Les entreprises françaises face aux discriminations dans l'emploi

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Université Technique de Lodz Publishing

Abstrakt

Książka „Firmy francuskie wobec dyskryminacji w sferze zatrudnienia” podejmuje niezwykle aktualny temat dyskryminacji w sferze zatrudnienia, zjawisko rzadko analizowane w pracach naukowych. Obrana w książce perspektywa sytuuje problematykę dyskryminacji w centrum złożonych logik i dynamik społecznych. Wykorzystując perspektywy nauk prawnych, nauk politycznych, socjologii i historii, wsparte rozważaniami w zakresie teorii zarządzania i ekonomii, autorka nadaje zjawisku dyskryminacji statut epistemologiczny, pozwalający na analizę wielowarstwowych procesów i form, które stanowią o jego specyfice [...].
The book "French companies against discrimination in employment" takes an extremely current topic of discrimination in employment, a phenomenon rarely analyzed in scientific works. Chosen in the book perspective places the the issue of discrimination at the center of complex logic and social dynamics. Using the multidisciplinary perspective of law, political science, sociology and history, sustained by considerations of the theory of management and economics author gives the phenomenon of discrimination epistemological status allowing the the analysis of multilayer processes and forms which stress up its specifics [...].

Opis

Red. nauk. Wydziału Organizacji i Zarządzania: Lewandowski, Jerzy.

Słowa kluczowe

dyskryminacja, zwalczanie dyskryminacji, zatrudnienie, discrimination, employment, combating discrimination, la prévention, la discrimination, la diversité en entreprise

Cytowanie

Bogalska-Martin E., Les entreprises françaises face aux discriminations dans l'emploi., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, ISBN 978-83-7283-798-1.