Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach

dc.contributor.editorLachiewicz, Stefan
dc.contributor.editorZakrzewska-Bielawska, Agnieszka
dc.contributor.reviewerNogalski, Bogdan
dc.contributor.reviewerPomykalski, Andrzej
dc.contributor.reviewerTrocki, Michał
dc.date.accessioned2020-04-02T08:17:57Z
dc.date.available2020-04-02T08:17:57Z
dc.date.issued2010
dc.descriptionNa okładce : 100-lecie nauk o zarządzaniupl_PL
dc.descriptionRed. naukowy Wydziału : Lewandowski, Jerzy
dc.descriptionRed. serii : Wodziński, Piotr
dc.description.abstractWiedza i innowacje to pojęcia ściśle ze sobą związane. Bez odpowiedniego potencjału wiedzy trudno jest projektować i wdrażać zmiany, a z drugiej strony innowacje wywołują zapotrzebowanie na nowe obszary wiedzy i ciągle ją rozwijają. Stąd też w ramach tej monografii połączono te dwa nurty zarządzania (zarządzanie wiedzą i zarządzanie innowacjami) jako uzupełniające się obszary oraz koncepcje nauki i praktyki gospodarczej. Problematyka zarządzania wiedzą i innowacjami obejmuje w czasach współczesnych wiele ważnych oraz zróżnicowanych zagadnień. Można te procesy analizować z punktu widzenia etapów (faz) zarządzania wiedzą czy też projektowania, wdrażania i monitorowania innowacji. Często zwraca się także uwagę na metody i techniki zarządzania wiedzą oraz innowacjami lub też na uwarunkowania sprawnego przebiegu tych procesów. W niniejszej monografii starano się zwrócić uwagę na problemy szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji gospodarczej, takie jak na przykład bezpieczeństwo informacji w zarządzaniu wiedzą oraz zarządzanie zmianami w warunkach kryzysu. Podejście takie stanowi ważny wątek w większości opracowań zamieszczonych w tej książce. Praca składa się z sześciu części, w których poszczególni autorzy poruszają wybrane zagadnienia zarządzania wiedzą oraz innowacjami. W części pierwszej przedstawiono problemy ogólne, dotyczące znaczenia wiedzy we współczesnych organizacjach. Szczególną uwagę zwrócono tutaj na rolę wiedzy w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz na jej znaczenie w procesach negocjacyjnych i w sferze działań innowacyjnych. Część druga dotyczy wybranych aspektów zarządzania wiedzą. Przedstawiono tutaj wyniki badań i analiz przeprowadzonych w różnych typach organizacji (np. w firmie Atlas Sp. z o.o.), jak również w różnorodnych przedsięwzięciach menedżerskich. W części trzeciej zamieszczono trzy opracowania, które generalnie są poświęcone bezpieczeństwu informacji w procesie zarządzania wiedzą. Bardzo dynamiczny rozwój systemów informacyjnych, a jednocześnie traktowanie informacji jako istotnego elementu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, nakazując zwrócenie szczególnej uwagi na problem bezpieczeństwa informacji. Drugi segment monografii został poświęcony w większym stopniu zagadnieniom zarządzania innowacjami. Zaczyna się on od charakterystyki ogólnej obszaru zarządzania innowacjami a następnie poruszono wiele zagadnień szczegółowych. Na uwagę zasługuje tutaj część piąta poświęcona wspieraniu innowacyjności przedsiębiorstw. Ciągle jeszcze niski. poziom innowacyjności firm w wielu sektorach i regionach polskiej gospodarki nakazuje zwrócenie uwagi na ważność różnorodnych działań i instrumentów, wspomagających procesy innowacyjne. Zarządzanie zmianą w warunkach kryzysu to część kończąca monografię. Jest to problem niezwykle ważny i aktualny. Autorzy opracowań zamieszczonych w tej części sygnalizują potrzebę specjalnego podejścia do roli zmian oraz innowacji w warunkach sytuacji kryzysowych w gospodarce oraz w przedsiębiorstwie. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione Czytelnikom opracowanie wniesie - obok wielu książek i artykułów poruszających problemy zarządzania wiedzą i innowacjami w ostatnim okresie - pewien wkład do rozważań i zastosowań związanych z tymi bardzo dynamicznie rozwijającymi się obszarami nauk o zarządzaniu.pl_PL
dc.description.abstractKnowledge and innovation are two closely interlinked concepts. Without the appropriate knowledge potentia} it is difficult to design and implement changes, while at the same time innovation generates demand for new areas of knowledge and constantly fuels its development. Bearing the above in mind, two current of management studies (knowledge management and innovation management) have been combined within this monograph, being perceived as complementary areas and concepts of both study and economic practice. Nowadays the issue of knowledge and innovation management covers a multitude of crucial and diverse concepts. One can analyse these processes from the point of view of stages (phases) of knowledge management or the design, implementation and monitoring of innovation. Very often the focus is also on the methods and techniques of knowledge and innovation management or the conditions of efficient course of these processes. Within this monograph the aim is to indicate problems of great importance in the current economic climate, which include information security in the process of knowledge management or change management in the times of crisis. The abovementioned approach is a crucial theme in majority of articles in this book. The monograph consists of six parts, within which the authors cover selected topics of knowledge management and innovation management. Part one contains generał issues of the importance of knowledge in modern organisations. The specific focus is on the role of knowledge in generating organisation's competitive advantage and its significance in negotiation processes and areas of innovative activities. Part two covers selected aspects of knowledge management. It demonstrates the results of research and analyses conducted in different types of organisations (e.g. Atlas Sp. z o.o.), as well as those of various managerial undertakings. Three studies devoted to information security in the process of knowledge management have been included in part three. Highly dynamie development of information systems, concurrent with the perception of information as a crucial element of company's competitiveness, imply the necessity of particular focus on the problem of information security. The second segment/section of the monograph has been in majority dedicated to the topics of innovation management. To begin with, it presents a generał characteristic of the area of innovation management, followed by a variety of specific issues. Part five deserves particular attention, as it is devoted to the support of companies' innovativeness. Due to the still relatively low level of innovativeness of enterprises in many sectors and regions of Polish economy it is crucial to focus on the importance of various initiatives and support mechanisms aimed at the innovative/innovation processes. The closing part of the monograph is the subject of change management in the times of crisis. This issue is both highly important as well as topical. The authors of articles presented in this part point out the necessity of particular approach to the role of change and innovation in the face of crisis, both economic as well as the one within the organisation itself. It is our hope that the presented selection of articles, alongside many books and papers covering the issues of knowledge and information management published in recent times, will contribute to the discussions of and implementation within these rapidly developing areas of management studies.en_EN
dc.identifier.citationLachiewicz S. (red.), Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83- 7283-349-5.
dc.identifier.isbn978-83- 7283-349-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2835
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectzarządzanie wiedząpl_PL
dc.subjectinnowacje - zarządzaniepl_PL
dc.subjectinnowacyjność przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo informacjipl_PL
dc.subjectmanagement of knowledgeen_EN
dc.subjectinnovation - managementen_EN
dc.subjectbusiness innovationen_EN
dc.subjectinformation safetyen_EN
dc.titleZarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjachpl_PL
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Zarz_wiedz_innow_Lachiewicz_2010.pdf
Rozmiar:
51.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: