Ergonomia niepełnosprawnym w wieku nanotechnologii i w ochronie zdrowia

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

[...] Książka jest opracowaniem monograficznym, którego celem jest prezentacja dorobku naukowo-badawczego Autorów zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z osobami niepełnosprawnymi. Problematyka monografii obejmuje szeroki wachlarz zagadnień, których myślą przewodnią była ergonomia niepełnosprawnym w wieku nanotechnologii i ochronie zdrowia. W obszarze nanotrechnologii zostały zaprezentowane wybrane zagadnienia nanotechnologii w praktyce, neuroadaptowalne technologie, wykorzystanie nanotechnologii w ergonomii niepełnosprawnym, nowe techniki w zabezpieczeniu protez szkieletowych nanowarstwami węglowymi oraz wytwarzania mostów adhezyjnych, wykorzystanie dźwięków w ocenie stanu osób po urazach neurologicznych a także e-textiles do zastosowań medycznych. Kolejny obszar został poświęcony wykorzystaniu komputerowego wspomagania w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Przedstawione zostały strony internetowe przyjazne niepełnosprawnym, ergonomia systemów przetrwania i sterowania informacjami, wizualizacja systemu i środowiska pracy osób niepełnosprawnym. Obszar ergonomii niepełnosprawnym zawiera doskonalenie ergonomiczności oparte na metodyce DBMCI, niedostosowanie uchwytów narzędzi ręcznych do ręki użytkownika. Aspekty medyczne i rehabilitacyjne w ergonomii niepełnosprawnych zawierają problematykę krioterapii miejscowej, ocenę efektów kompleksowej rehabilitacji kariologicznej, projekty wzornicze produktów zabawek wspomagających rehabilitację, zadania rehabilitacji geriatrycznej, zaburzenia funkcji chodu i ich następstwa u osób starszych oraz wydłużana endoproteza onkologiczna kończyny dolnej. Problematyka komunikacji osób niepełnosprawnych prezentuje przyczyny przeciążeń kręgosłupa podczas użytkowania wózka dla niepełnosprawnych, ergonomię samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych, rozwiązania techniczne w klasycznych i nowych wózkach dla niepełnosprawnych, analizę funkcjonalną samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych, koncepcję i konstrukcję małego miejskiego pojazdu dla osób niepełnosprawnych. W obszarze organizacji i zarządzania zaprezentowana została jakość relacji w organizacjach ochrony zdrowia niepełnosprawnym, organizacji stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, rola uczelni wyższych w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnym, problematyka zarządzania systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Serdecznie dziękujemy Autorom za ich twórczy wkład w powstanie monografii. Jestem przekonany, że opracowania przyczynią się do zapewnienia lepszych, bardziej godnych warunków życia i pracy osób niepełnosprawnych, umożliwią pełniejsze wykorzystanie potencjalnych możliwości tych osób.
[...] The book is a monograph presenting scientific research output of the authors dealing with solving problems of the disabled. The topics in the monograph are varied, yet they share common keynote, which is ergonomics of the disabled in the age of nanotechnology and in health protection. In the area of nanotechnology the monograph offers insight into selected topics of nanotechnology in practice, neuroadaptable technologies, application of nanotechnology in ergonomics for the disabled, new technologies in protecting frame prostheses with carbon nanolayers and production of adhesive bridges, using sound in evaluating condition of patients after neurological injuries and e-textiles for medical applications. Next area is computer support of functioning of people with disabilities, i.e. Internet websites friendly for the disabled, ergonomics of survival and infonnation steering systems, visualization of working system and environment of the disabled. The ergonomics for the disabled includes ergonomie improvement based on DBMCI methodology, maladjustment of handles to user's hand in hand tools. Medical and rehabilitation aspects in ergonomics for the disabled include issues in I ocal cryotherapy, evaluation of effects of complex cardiologic rehabilitation, designs of toys supporting rehabilitation, tasks of geriatrie rehabilitation, dysfunctions of gait and their consequences for elderly people, and extended oncological endoprosthesis of lower limb. Topics in communication of the disabled are represented through description of the reasons for spine overloading during usage of wheelchair, ergonomics of a car for the disabled, technical solutions in classical and modem wheelchairs, functional analysis of a car for the disabled, concept and construction of a small city vehicle for the disabled. As far as organization and management are concerned the monograph presents the quality of relations in organizations for health protection of the disablcd, organization of work posts for the disabled, role of universities in professional activating of the disabled, issues in management of the system of professional acti vating of the disabled and barriers in employment of the disabled. We wish to thank the Authors for their creative input in the monograph. We are convinced that the studies will contribute to assuring better, decent living and working conditions for the disabled and will enable better usage of these pcople' s potential.

Opis

Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy

Słowa kluczowe

niepełnosprawni - rehabilitacja - Polska - 1990, ergonomia - zastosowanie w leczeniu, pomoce techniczne dla niepełnosprawnych, nanotechnologia - zastosowanie w leczeniu, disabled people - rehabilitation - Poland - 1990, ergonomics - use in treatment, technical aids for the disabled, nanotechnology - use in treatment

Cytowanie

Lewandowski J. (red.), Lecewicz-Bartoszewska J. (red.), Ergonomia niepełnosprawnym w wieku nanotechnologii i w ochronie zdrowia., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 978-83-7283-212.