Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Media Press

Abstrakt

W nowoczesnych organizacjach XXI wieku kapitał ludzki jest podstawą tworzenia wartości organizacji i stanowi o jej przewadze konkurencyjnej. Model gospodarki opartej na wiedzy rodzi potrzebę nowego podejścia do zarządzania, zwłaszcza w obszarze zasobów ludzkich. Wymaga wypracowania i podtrzymywania wysokich standardów jakości procesów kadrowych realizowanych w organizacji oraz usług personalnych świadczonych na zewnątrz. Jakość zarządzania zasobami ludzkimi można rozpatrywać w ujęciu systemowym, poszczególnych elementów tego systemu, działań kadrowych oraz relacji zachodzących pomiędzy funkcją personalną a pozostałymi funkcjami organizacji. W procesie kształtowania wysokiej jakości zasobów pracy główną rolę odgrywa kadra kierownicza. Szczególnie dzisiaj w dobie recesji gospodarczej należy oczekiwać wysokich umiejętności menedżerskich oraz wymagać spójności praktyk zarządzania, które tworzą warunki sprzyjające kreowaniu klimatu współpracy. Istotna jest również jakość działań pionów personalnych wyznaczana poziomem kompetencji menedżerów i specjalistów personalnych. Działy personalne koncentrują się coraz częściej na procesach strategicznych, stając się dla zarządzających strategicznym partnerem w biznesie. Nowa rola działów Human Resources wymaga zmiany sposobu myślenia i działania zarówno menedżerów, jak i specjalistów personalnych. Kluczowa staje się potrzeba koncentracji na wynikach zamiast na przedsięwzięciach, często mało istotnych, a równocześnie bardzo czasochłonnych. Implikuje to konieczność wzbogacenia kompetencji zawodowych pracowników działów HR o umiejętności strategicznego zarządzania przez efekty. Dział personalny, stosując odpowiednią strategię może wpływać na zmiany kultury organizacyjnej w kierunku budowania kultury projakościowej w każdym aspekcie funkcjonowania organizacji. Należy pamiętać, że współczesne organizacje coraz częściej wprowadzają systemy kompleksowego zarządzania jakością, które mają swoje implikacje dla obszaru zasobów ludzkich. Koniecznością wydaje się dzisiaj stworzenie standardów Total Quality Human Resources Management (TQHRM). Uzyskiwanie wysokiej jakości zarządzania zasobami ludzkimi możliwe będzie tylko w sytuacji, gdy zarządzający zaczną patrzeć na pracowników jako kluczowy zasób organizacji. Wymaga to odejścia od kosztowej percepcji ludzi w organizacji. Proces ten rozpoczął się i powolnie jest realizowany, niestety tylko w nielicznych organizacjach. Wymóg wysokiej jakości zasobów pracy stawia w centrum zainteresowania zagadnienia permanentnego doskonalenia i rozwoju zawodowego pracowników. Poważnym zagrożeniem jest realizowanie koncepcji organizacji elastycznej, w obrębie której „ludzi nabywa się i zbywa wielokrotnie", a niepewność staje się nieodłącznym elementem życia organizacyjnego. Skutkuje to rozluźnieniem kontraktu psychologicznego, spadkiem lojalności pracownika wobec firmy oraz długotrwałego zaangażowania pracowników. Tym zagadnieniom poświęcona jest niniejsza monografia. Jej tematyka obejmuje zagadnienia jakości zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach funkcjonujących w Polsce w XXI wieku, a w szczególności: • diagnozę standardów jakości zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach, • narzędzi podnoszenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi ( oceny pracownicze, rozwój kompetencji personelu, instrumenty motywacyjne), • budowania projakościowej kultury organizacyjnej, • nowej role działów HR, • jakości usług personalnych świadczonych przez firmy zewnętrzne, • specyfikę zarządzania różnymi grupami pracowników (pracownicy młodzi, kategoria 50+, pracownicy niepełnosprawni). Należy mieć nadzieję, że zaprezentowana wiedza będąca efektem prac naukowo-badawczych wielu Autorów, których prace zostały zawarte w niniejszej monografii okaże się być aplikacyjna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków realizujących procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach XXI wieku.

Opis

Słowa kluczowe

personel - kierowanie, zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny, zarządzanie zasobami ludzkimi, jakość zarządzania, personnel - management, quality management - economic aspect, human resource management, quality of management

Cytowanie

Stankiewicz-Mróz A. (red.), Lendzion Jarosław P. (red.), Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2012, ISBN 978-83-61215-37-0.