Konkurencyjność a lokalizacja przedsiębiorstwa. Kontekst wirtualizacyjny

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Monografia ma za cel zasygnalizować rolę lokalizacji i instrumentów jej wirtualizacji dla potrzeb podnoszenia skuteczności w kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Spoglądając całościowo na treść teoriopoznawczej części monografii, można powiedzieć, że mikro, małe i średnie podmioty gospodarcze są w stanie skutecznie kreować swoją konkurencyjność dzięki świadomej i aktywnej eksploatacji specyficznych cech i uwarunkowań konkurencyjnej lokalizacji oraz korzystając z różnorodnych instrumentów wirtualizacji realnej płaszczyzny działania. Czyniąc to, są zdolne uzyskać przewagę nad rywalami rynkowymi, którzy zrezygnowali z wykorzystywania aspektów lokalizacyjnych lub wykorzystują je, ale w sposób nieumiejętny i nieefektywny. Dowody potwierdzające tą tezę zostały zaprezentowane w części empirycznej opracowania, prezentującej wyniki badań własnych autora, dotyczących zjawiska kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu o wielopłaszczyznowo postrzeganą lokalizację oraz implementację wybranych narzędzi i instrumentów służących jej wirtualizacji. Treści zaprezentowane tak w teoriopoznawczej, jak i empirycznej części, potwierdzają słuszność stanowiska wskazującego, że aktywne eksploatowanie tak realnej, jak i wirtualnej płaszczyzny lokalizacji, pozytywnie przekłada się na perspektywy kształtowania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Należy zatem rekomendować opieranie ich działań o eksploatację nowocześnie postrzeganej lokalizacji, stanowiącej współcześnie jeden z atrakcyjniejszych zasobów strategicznych, tj. zasobów rzadkich, dostępnych tylko dla wąskiej grupy konkurentów, trudnych do imitowania i/lub substytucji.
The monograph aims to signal the role of location and instruments of its virtualization for the purposes of increasing the effectiveness in shaping the competitiveness of modern enterprises. Looking holistically on the content of the epistemological part of the monograph, it can be said that micro, small and medium-sized business entities are able to effectively create their competitiveness thanks to the conscious and active use of specific features conditions of a competitive location and using various virtualization instruments of the real plane of operation. By doing so, they are able to gain an advantage over market rivals who have quit from the use of location aspects, or use them, but in an incompetent and ineffective way. Evidence confirming this thesis is presented in the empirical part of the study, i.e. the part presenting the results of the author's own research – research on the phenomenon of shaping the competitiveness of enterprises based on multi-faceted location and implementation of selected tools and instruments for its virtualization. To sum up, the content presented in epistemological theory, and the empirical part, confirm the correctness of the position indicating, that active exploitation of both real and virtual plane localisation positively influences the perspectives of shaping the competitiveness of modern enterprises. Therefore, leaning should be recommended their activities for the exploitation of a location perceived in a modern way, i.e. multidimensionally, which is nowadays one of the most attractive strategic resources, i.e. rare resources, available only to a narrow group of competitors, difficult to imitate and/or to substitute.

Opis

Projekt okładki: Aleksandra Gajderowicz

Słowa kluczowe

konkurencyjność przedsiębiorstwa, lokalizacja przedsiębiorstwa, lokalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstwa, lokalizacja przedsiębiorstwa - kontekst wirtualizacyjny, enterprise competitiveness, location of the enterprise, location and the competitiveness of the enterprise, enterprise location - virtualization context

Cytowanie

Nowicki M., Konkurencyjność a lokalizacja przedsiębiorstwa. Kontekst wirtualizacyjny, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr. 2367, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, ISBN 978-83-66741-24-9, DOI 10.34658/9788366741249.