Ocena stopnia porażenia pleśniami materiałów budowlanych w określonych warunkach mikroklimatycznych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Artykuł przedstawia badania wpływu określonych warunków mikroklimatycznych na stopień zapleśnienia betonu komórkowego, płyty kartonowo-gipsowej, płyty kartonowo-gipsowej pokrytej farbą emulsyjną. Badano 2 warianty zmian mikroklimatycznych mających często miejsce w praktyce tj. przeniesienie materiałów budowlanych porażonych pleśniami z warunków wilgotnych do warunków suchych. W drugim wariancie przeniesiono materiały bez widocznych objawów zapleśnienia do pomieszczeń nawilżanych i ogrzewanych. Stopień porażenia pleśniami oceniany był metodą oznaczania zawartości ergosterolu. Stwierdzono, iż poziom porażenia pleśniami jest zależny od warunków przechowywania materiałów budowlanych, od rodzaju materiału (najwyższe zapleśnienie wykazywał beton komórkowy). Stwierdzono, iż naturalne suszenie zapleśniałych materiałów budowlanych w pomieszczeniach podgrzewanych nie wpływa hamująco na rozpoczęty wzrost pleśni. W przypadku zmiany mikroklimatu na bardziej wilgotny następuje stymulacja wzrostu grzybni pleśni. Stwierdzono, iż metoda oznaczania ergosterolu odzwierciedla faktyczny stan porażenia pleśniami materiału budowlanego i może być stosowana w praktyce laboratoryjnej do oceny porażenia pleśniami tych materiałów.
The paper presents the study of influence definite climate conditions on degree of mould contamination of cellular concrete, gypsum-carton board and gypsum-carton board covered with emulsion paint. Investigated 2 variants of microclimatic changes having often place in practice i.e. carriage of moulds contaminated building materials from moist conditions to dry conditions. In second variant materials without visible moulds growth transferred to rooms moistened and heated. Degree of moulds contamination was estimated on the ground of ergosterol contents. Ascertained, that level of moulds contamination depends on conditions of storage of building materials, kind of materiał (highest contamination' s level showed cell u lar concrete ). Also ascertained, that natura! desiccation of moulds contaminated building materials in rooms heated up does not inhibit of commencement moulds growth. In chance of change of microclimate on more moist follows stimulation of growth of fungal mycelium. Method of determination of ergosterol shows factual state of moulds contamination of building materials and can be used in laboratory practice to estimation moulds contamination of these materials.

Opis

Słowa kluczowe

warunki mikroklimatyczne - zapleśnienie, materiały budowlane - porażenie pleśnią, metoda oznaczania egosterolu, microclimatic conditions - mold, building materials - mold contamination, method for the determination of egosterol

Cytowanie

Gutarowska B., Janińska J., Ocena stopnia porażenia pleśniami materiałów budowlanych w określonych warunkach mikroklimatycznych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 313-316, ISBN 83-87202-93-2.