podręcznik zawiera wybrane, istotne i różnorodne problemy związane z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw. Jego zaletą jest prezentacja – obok teoretycznych aspektów omawianych kwestii – ćwiczeń i praktycznych przykładów. Taka konstrukcja pracy, łącząca wątek teoretyczny i praktyczny, powinna zapewnić Czytelnikom pełniejszą recepcję zamieszczonych treści.Istotnym walorem omawianego podręcznika jest jego wysoka przydatność w realizowaniu procesu dydaktycznego. Zamieszczenie w każdym rozdziale pytań sprawdzających pozwala na kontrolę i ocenę stopnia przyswojenia studiowanych treści. Praca jest również przydatna dla studentów przygotowujących prace dyplomowe oraz studentów studiów podyplomowych. Ponadto podręcznik może stanowić dobry punkt wyjścia, a także inspirację do dalszych badań i poszukiwania egzemplifikacji w obszarze małej i średniej przedsiębiorczości.

Opis

Dla studentów przedmiotów i specjalności związanych z zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Także dla wykładowców akademickich, pracowników naukowych, przedsiębiorców, menedżerów firm małej i średniej wielkości oraz pracowników instytucji centralnych, samorządowych oraz organizacji wspierających firmy sektora MSP.
Zespół autorski tworzą pracownicy Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Słowa kluczowe

małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie - podręczniki, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, źródła finansowania sektora MSP, praca zespołowa w sektorze MSP, zarządzanie ryzykiem, small and medium-sized enterprises - management - textbooks, competitiveness of small and medium-sized enterprises, sources of financing for the SME sector, team work in the SME sector, risk management

Cytowanie

Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7641-696-0