Wyboczenie cienkościennych konstrukcji kompozytowych z żebrami pośrednimi

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka
Department of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology

Abstrakt

W pracy rozpatrzono interakcyjne wyboczenie pryzmatycznych, cienkościennych, kompozytowych słupów o przekrojach otwartych wzmocnionych żebrami pośrednimi i wzmocnieniami brzegowymi. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte. Nieliniowe zagadnienie rozwiązano asymptotyczną teorią Koitera w ramach pierwszego rzędu przybliżenia Asymptotyczna teoria pierwszego nieliniowego przybliżenia pozwala ocenić jednocześnie wpływ niedokładności i interakcji różnych postaci wyboczenia na zachowanie się konstrukcji cienkościennych. Ocena ta może stanowić jedynie dolne oszacowanie nośności. Szczegółowe obliczenia prowadzono dla kilku przypadków słupów.
This investigation is concerned with interactive buckling of open composite columns with intennediate and edge stiffencrs under axial compression. The columns are assumed to be simply supported at their ends. The asyrnptotic Koiter's method is used in the first order approximation. The paper's aim is to achieve the improved study of the equilibrium path in the imperfection sensitivity of imperfect structures regarding the first order approximation. The first order approximation of the stability problem of thin-walled structures can serve as a tower estimation of load carrying capacity. The limit Ioad is always tower than the minimum value of bifurcation load in the linear analysis. The calculations are carried out for a few columns.

Opis

Słowa kluczowe

materiały kompozytowe, cienkościenne słupy, wyboczenie, obliczenia numeryczne, composite materials, thin-walled columns, buckling, numerical calculations

Cytowanie

Teter A., Kołakowski Z., Kubiak T., Wyboczenie cienkościennych konstrukcji kompozytowych z żebrami pośrednimi. W: X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Kowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 391-398, ISBN 83-914019-2-8.