Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy

Miniatura

Data

2008

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Media Press

Abstrakt

[...] Zarządzający mają świadomość, że łatwiej znosi fluktuacje koniunktury oraz lepiej odpowiada na wyzwania globalizacji firma, której przypisać można walor elastyczności. Jest ona niewątpliwie korzystna dla organizacji, jednak w referatach prezentowanych w tym opracowaniu zadawane jest pytanie, czy elastyczność może oznaczać także korzyści dla pracowników oraz, czy taka firma może być odpowiedzialna społecznie. Zaprezentowane powyżej zagadnienia zostały ujęte w czterech rozdziałach niniejszej monografii. Pierwszy poświęcony jest diagnozie aktualnych problemów występujących na rynku pracy. Instytucje rynku pracy muszą poradzić sobie z ostrymi dysproporcjami, z jednej strony poszukiwanymi i często przepracowanymi ponad miarę pracownikami, z drugiej zaś funkcjonowaniem dużych, często biernych grup pozostających bez pracy. Rozdział druga pracy zawiera opracowania prezentujące działania z zakresu szeroko rozumianego motywowania kadr. Proces ten może być realizowany modelowe, ale występują także szereg dysfunkcji w tym zakresie. Kolejny rozdział pracy koncentruje się na kwestiach związanych z zarządzaniem karierami oraz rozwojem pracowników o wysokim potencjale. Ta szczególna kategoria pracowników wiedzy stanowi wartość organizacyjną, ale także wyzwanie dla procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Jest bowiem szczególnie wrażliwa na kwestie niewłaściwego motywowania. W ostatnim rozdziale pracy przedstawiono wyzwania i kierunki zmian w praktykach zarządzania zasobami ludzkimi, przed którymi stają współczesne orgamzacJe. Konkurencyjne wynagrodzenie, atrakcyjne bonusy i programy rozwoju to jednak niekiedy za mało, aby zatrzymać najcenniejszych pracowników w firmie, zwłaszcza na konkurencyjnym rynku pracy, gdzie konkurencja odbywa się poprzez oferowanie warunków pracy maksymalnie dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Należy pamiętać, że pracownicy przywiązują dużą wagę do „ludzkich" aspektów środowiska pracy, a relacje z kierownikami mają decydujące znaczenie. Jednym z wyzwań dla działów HR jest więc rozwijanie umiejętności interpersonalnych menedżerów liniowych. Poruszane w poszczególnych referatach problemy stanowić mogą inspiracje do dalszych rozważań i badań nad tą problematyką w przyszłości.

Opis

Słowa kluczowe

personel - kierowanie, rynek pracy - prognozy, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie pracowników, zarządzanie karierą, rozwój pracowników, staff - management, labor market - forecasts, human resource management, motivating employees, career management, staff development

Cytowanie

Stankiewicz-Mróz A. (red.), Lendzion J. (red.), Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy., Wydawnictwo Media Press, Łódź 2008, ISBN 978-83-61215-04-2.