Materiały konferencyjne, referaty (WCh)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 10 z 10
 • Pozycja
  II Konferencja Studencka „ALE! – Chemia”. Książka abstraktów
  (Lodz University of Technology Press, 2024) Kuśmierek, Elżbieta (Red.); Chrześcijańska, Ewa (Red.)
  "W dniu 4 czerwca 2024, w godzinach 9.00 – 14.00 na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej odbędzie się III Dzień otwarty „Poczuj chemię do chemii”. Celem tego wydarzenia jest stworzenie warunków do nawiązywania współpracy z przedstawicielami firm z branży chemicznej i branż pokrewnych oraz przedstawicielami biznesu z regionu łódzkiego, prezentacja ofert praktyk, staży, a także możliwości zatrudnienia absolwentów kierunków chemicznych. Przedstawiciele firm przygotowali również dla Studentów i Doktorantów Wydziału ofertę wykładów i szkoleń. W ramach wydarzenia odbędzie się również prezentacja Wydziału i działalności naukowo-dydaktycznej czterech Instytutów i Katedry. Na wydarzenie zaproszeni zostaną również uczniowie ze współpracujących z Wydziałem szkół średnich wraz z nauczycielami, którzy będą mieli okazję wysłuchać wykładów Pracowników Wydziału oraz zwiedzić Instytuty w ramach gry terenowej „Chemical Express”. W ramach II Konferencji studenckiej „ALE!-Chemia” w Alchemium, zaprezentowane zostaną w formie posterów główne kierunki badań i nowoczesne techniki badawcze stosowane na Wydziale. Do udziału w konkursowej sesji posterowej Konferencji, zachęcamy wszystkich studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, którzy realizowali badania naukowe w ramach wolontariatów naukowych, projektów Studenckich Kół Naukowych i prac dyplomowych. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody Dziekana Wydziału Chemicznego i sponsorów. Mamy nadzieję, że Dzień otwarty stanie się wydarzeniem cyklicznym, na stałe wpisanym w terminarz roku akademickiego Wydziału Chemicznego i całej Politechniki Łódzkiej. Jesteśmy przekonani, że czas spędzony wspólnie, w przyjaznym i nowoczesnym gmachu Alchemium – magia chemii jutra, połączy Kandydatów na studia chemiczne, Studentów, Doktorantów i Pracowników naukowych PŁ, a także Przedstawicieli przemysłu chemicznego i branż pokrewnych oraz biznesu, wokół szeroko rozumianej tematyki chemicznej! Niech to będzie święto CHEMIKÓW w Politechnice Łódzkiej! Do zobaczenia 4 czerwca na III Dniu otwartym Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej!"
 • Pozycja
  Preliminary studies on the preparation and properties of chitosan nonwovens modified with acid vapors
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Sikorski, Dominik; Bauer, Marta; Frączyk, Justyna; Draczyński, Zbigniew
  The aim of the study was to develop methods for modifying chitosan nonwovens in the gas phase (application of acid vapors). Organic and inorganic acids were used in the research. The time of treating chitosan nonwovens with acid vapors ranged from 10 to 120 min. The conducted research has shown that it is possible to modify chitosan nonwovens with the use of acid vapors (organic and inorganic). It was found that the action of acid vapors does not have a destructive effect on chitosan fibers (SEM tests), which means that the developed method can be applied to various forms of chitosan materials, while the modification is carried out on the finished form. Microbiological tests were used to investigate the activity and growth of the microorganisms, which were related to the acids in the modified nonwovens. Only materials modified with acetic acid and hydrochloric acid were found to have bacteriostatic properties against S. aureus and E. coli (gramnegative and gram-positive bacteria). It was also found that chitosan formate significantly reduced the number of colonies of S. aureus.
