Zastosowanie promieniowania jonizującego do dezynfekcji obiektów muzealnych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Procesowi radiacyjnej dezynfekcji w celu zniszczenia bakterii i grzybów poddano 60000 butów z Państwowego Muzeum na Majdanku. Zastosowano dawkę promieniowania jonizującego równą 20 kGy. Czas trwania zabiegu wynosił 72 godzin. Jednorazowo w komorze radiacyjnej poddawano obróbce radiacyjnej około 6700 butów. Skuteczność procesu badano metodą tamponową określając liczbę bakterii i grzybów przed i po zabiegu. Proces radiacyjnej dezynfekcji okazał się metodą skuteczną, szybką, efektywną i ekonomiczną niszczenia bakterii i grzybów, co potwierdziły badania mikrobiologiczne.
60000 prisoners shoes from the National Museum in Majdanek was disinfectioned to destroy bacterias and funguses. The dose of ionizing radiation was 20 kGy. The total exposure time for one stock was 72 hours. 6700 shoes were sterilized at a time. The effectiveness of disinfection by radiation processing was assessed by means of a swab method, determining the bacterial and fungal counts before and after the process. Disinfection by radiation processing proved to be an effective, quick and economic method of destroying bacterias and funguses.

Opis

Słowa kluczowe

promieniowanie jonizujące - dezynfekcja, obiekty muzealne - dezynfekcja - promieniowanie jonizujące, proces radiacyjnej dezynfekcji, ionizing radiation - disinfection, museum objects - disinfection - ionizing radiation, radiation disinfection process

Cytowanie

Perkowski J., Goździecki T., Zastosowanie promieniowania jonizującego do dezynfekcji obiektów muzealnych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 202-207, ISBN 83-919038-2-6.