Książki, monografie, podręczniki, inne (WU)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 51
 • Pozycja
  Sustainable design and process in textiles for higher education
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Malinowska-Olszowy, Monika (Red.); Laska-Leśniewicz, Anna (Red.); Glogar, Martinia, Ira (Rec.)
  "The E-Book on Sustainable Design and Process in Textiles is one of the several types of educational activities undertaken in the GreenTEX project. To the best authors‘ knowledge, it is necessary to change the awareness and approach to sustainability in the broad textile industry (and related ones). Future textile designers who in the future will create new products and solutions not only for the textile and clothing industry but also for others that use textile products (such as medicine, transport, hygiene industry and protective equipment) must have full knowledge and awareness of how to create new solutions in line with the goals of sustainable development. [...]"
 • Pozycja
  Zarządzanie wizerunkiem szkół średnich
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Byczkowska, Magdalena; Grębosz-Krawczyk, Magdalena; Red. nauk. Wydz. Koszewska, Małgorzata; Grzegorczyk, Wojciech (Rec.); Rudawska, Edyta (Rec.)
  "Placówki edukacyjne, w tym szkoły średnie odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju społeczeństwa, gospodarki i kraju. Jednak na przestrzeni lat postrzeganie pozycji i znaczenia tych placówek ulegało przeobrażeniom. Od początku lat 90. ubiegłego stulecia obserwujemy zmiany, które spowodowały nasilenie konkurencji między szkołami średnimi. Na rynku pojawia się wiele rozmaitych ofert edukacyjnych, a ich ocenę i wybór utrudnia niematerialny charakter usługi edukacyjnej. W konsekwencji wizerunek szkoły może być jej wyróżnikiem i jednocześnie instrumentem konkurowania. Podstawą zarządzania wizerunkiem szkoły jest regularne komunikowanie się między jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, tak aby pozyskać ich przychylność (to znaczy spełnić bądź przewyższyć oczekiwania) i w konsekwencji uzyskać zadowalającą pozycję rynkową. [...]"
 • Pozycja
  XIV ogólnokrajowa konferencja naukowa. Postępy inżynierii bioreaktorowej.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Zadworny, Dominik (Red.)
 • Pozycja
  Progress in Polish Artificial Intelligence Research 4
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2023) Wojciechowski, Adam (Ed.); Lipiński, Piotr (Ed.)
 • Pozycja
  Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Malinowski, Dominik (Red.); Sośnicka, Joanna (Red.); Lachiewicz, Stefan (Rec.); Ropęga, Jarosław (Rec.)
  ,,Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku to monografia, która stanowi powrót do tradycji akademickich spotkań i dyskusji. Jej zasadniczą wartością jest to, że inicjatywa takiej publikacji wypływa od grupy studentów związanych z kołami naukowymi, czyli od najmłodszych pasjonatów nauki. [...] Pierwsza część zatytułowana jest Zarządzanie współczesnymi organizacjami. Obejmuje ona zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji: począwszy od rozważań historycznych, dotyczących ekonomii późnoscholastycznej, poprzez kwestie związane z komunikacją, kulturą organizacyjną, zagadnieniami zasobów w cyklu życia przedsiębiorstwa czy smart contracts, na zarządzaniu opartym o sztuczną inteligencję czy technologię blockchain skończywszy. Autorzy podejmują kwestie, które determinują współczesny dyskurs nad przyszłością organizacji, analizują czynniki, które na tę przyszłość będą miały ogromny wpływ. Druga część Wyzwania XXI wieku to dalszy ciąg refleksji nad organizacją jutra. Większość zawartych tu analiz dotyczy problemów teraźniejszości, np. reperkusji pandemii COVID-19, które jednak mają ogromny wpływ na kierunek zmian funkcjonowania organizacji w przyszłości. Autorzy poruszają kwestie związane z nauczaniem zdalnym, ze sposobami zarządzania zespołem wykonującym pracę zdalną, kwestiami zmian preferencji zakupowych, na które pandemia miała niewątpliwie wpływ, ale też form i możliwości odnajdywania się niewielkich firm (rodzinnych) w sytuacji kryzysowej. Uwagę młodych badaczy przykuły także inne doświadczenia obecnego wieku, chociażby te związane z uczeniem organizacyjnym (opartym o Zespoły Scrumowe), przyszłością zarządzania, finansowania profesjonalnych drużyn sportowych czy problemami