Kompozyty elastomerowo-białkowe o zwiększonej podatności na biodegradację

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

Zbadano właściwości wulkanizatów epoksydowanego kauczuku naturalnego o stopniu epoksydacji 50 % mol. (ENR50) usieciowanego tradycyjnie i w sposób niekonwencjonalny oraz podatność wspomnianych wulkanizatów do degradacji biologicznej. Parametry budowy sieci przestrzennej oraz właściwości mechaniczne wulkanizatów były przedmiotem zainteresowania. Degradowalne kompozyty zawierały hydrolizat keratyny. Zastosowanie tej biologicznie czynnej substancji w mieszankach gumowych przyczyniło się do zwiększenia podatności otrzymanych wulkanizatów do degradacji pod wpływem różnych gatunków grzybów pleśniowych.
The properties of vulcanizates of epoxidized natural rubber with 50 mol o/o of epoxidation (ENR50) were examined. The rubber was cross-linked by conventional and unconventional systems. The susceptibility of these vulcanizates to biological degradation as well as their network structures and mechanical properties were assessed. The degradable composites contained a keratin hydrolysate. The use of this biologically active substance in rubber compounds increased the susceptibility of the obtained vulcanizates to degradation by the influence of various species of mildew fungi.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

wulkanizaty - właściwości, degradacja biologiczna, hydrolizat keratyny - substancja zwiększająca degradacje, vulcanizates - properties, biological degradation, keratin hydrolyzate - a substance that increases degradation

Cytowanie

Piotrowska M., Piotrowska M., Zaborski M., Żakowska Z., Kompozyty elastomerowo-białkowe o zwiększonej podatności na biodegradację. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 51-54, ISSN 0473-7733.