Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego - teraźniejszość i przyszłość

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Tym właśnie problemom aktualnej sytuacji przedsiębiorstw tekstylnych oraz ich st.ansom rozwojowym w przyszłości poświęcona jest niniejsza monografia. Składa się ona z trzech części. Część pierwsza pt. ,,Zarządzanie przedsiębiorstwami sektora tekstylnego i odzieżowego" dotyczy wybranych zagadnień przedstawiających sytuację przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych na tle zmian zachodzących w całej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kadrowej. W ramach tej części można wyróżnić dwie grupy opracowań: - pierwsza, poświęcona zmianom występującym w otoczeniu przedsiębiorstw tekstylno-odzieżowych i ich skutkom dla procesu zarządzania tymi firmami (teksty H. Gralaka i F. Sitkiewicza, A. Zakrzewskiej-Bielawskiej i H. Zdrajkowskiej, M. Michalskiego, S. Lachiewicza i M. Matejuna oraz A. Adamik i A. Szmit); - druga, dotycząca szeroko rozumianej problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora tekstylnego i odzieżowego (opracowania E. Jędrych, A. Stankiewicz-Mróz, J. Jarczyńskiego oraz T. Zagajewskiego i M. Szczepańczyka). Część druga monografii dotyczy zagadnień marketingu i ekologii w sektorze tekstylno-odzieżowym. Tutaj główną uwagę zwrócono na zagadnienia kreowania produktów (E. Grandys), rolę e-businessu (A.J. Grandys) oraz kształtowanie marki produktu (M. Malinowska-Olszowy oraz T. Pietrzak i Z. Wiśniewski). Interesujące rozważania na temat zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska w działalności przedsiębiorstw przedstawił A. Doniec. Ostatnia, trzecia część pracy zawiera opracowania poświęcone wybranym aspektom działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw tekstylno-odzieżowych (T. Janusz i D. Stos, M. Martin i I. Staniec, B. Mazurek i R. Blażlak) oraz niektórym problemom finansowym w funkcjonowaniu takich przedsiębiorstw (I. Staniec, W. Luciński, T. Pietrzak i Z. Wiśniewski oraz E. Marcinkiewicz). Autorzy wyrażają nadzieję, że prezentowane opracowanie zawiera wiele istotnych zagadnień, które mogą przyczynić się do szerszej dyskusji na temat teraźniejszości oraz przyszłości przedsiębiorstw sektora tekstylnego.
The textile industry enterprises have been reached by results of transformation of Polish economy in a great extend. There was dramatical decrease of sold production and employment in these enterprises. This decrease was caused by expansion of cheap textile goods from abroad, low technological level of these enterprises and poor competitive strength of these firms on national and foreign markets usually caused by poor patterns, colors and quality of goods. Because of that some of these firms were liquidated or radically restructured. However, great industry traditions, significant potential of staff and tangible fixed assets caused that many textile industry enterprises stili exist in difficult market conditions. These firms often operate in smaller scale and in new organizational and property forms ( e.g. capital companies, small family enterprises or subcontractors for global corporations). Moreover, these firms are able to compete with companies which posses well known brands. This monograph concerns problems of actual situation and future development opportunities of Polish textile industry enterprises. Contemplations connected with this matter were divided into three parts which contain following issues: - textile industry enterprises management, - marketing and ecology in textile industry, - research and development activity and fmance of enterprises. Authors hope that problems taken into consideration in the following parts contain lots of important analysis and conclusions which can be the base for further research and discussion about present and future of Polish textile industry enterprises.

Opis

Red. serii : Wodziński, Piotr

Słowa kluczowe

zarządzanie przedsiębiorstwem, przemysł włókienniczy, sektor tekstylno-odzieżowy, zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwa sektora tekstylnego, business management, textile industry, textile and clothing sector, human resources management, textile enterprises

Cytowanie

Lachiewicz S. (red.), Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego - teraźniejszość i przyszłość., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 83-7283-201-3.