zrównoważonego rozwoju. Istotną kwestią okazała się analiza czynników kryzysowych (trudnych), z jakimi spotykają się „organizacje dziś” i próba wskazania drogi wyjścia (zmiany, naprawy) dla dobrej przyszłości „organizacji jutra”. Ostatnia część Innowacje na miarę przyszłości obejmuje analizę nowych trendów obecnych czasów. Przedstawiono w niej zagadnienia efektywności kształcenia metodą QEEG, możliwości Sieci Bayesa, scharakteryzowano projekt techniczny Sondy Akwizycji Głosu SAGv2, algorytmy sterowania sygnalizacją świetlną, a także omówiono determinanty implementacji usług IT czy też zjawisko telemedycyny jako swoistego przełomu w systemie ochrony zdrowia. Całość wieńczy refleksja nad kwestiami etyki odpowiedzialności jako jednej z propozycji na rozwiązania współczesnej i przyszłej techniki. Część trzecia zdecydowanie dotyczy przyszłości. Analizy w niej zawarte pokazują rozwiązania jutra dotyczące nie tylko rozstrzygnięć technicznych czy medycznych, ale i humanistycznych. Stąd też stawiane przez Autorów pytania i prezentowane propozycje rozwiązań wpisują się w interdyscyplinarną debatę nad poprawą jakości życia ludzi i organizacji oraz podejmowania konstruktywnych działań na rzecz lepszej przyszłości.[...] "
 • Pozycja
  Idea zrównoważonego rozwoju w architekturze budynków biurowych początku XXI wieku
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Grzelakowski, Tomasz; Red. nauk. Michał Jabłoński; Gyurkovich, Mateusz; Hunger, Bartosz
  "Poniższa praca jest efektem próby przeanalizowania wpływu idei zrównoważonego rozwoju na projektowanie budynków biurowych w ramach tak zwanego procesu projektowania zrównoważonego w architekturze, a jej celem było ustalenie zakresu i sposobu wykorzystania założeń zrównoważonego rozwoju oraz określenie skuteczności ich wprowadzenia w warunkach gwałtownego rozwoju biurokracji, a także wzrastającego znaczenia ruchów proekologicznych i partycypacyjnych. ..."
 • Pozycja
  Fancy Threads
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019) Grabowska, Katarzyna; Red. Małgorzata Matusiak; Frydrych, Iwona; Kozłowski, Ryszard
  "The presented research results concerning the structure, properties and production methods of fancy threads do not exhaust the subject, not only because of the dynamic development of new research methods, but also because of the fact that almost every day new types of decorative threads are produced. It depends on the so-called creative fantasy or the designers’ creativity. As has already been stated in the introduction to the present work, fancy threads, besides be- ing the creation of an engineer, are influenced by the designer to a large extent, as far as their properties and structure are concerned. The process of conscious creation of new structures of decorative threads requires engineering knowledge in the field of different spinning or twisting techniques. ..."
 • Pozycja
  Kapitał relacyjny a odporność przedsiębiorstwa na zjawiska kryzysowe
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019) Walecka, Anna; Red.nauk. Lewandowski, Jerzy; Glińska-Neweś, Aldona; Zelek, Aneta
 • Pozycja
  XXI Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Innowacyjne materiały i technologie w inżynierii materiałowej tekstyliów. Monografia.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Puchalski Michał (Red.); Leśnikowski Jacek (Red.); Frydrych, Iwona ; Matusiak, Małgorzata ; Kozicki, Marek ; Gliścińska, Eulalia ; Skrzetuska, Ewa ; Barburski, Marcin ; Draczyński, Zbigniew ; Kulpiński, Piotr ; Mikołajczyk, Zbigniew ; Puchalski, Michał ; Szparaga, Grzegorz ; Puszkarz, Adam
 • Pozycja
  Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Tabaka, Przemysław Red. nauk.; Kotarba, Andrzej; Niemczura, Ewa
  "...Głównym celem niniejszej monografii jest prezentacja wyników badań oraz studiów literaturowych poświęconych problematyce zanieczyszczenia światłem. Praca jest wynikiem doświadczenia zawodowego i efektów pracy naukowej autorów z różnych dziedzin nauki i techniki, takich jak: biologia roślin i zwierząt, technika świetlna, astronomia, nauki prawne, astroturystyka, architektura i urbanistyka. Cechą charakterystyczną monografii jest szerokie, interdyscyplinarne spojrzenie na oddziaływanie sztucznego światła na otoczenie. Cenną pomocą, którą zamieszczono w monografii, jest także poruszenie zagadnienia pomiarów zanieczyszczenia światłem...."
