Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Dokonywanie ciągłych zmian powinno być strategią każdego przedsiębiorstwa, które chcąc utrzymać się na rynku będzie musiało sprostać wymaganiom określonym przez klientów, konkurencje, ustawodawstwo dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska itp. Aby osiągnąć ww. wymagania, przedsiębiorstwa będą musiały uwzględnić dwa rodzaje postępowania: • zorientowanego na otoczenie zewnętrzne, • zorientowanego na własne zasoby. Rodzi się wiele pytań dotyczących możliwości spełnienia wymagań stawianych przedsiębiorstwom. Odpowiedzią na te pytania mogą być współczesne koncepcje zarządzania organizacjami. Założenia tych koncepcji przewidują niekiedy radykalną zmianę w dotychczasowych sposobach myślenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Teoria nauk o zarządzaniu zawiera wiele koncepcji, wśród których można wyróżnić: Business Process Reengineering (BPR), Total Quality Management (TQM), Lean Management (LM), Outsourcing, Benchmarking, Make or Buy i inne. Złożoność zagadnień składających się na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa wymusza podejmowanie prac naukowo-badawczych, których wyniki powinny zawierać rozwiązania wyżej wymienionych problemów. Zdecydowano się na opracowanie monograficzne prezentujące wybrane zagadnienia badawcze dotyczące zarządzania organizacjami gospodarczymi. Tematyka monografii obejmuje wyniki badań dotyczących zarządzania organizacjami gospodarczymi. W szczególności dotyczą one: • nowego spojrzenia na motywację w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, • outsourcingu i zleceń kontraktowych w przedsiębiorstwach, • bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, • koncepcji Lean Management w administracji, • nowoczesnych tendencji w zarządzaniu marketingowym, • innowacji w doskonaleniu systemu zarządzania itp. Mam nadzieję, że zaprezentowana wiedza okaże się być użyteczna dla teoretyków i praktyków zajmujących się badaniami zarządzania organizacjami gospodarczymi.
In order to remain on market an enterprise has to rise to requirements of its customers, competition and occupational safety and environmental protection legislature. Thus making continuous changes should be a strategy of an enterprise. In order to fulfil the above requirements enterprises will have to take into consideration two types of proceedings: • Getting oriented towards their external environment • Getting oriented towards their own resources. Thus numerous questions on the possibility of fulfilling the requirements characterising an enterprise arise. An answer to these questions can be offered by modern concepts of organisation management. The guidelines of the concepts may provide for a radical change in the way of thinking and business running. The theory of management sciences offers a lot of concepts, including Business Process Reengineering (BPR), Total Quality Management (TQM), Lean Management (LM), Outsourcing, Benchmarking, Make or Buy, etc. A complexity of issues composing the functioning of a contemporary enterprise enforces taking up scientific research to provide solutions to the above problems. A decision has been made to present selected research issues on economic organisation management in a monograph. The topics of the monograph include the results of a research on economic organisation management, especially on: • New perspective on motivation in enterprise management process, • Outsourcing and contract orders in enterprises, • Occupational safety and environmental protection, • Lean management concept in administration, • Modern tendencies in marketing management, • Innovations in management system improvement, etc. I believe that the knowledge presented in the monograph will prove useful for theoreticians and practitioners researching the area of economic organisations management.

Opis

Dla teoretyków i praktyków zajmujących się zarządzaniem organizacjami gospodarczymi.
Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy

Słowa kluczowe

personel - kierowanie, zarządzanie finansowe, zarządzanie informacją, zarządzanie przedsiębiorstwem, staff - management, financial management, information management, business management

Cytowanie

Lewandowski J. (red.), Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 83-7283-177-7.