 • Pozycja
  A self-healing system for the soles of all rubber protective footwear
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Adamus-Włodarczyk, Agnieszka; Irzmańska, Emilia; Szczepański, Grzegorz; Strąkowska, Anna; Rezmer, Sebastian; Dobrowolski, Mirosław
  The objective of work was to improve the safety performance of protective footwear by increasing its service time using next-generation polymeric materials featuring autonomous self-healing mechanisms capable of repairing mechanical defects in a sole structure without an external intervention. The project innovation consists of using autonomous self-healing mechanisms in protective footwear to increase its service time and improve its safety performance in the workplace. Some mechanical defects naturally occur in the structure of personal protective equipment in the course of its normal use. While initially those defects are often not visible and difficult to detect, they may compromise polymeric materials and over time lead to permanent damage and shorter service times. The applied autonomous self-healing mechanisms (ASMs) have the capacity of immediate material regeneration without the external intervention. The first ASM involves a micro-encapsulated monomer released in the case of damage to fill the resulting defect in the sole. The other ASM involves the implementation of a network of channels supplying the monomer to the damaged area.
 • Pozycja
  Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Skalska, K.; Ledakowicz, S.; Sencio, B.; Perkowski, J.
  Ozon jest znany już od około 200 lat, a obszar możliwych zastosowań tego gazu stale się rozszerza. Już podczas I Wojny Światowej stosowano ozon do dezynfekcji. Dzięki wysokiemu potencjałowi oksydacyjno - redukcyjnemu ozon niszczy większość struktur enzymatycznych mikroorganizmów, stąd jego właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze .. Gaz ten jest bardziej skuteczny od alternatywnych środków dezynfekcyjnych takich jak: chlor, dwutlenek chloru, podchloryn sodu, kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru. Ponadto wykorzystanie go nie prowadzi do powstania produktów ubocznych, a nadmiar ozonu jest rozkładany do tlenu. W pracy przedstawiono kilka przykładów wykorzystania ozonu np., w przetwórstwie żywności, odkażaniu pomieszczeń mieszkalnych i w ozonoterapi.
 • Pozycja
  Kompozyty elastomerowo-białkowe o zwiększonej podatności na biodegradację
  (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006) Piotrowska, M.; Piotrowska, M.; Zaborski, M.; Żakowska, Z.
  Zbadano właściwości wulkanizatów epoksydowanego kauczuku naturalnego o stopniu epoksydacji 50 % mol. (ENR50) usieciowanego tradycyjnie i w sposób niekonwencjonalny oraz podatność wspomnianych wulkanizatów do degradacji biologicznej. Parametry budowy sieci przestrzennej oraz właściwości mechaniczne wulkanizatów były przedmiotem zainteresowania. Degradowalne kompozyty zawierały hydrolizat keratyny. Zastosowanie tej biologicznie czynnej substancji w mieszankach gumowych przyczyniło się do zwiększenia podatności otrzymanych wulkanizatów do degradacji pod wpływem różnych gatunków grzybów pleśniowych.
 • Pozycja
  Radiacyjna dekontaminacja surowców ziołowych
  (Politechnika Łódzka, 2003) Markowska, Joanna; Libudzisz, Zdzisława; Żegota, Alicja
  Przedmiotem badań było określenie wpływu dawek promieniowania jonizującego gamma (1-10 kGy) na poziom przetrwalników Bacillus subtilis i Bacillus cereus oraz tlenowych laseczek z rodzaju Bacillus obecnych w surowcach ziołowych. Po zastosowaniu dawki 10 kGy liczba przetrwalników Bacillus subtilis (D10=2,l l) i Bacillus cereus (D10=2,22) zmalała o 5 cykli log. Po zastosowaniu tej dawki liczba tlenowych laseczek obecnych w surowcach ziołowych uległa redukcji od 2 (melisa) ( D10=3,44) do 4 cykli log (dziurawiec) (D10=2,36). Użycie dawek powyżej 5 kGy pozwala na osiągnięcie przez surowce ziołowe jakości mikrobiologicznej zalecanej przez FPV.
 • Pozycja
  Zastosowanie promieniowania jonizującego do dezynfekcji obiektów muzealnych
  (Politechnika Łódzka, 2003) Perkowski, Jan; Goździecki, Tomasz
  Procesowi radiacyjnej dezynfekcji w celu zniszczenia bakterii i grzybów poddano 60000 butów z Państwowego Muzeum na Majdanku. Zastosowano dawkę promieniowania jonizującego równą 20 kGy. Czas trwania zabiegu wynosił 72 godzin. Jednorazowo w komorze radiacyjnej poddawano obróbce radiacyjnej około 6700 butów. Skuteczność procesu badano metodą tamponową określając liczbę bakterii i grzybów przed i po zabiegu. Proces radiacyjnej dezynfekcji okazał się metodą skuteczną, szybką, efektywną i ekonomiczną niszczenia bakterii i grzybów, co potwierdziły badania mikrobiologiczne.