 • Pozycja
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa - Materiały i Technologie
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Sawicki, Jacek - Redaktor naukowy
 • Pozycja
  AUTEX 2022 : 21st World Textile Conference AUTEX 2022 - AUTEX Conference Proceedings
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Tokarska, Magdalena - Redaktor
 • Pozycja
  Podstawy teorii ergodycznej
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Balcerzak, Marek; Biś, Andrzej
 • Pozycja
  XXVII LSCE 2021: Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary problems. Monograph
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Szafran, Jacek; Kamiński, Marcin
 • Pozycja
  Wstęp do logiki i teorii mnogości
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Bienias, Marek; Głąb, Szymon; Żeberski, Szymon; Hejduk, Jacek
 • Pozycja
  Magia słów
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019) Buczkowska, Mariola
  Tomik „Magia słów” to zbiór wierszy dotyczących duchowości, miłości, relacji ludzkich, jak również poświęcony przyrodzie. Poetka jest miłośniczką wypraw górskich, w szczególności w Tatry i im także zadedykowała kilka utworów. Mariola Buczkowska opublikowała również swoje wiersze w antologiach poetów współczesnych Wydawnictwa ASTRUM.
 • Pozycja
  Manufacturing. Instructions for Laboratory
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Gumienny, Grzegorz; Władysiak, Ryszard; Januszewicz, Bartłomiej; Just, Paweł; Koter, Katarzyna; Witkowski, Błażej; Zgórniak, Piotr; Zora, Andrzej; Deja, Mariusz
  Making things has been an essential activity of human civilizations since before recorded history. Today, the term manufacturing is used for this activity. For technological and economic reasons, manufacturing is important to the welfare of the all developed and developing nations. Technology can be defined as the application of science to provide society and its members with those things that are needed or desired. Technology affects our daily lives, directly and indirectly, in many ways. Manufacturing is the critical factor that makes technology possible. The word manufacture is derived from two Latin words, manus (hand) and factus (make); the combination means made by hand. The English word manufacture is several centuries old, and “made by hand” accurately described the manual methods used when the word was first coined. Manufacturing – Instructions for laboratory, is designed for a first course or two-course sequence in manufacturing at the bechelor’s level in mechanical, industrial, and manufacturing engineering curricula. Given its coverage of engineering materials, it is also suitable for materials science and engineering courses that emphasize materials processing. Finally, it may be appropriate for technology programs related to the preceding engineering disciplines. Most of the script’s content is concerned with manufacturing processes (about 65% of the text), but it also provides significant coverage of engineering materials and production systems. Materials, processes, and systems are the basic building blocks of modern manufacturing and the three broad subject areas covered in the script.
 • Pozycja
  XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemicznego
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) praca zbiorowa; Kuśmierek, Elżbieta; Chrześcijańska, Ewa
  Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi. Spotkania te corocznie gromadzą wielu studentów i doktorantów oraz ich promotorów. Najlepsze komunikaty i postery są nagradzane.
