Personnel innovations management in the organization

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The personnel functions describe the entirety of matters and activities connected with the functioning of people in the organization. It includes the processes and activities with executive, consulting and regulating character. In the literature and in practice in order to characterize personnel activities (the way of realizing this function) different terminology is used: the management ( administrating, leading) staff, the human resources management (the potention of labor, the social potentia!), the management of human capital (for more details see: Król 2002, p. 1-3). The shape of the personnel function in the organization is the result of interna! factors such as: strategy, structure, the culture of organization, and extemal factors connected with the environment itself in which the organization operates. The modem concept of management in the field of personnel function is the human resources management. (HRM), in which human resources management is treated as an element of assets and the source of competitiveness. The human resources management is in fact a special philosophy based on the conviction that in order to defeat the rivals, the organization must first of all invest in people. One postulates the strategie integration of personnel matters with business matters, the active role of line management in solving personal matters and treating the engagement of staff members as a tool to achieve goals (Pocztowski, 2003, p. 37). The changes in the environment and in the organization itself gave a qualitatively new meaning to the personnel function, a lot of previous rules and the procedures of realization lost its sense and need to be altered. The traditional personal tasks are being changed towards being human resources based on values connected with the development of intellectual capital. The system of HRM is evaluating towards the model of creation the networks of values for the major players in the organization. The pace and the scale of adjustment of personnel function to the new reality will be increasing. In order to cope with new challenges people dealing with HRM must radically redefine their organizational role and aim at being leaders in the creation of values. The activities of staff specialists must be forwarded toward the creation of values stimulating the inflow of personnel innovation and quick flow inside the organization. The competence in meaning of HRM decides about the competence in getting and using modem technologies in the process of using the staff knowledge in the creation of organization values. Introducing the innovative techniques and methods to attract, recruit, train and keep the best staff can have influence on the market success of the organization (Reed 2002, p. 14). At the same time the personnel function is a special field of introduction of innovations that raise resistance and lack of confidence more than in different fields of the organization activities. This process is characterized by a lot of weaknesses and barriers which acknowledgement is as a reserve of progress. The aim of this book is to show the ways of steering the process of implementing personnel innovations at the different levels of the management of the organization.
Zmienność w otoczeniu i w samej organizacji nadały jakościowo nowe znaczenie funkcji personalnej. Szereg dotychczasowych idei, zasad i procedur realizacji tej funkcji utraciło rację bytu i musi ulec przeobrażeniom. Zmiany w obrębie funkcji personalnej przynoszą organizacjom realne korzyści; zwiększają zyski i konkurencyjność firm. Nieuchronność zmian w obszarze funkcji personalnej powoduje konieczność wdrażania do polskich przedsiębiorstw nowatorskich rozwiązań z tej dziedziny. Jednocześnie funkcja ta jest szczególnym obszarem wprowadzania innowacji, które budzą opór i nieufność w większym stopniu niż w przypadku innych obszarów działania firmy. Aktualnie proces ten cechuje wiele słabości i barierę ich poznania można traktować jako rezerwę postępu. W pracy przedstawiono autorski model wdrażania innowacji personalnych w organizacji. Przy opracowaniu modelu przyjęto założenie, że sterowanie zmianami powinno odbywać się na czterech poziomach zarządzania organizacją: na poziomie normatywnym, na którym kształtowane są znaczenia dotyczące ogólnych wartości firmy oraz jej kultury organizacyjnej, na poziomie strategicznym, gdzie opracowywane są plany i długoterminowe programy kadrowe służące realizacji strategii biznesowej, na poziomie operacyjnym, na którym występuje wdrażanie i rozprzestrzenianie innowacji za pomocą odpowiednich instrumentów, na poziomie taktycznym stanowiącym ogniwo łączące sterowanie operacyjne i strategiczne. N a każdym z wymienionych poziomów toczą się względnie odrębne procesy, mające specyficzne fazy i charakterystyki. Każdy z tych poziomów dotyczy innego horyzontu czasowego, wymaga innych kompetencji i metod sterowania. Związki między tymi poziomami nie mają charakteru zależności liniowych, chociaż stanowią układ hierarchiczny. Zmiany zmierzające do usprawniania gospodarowania zasobami ludzkimi są podstawą wszelkich innych zmian. Bez unowocześnienia ZZL - głównej siły realizującej rozwój organizacji, wszelkie inne działania techniczno-organizacyjne, zmierzające do rozwoju organizacji i sprostania konkurencji, stają się wręcz niewykonalne. Zarządzanie zasobami ludzkimi i wprowadzanie zmian w tym obszarze nie jest więc obowiązkiem jedynie działu personalnego, lecz dotyczy szerszej wspólnoty pracowników. Członkami tej wspólnoty powinny być wszystkie osoby zaangażowane we wdrażanie działań z zakresu ZZL, służących planowaniu i budowaniu jej potencjału organizacyjnego.

Opis

Słowa kluczowe

personel - kierowanie - innowacje, zarządzanie - innowacje, innowacje personalne, zarządzanie zasobami ludzkimi, staff - management - innovation, management - innovation, personal innovation, human resources management

Cytowanie

Jędrych E., Miller M., Personnel innovations management in the organization., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, ISBN 978-83-7283-282-5.