Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych : praca zbiorowa

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

[...] Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza, obejmująca pięć rozdziałów opracowania, została przygotowana na podstawie studiów literaturowych i opracowań badawczych. Przedstawiono tutaj rolę organizacji sieciowych we współczesnej gospodarce, zwracając szczególną uwagę na sieci w formie klastrów gospodarczych oraz na kulturowy kontekst funkcjonowania organizacji. Odpowiednia kultura organizacyjna jest szczególnie ważna w strukturach sieciowych z uwagi na dużą rangę różnorodnych zależności interpersonalnych oraz minimalizację powiązań hierarchicznych. Następnie omówiono wybrane aspekty procesu komunikowania się w organizacjach sieciowych oraz problem zarządzania projektami, szczególnie istotny w ramach form sieciowych. Część druga (cztery ostatnie rozdziały pracy) została przygotowana w oparciu o wyniki badań własnych przeprowadzonych w 1 O strukturach sieciowych i wśród 50 organizacji partnerskich z tych struktur. Przedstawiono tutaj szczegółową typologię sieci sporządzoną z punktu widzenia form komunikowania się, organizację procesu komunikowania się oraz zasady funkcjonowania zespołów projektowych w badanych sieciach. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły dużą rangę procesu komunikacji w funkcjonowaniu struktur sieciowych oraz zwróciły uwagę na główne mankamenty, jakie występują w tej sferze w analizowanych organizacjach. Autorzy wyrażają nadzieję, że opracowanie to przyczyni się do głębszego zrozumienia istoty funkcjonowania oraz mechanizmów wewnętrznych wpływających na działalność organizacji sieciowych.
[...] The work consists of two parts. The first part, comprising five chapters of the study, was prepared based on the literature and research studies. It presents the role of network organizations in modem economy. In this respect attention is focused on networks organized as economic clusters and the cultural context of the organization functioning. A variety of interpersonal relationships and minimized hierarchical concatenations make an appropriate organization culture particularly significant in network structures. Furthermore, some chosen aspects of communication process in network organizations and the important issue of project management were discussed. The second part (four final chapters of the study) was based on the results of own research carried out in 10 network structures and among 50 partnership organizations operating within the structures. A detailed classification of networks was included, taking into account communication forms, communication process organization and the project teams operating rules/principles in the examined structures. The research results indicate that high dynamics and changeability as well as the need to create specific communication channels and methods are the characteristic features of communication in network organizations. Moreover, it was noted it serves not only information delivery and transfer, but above all builds up interpersonal connections and relations. Communication processes have impact on various phenomena objectively not measurable such as the workplace atmosphere improvement, job satisfaction increase or the rise of commitment in work. Taking care of good interpersonal communication indicates a great concern not only about the planned goals realization by separate entities and the network as a whole, but also proves the recognition for the importance of agreement and emotional relations evolving in the organization. The mistakes made on the course of interpersonal communication may have a negative impact on the overall atmosphere, and consequently they do not facilitate a spontaneous exchange of knowledge and experience or even may prevent from building an efficient information transfer system, which is essential for the network organization success. What is more, technical obstacles are of minor significance compared to the lack of sense of safety and trust within the network. Special role in internal communication processes in network organizations is played by the project teams. A project, in its general meaning, constitutes an essential tool in network organizations, when independent organization entities (network partners) decide to undertake a joint enterprise. Communication between network partners, fast allocation of required knowledge resources and monitoring the project teams achievements are of fundamental significance during project realization in network organizations. The majority of realized projects are of thematic character (joint promotional or advertising actions), however, 40% of the projects are concerned with innovative solutions implementation. It proves that many entrepreneurs are in favour of joint realization of highly complicated ventures. Efficient communication in project teams is often mentioned as one of the key factors in such enterprises, next to commitment and professional performance of their members. The communication has usually been of direct nature, supported by modem information technologies. The communication tools employed by project team members have changed depending on the type of realized goals as well as the project stage. Literature studies and own research results presented in the work stress the importance of an efficient internal communication system in network organizations. Another conclusion based on the studies is that the ability and motivation to communicate clearly and openly is much more important than the merits and technical aspects of communication process.

Opis

Zespół autorski Anna Adamik, Stefan Lachiewicz, Józef Penc, Agnieszka Pietras, Paweł Pietras, Joanna Wasiela-Jaroszewicz
Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy
Red. Serii : Wodziński, Piotr

Słowa kluczowe

komunikacja w organizacji, komunikacja wewnętrzna, organizacje sieciowe, proces komunikacji w przedsiębiorstwie, klaster, communication in the organization, internal communication, network organizations, the communication process in the enterprise, cluster

Cytowanie

Lachiewicz S. (red.), Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych : praca zbiorowa., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, ISBN 978-83-7283-267-2.