 • Pozycja
  Holistyczne podejście do problemu ewakuacji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Wolny, Paweł; Dziubek, Ireneusz T.; Zaborowski, Tadeusz
  Monografia porusza problematykę nagłej konieczności opuszczenia budynku ze względu na pojawiające się w nim zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Choć problem można scharakteryzować jednym zdaniem, to związany jest on z wieloma różnymi aspektami. W każdym kraju, o nawet minimalnej kulturze ratowniczej, występują (przynajmniej teoretycznie) przepisy regulujące zagadnienie ewakuacji tak wprost, jak i pośrednio. Są to zazwyczaj: zasady i sposoby postępowania przy ewakuacjach, wymogi dotyczące konstrukcji budynków oraz – przy bardziej skomplikowanych ich strukturach – narzędzia wspierające, takie jak techniczne systemy zabezpieczeń, detekcja i alarmowanie, stałe i półstałe urządzenia gaśnicze oraz wentylacja pożarowa. W Polsce wymogi te są sprecyzowane przez ustawy, rozporządzenia, normy (niektóre są rekomendowane, ale nie wymagane), wytyczne firm ubezpieczeniowych i instytutów naukowo-badawczych, takich jak np. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. Na ich podstawie dla większości budynków, poza mieszkalnymi (kategoria zagrożenia ludzi ZL IV), musi powstać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, z którą powinien zapoznać się każdy stały użytkownik obiektu. Praktyczna weryfikacja zdolności danej organizacji do przeprowadzenia sprawnej i bezpiecznej ewakuacji odbywa się co dwa lata lub corocznie, w zależności od zapisów stosownego rozporządzenia. System wydaje się wiec kompletny i domknięty. W ocenie autora istnieją obszary, w których złożoność procesu, jakim jest ewakuacja, nie jest ujęta żadnymi szczegółowymi regulacjami, bądź potraktowana skrótowo, tak na etapie początkowym – czyli tworzenia przepisów, jak i końcowym – czyli sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Najczęściej dopiero etap końcowy uwidacznia obydwa te braki. Już sama nazwa instrukcji sugeruje, że opuszczenie budynku w jego części lub całości odbywa się tylko w przypadku zagrożenia pożarem, w ogóle nie uwzględniając np. zagrożeń terroryzmem lub znajdujących się w bezpośredniej odległości od budynku niewybuchów z okresu II wojny światowej. Jednocześnie, nawet w przypadku zagrożeń pożarowych, w minimalnym stopniu zawarte są w przepisach, a zatem również w instrukcji, potrzeby osób z niepełno-sprawnościami i specyficzne wymogi ich dotyczące. Takich obszarów jest więcej. By je wykazać, w monografii omówiono wszystkie zagadnienia ewakuacji, jakie istnieją w polskich rozwiązaniach prawnych i ich konsekwencje. Zatem, obejmuje zarówno techniczne, jak i formalno-prawne aspekty ewakuacji. Dalej są omówione rzadko w naszym kraju wspominane aspekty psychologiczne oraz przykłady rozwiązań, które mogłyby być z powodzeniem wdrożone (a część z nich już funkcjonuje) w obecnej polskiej konstrukcji prawnej, które są efektem niestandardowego podejścia do problemu. Podstawą analiz porównawczych są rozwiązania anglosaskie, które – w przypadku ewakuacji osób z niepełnosprawnościami – mogą być cenną wskazówką do zmiany sposobu myślenia o takiej ewakuacji jako procesie odbywającym się pod wpływem silnego stresu.
 • Pozycja
  Zarządzanie portfelem projektów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Teoria i praktyka zarządzania projektami - analiza przypadku dla produkcji jednostkowej
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Niziołek, Konrad; Dzikowski, Damian; Dudek, Marek; Roszko-Wójtowicz, Elżbieta
  [...]Celem głównym niniejszej monografii jest: ocena możliwości wdrożenia usprawnień w zakresie zarządzania portfelem projektów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Realizacji celu ogólnego przyporządkowano następujące cele szczegółowe:krytyczny przegląd literatury z zakresu zarządzania projektami ze szczególnym naciskiem na: zarządzanie portfelem projektów oraz planowanie projektów (zleceń) produkcyjnych; • próba usystematyzowania prezentowanych w literaturze poglądów i rozwiązań w zakresie zarządzania projektami; • ocena sposobu zarządzania portfelem projektów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym przy występujących ograniczeniach zasobów ludzkich, czasu i infrastrukturze; • opracowanie propozycji zmian i przeprowadzenie symulacji w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym; • rekomendacje dla praktyki będącej efektem oceny konsekwencji wdrożenia zaproponowanych rozwiązań. Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań nad praktycznym wykorzystaniem metodologii zarządzania projektami do usprawniania działań organizacyjnych i składa się z dwóch części, z których pierwsza ma charakter teoretyczny, a druga ma charakter empiryczny.[...]