Doświadczalne badania żelbetowych elementów poddanych skręcaniu

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego
Lodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures

Abstrakt

W pracy przedstawiono badania eksperymentalne żelbetowych belek wykonanych z betonu o wysokiej wytrzymałości (8 belek) oraz z betonu zwykłego (2 belki). Pięć spośród nich poddanych było czystemu skręcaniu (seria I), pozostałe badane były przy jednoczesnym działaniu skręcania i zginania (seria Il). Wszystkie belki charakteryzowały się jednakowymi wymiarami oraz zbrojeniem. Parametrami zmiennymi były natomiast: klasa betonu oraz sposób obciążenia. Podczas obciążania belek były prowadzone pomiary odkształceń na powierzchni betonu, kątów skręcenia, ugięć oraz szerokości rozwarcia rys. Przeanalizowano wpływ wytrzymałości betonu i sposobu obciążenia na nośność, sztywność, odkształcenia oraz zarysowanie belek.
Experimental investigations of reinforced concrete beams cast of HSC (8 beams) and ordinary concrete (2 beams) are presented in the paper. Among them five were subjected to pure torsion (series I) and the remaining were tested under simultaneous action of torsion and bending (series Il). All beams had the same dimensions and reinforcement. Variable parameters were: concrete class and type of loading. During loading tests on beams, measurements were taken of: strains on surface of concrete, angles of rotation, deflections and crack widths. Influence of concrete strength and arrangement of loading on load carrying capacity, stiffness, strains and cracking of beams was analysed.

Opis

Pracę wykonano w ramach działalności statutowej w latach 1995 - 1997
Tłumaczenie / translation - Maciej Winiarski
Opracowanie wyników pomiarów i skład tekstu / preparing of measurement results and text Barbara Janecka; Jacek Filipczak
Publikacja dwujęzyczna: język polski i angielski

Słowa kluczowe

sztywność na skręcanie, odkształcenia betonu, stal zbrojeniowa, beton, nośność, zarysowanie, scratch, load capacity, concrete, reinforcing steel, concrete deformation, torsional stiffness

Cytowanie

Kosińska A., Nowakowski A. B., Doświadczalne badania żelbetowych elementów poddanych skręcaniu. W: Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych; zeszyt nr 10, Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego, Łódź 2001, ISSN 1230-6010.