 • Pozycja
  Zastosowanie radiacyjnej dezynfekcji przy konserwacji rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem
  (Politechnika Łódzka, 2001) Perkowski, J.; Zajączkowska-Kłoda, J.
  Drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi została poddana konserwacji z wykorzystaniem procesu radiacyjnej dezynfekcji. W oparciu o dane literaturowe i wykonaną wstępną analizę mikrobiologiczną zastosowano dawkę promieniowania równą 2 kGy. Rzeźbę napromieniowano w komorze radiacyjnej Instytutu Techniki Radiacyjnej PŁ w pozycji poziomej obracając ją po czasie równym 10 godzin czyli w połowie ekspozycji. Wykonane analizy mikrobiologiczne po napromieniowaniu wykazały całkowite zniszczenie grzybów oraz redukcję liczby żywych komórek bakterii i promieniowców w granicach od 120 do 24 razy co daje gwarancję całkowitej likwidacji szkodników drewna wewnątrz rzeźby. W trakcie prac konserwatorskich usunięto kolejne warstwy przemalowań oraz dokonano likwidacji ubytków drewna. Podjęto decyzję zdjęcia okrywającego biodra Dzieciątka perizonium oraz deski zakrywające odwrocie rzeźby. Zgodnie z,sugestiami komisji konserwatorskiej nie dokonano pełnej rekonstrukcji i nie wykonano nowej warstwy wierzchniej pozostawiając zachowane fragmenty starej polichromii. Rzeźbę zaopatrzono w nowy podest pozwalający na jej ekspozycje w pozycji pionowej.
 • Pozycja
  Biologiczne oczyszczanie ścieków włókienniczych po wstępnym ozonowaniu
  (Politechnika Łódzka, 2001) Perkowski, J.; Kos, L.
  Praca dotyczy wpływu wstępnego ozonowania ścieków włókienniczych na wydajność i efektywność ich doczyszczania metodami biologicznymi. Obiektem naszych badań były rzeczywiste ścieki włókiennicze pochodzące z procesów barwienia bawełny pobrane w jednym z łódzkich zakładów włókienniczych, charakteryzowały się zróżnicowanym składem i stężeniem zanieczyszczeń. Proces oczyszczania ścieków składał się ze wstępnego z użyciem ozonu i następnie oczyszczania biologicznego na złożu zraszanym lub za pomocą osadu czynnego. Określono wpływ dawki ozonu na wydajność rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Wydajność rozkładu zanieczyszczeń wzrastała przy zwiększaniu dawki ozonu. Wstępne ozonowanie ścieków wpływało bardzo korzystnie na ich dalsze oczyszczania biologiczne. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń organicznych mierzona ChZT wzrastała 2-3 krotnie, stężenie detergentów obniżało się kilkunastokrotnie w stosunku do ścieków oczyszczanych biologicznie bez wstępnego ozonowania.
 • Pozycja
  X Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików : książka abstraktów
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019) Politechnika Łódzka. Wydział Chemiczny.; Politechnika Łódzka. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności.; Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych. Polska Akademia Nauk.; Instytut Biologii Medycznej. Polska Akademia Nauk.; Uniwersytet Łódzki. Wydział Chemii.; Uniwersytet Łódzki. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.; Długosz-Lisiecka, Magdalena; Rokita, Bożena
  Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi. Spotkania te corocznie gromadzą wielu studentów i doktorantów oraz ich promotorów. Najlepsze prezentacje są nagradzane. Sesja podzielona jest na cztery sekcje tematyczne: 1. Chemia Analityczna, Nieorganiczna, Środowiskowa i Elektrochemia 2. Chemia Organiczna, Biochemia, Biotechnologia i Chemia Medyczna 3. Chemia Polimerów i Materiałów Funkcjonalnych 4. Chemia Fizyczna, Teoretyczna i Krystalografia