Układ hydrograficzny miasta Łodzi

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Rola, jaką pełni sieć rzek na terenie dużego miasta jest nie do przecenienia. Jedną z nich jest funkcja odbiorników wód opadowych i roztopowych. Włączenie kanalizacji ogólnospławnej, jak i deszczowej w sieć hydrograficzną spowodowało wraz z rozwojem (skanalizowaniem) miasta niewydolność układu cieki-kanalizacja w okresach występowania nawałnych deszczy. Skuteczne działania mające ograniczyć negatywne skutki zjawisk pogodowych nie byłyby możliwe bez szczegółowej analizy stanu zastanego i rozpoznania możliwości realizacji działań naprawczych. Pierwszym krokiem było opracowanie projektów generalnych rzek, zbiorników i kanalizacji deszczowej oraz w efekcie przygotowanie mapy hydrograficznej miasta. Kolejnymi krokami będzie realizacja założeń projektów generalnych.
There are many ways the city of a size of Łódź can benefit from the variety of it's rivers. One of those is the usage as the receiver of storm water and rapidly melting snow. Including of the sewage and sanitation systems into the hydrographic web brought on problems with river-sewage system's capability -especially during short and heavy rainfalls. To prevent it in a future and minimize the negative impact of this state, it was necessary to analyze extensively present situation and identify abilities and best methods of repairing policies. The first part was to develop the individual technical projects of rivers, reservoirs and storm water sewage system, and creation of hydrographic system map of the city. The solutions designated in this projects are already being implemented; fulfilling it shall lead the city to the sustainable and safe water circulation.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2010 z.61 s.145-156 sum.