Książki, monografie, podręczniki, rozdziały (WBAIŚ)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 89
 • Pozycja
  Nowa Urbanistyka. Metodyka i zasady projktowania według SmartCode
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020) Domińczak, Michał; Krakowiak, Tomasz (Red.); Gzell, Sławomir (Rec.); Stangel, Michał (Rec.)
  "Podstawowym celem pracy jest szczegółowe przedstawienie metodyki planowania przestrzennego, która jest charakterystyczna dla nurtu ideowego zwanego we współczesnej urbanistyce New Urbanism, a występującego w Polsce najczęściej pod nazą „nowy urbanizm”, „nowa urbanistyka” lub „nowa miejskość”1.Pojęcie metodyka ma dwie różne, choć zbliżone definicje. Metodyką nazywa się „zespół zasad, sposobów, metod wykonania jakieś pracy, zajmowania się jakimś zagadnieniem” lub: „naukę, wykład, dzieło omawiające metody pracy, badań naukowych”2. Opisana w tej pracy metodyka działania ruchu New Urbanism obejmuje zbiór zasad i sposobów realizacji idei, które definiuje tzw. Karta Nowej Urbanistyki (Chapter of the New Urbanism) – dekalog ruchu. Tworzą ją zatem przede wszystkim zasady projektowania urbanistycznego oraz sposoby wykonywania dokumentów planistycznych i tworzenia prawa miejscowego, ale również metody realizacji procesu legislacyjnego, w tym prowadzenie warsztatów urbanistycznych(charrette) w ramach partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Częścią tak przedstawionej metodyki jest w moim przekonaniu także podejście zwiazane ze sposobem przedstawiania idei „nowego urbanizmu” – swoisty „marketing idei”, na który składa się wiele czynników szczególnie docenianych przez praktyków. [...]"
 • Pozycja
  Kościół-ujeżdżalnia. Kościół garnizonowy w Łodzi na tle cerkwi wojskowych Imperium Rosyjskiego
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Striker, Jarosław
  Celem pracy jest omówienie architektury łódzkiego kościoła garnizonowego – pierwotnie cerkwi wojskowej – oraz próba ustalenia inspiracji, rozwoju i formy tego obiektu w odniesieniu do wzorców wojskowych cerkwi w Imperium Romanowów na podstawie porównania jej do innych prawosławnych świątyń wojskowych z czasów Cesarstwa Rosyjskiego. Praca jest efektem autorskich analiz łódzkiego kościoła garnizonowego oraz studiów materiałów archiwalnych, źródłowych i dostępnej autorowi literatury zarówno polskiej, jak i rosyjskiej.
 • Pozycja
  Czynniki wpływające na sytuację przestrzenną zamku w ruinie. Wstępna próba zdefiniowania problematyki badawczej na podstawie wybranych przykładów.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Motylska, Monika
  Zamki w ruinie stanowią trwały i znaczący element krajobrazu kulturowego. Są one często obiektem dominującym nad pozostałymi zabudowaniami, znakiem szczególnym danego regionu. Ich stan zachowania i atrakcyjność turystyczna jest skrajnie różna, podobnie jak poziom zaangażowania właściciela (osoby fizycznej lub gminy) w opiekę nad zabytkiem. Autorka przeprowadziła wstępne rozpoznanie terenowe w trzech miejscowościach województwa łódzkiego z zamkami w ruinie, w ich trakcie dokonała analizy uwarunkowań przyrodniczych i ekspozycji każdej z ruin, funkcji jaką obecnie pełni, zasad postępowania w projektowaniu sporządzonych przez grona ekspertów w ramach działania urzędów i służb państwowych, a także dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania wzajemnych relacji dwóch komponentów krajobrazu kulturowego (zamku i miejscowości/układu osadniczego), w kontekście: - zagrożeń wynikających z niewłaściwie prowadzonej polityki przestrzennej gminy oraz - korzyści płynących z poprawnej ochrony i opieki nad zabytkiem. W artykule zaprezentowano trzy odmienne sposoby podejścia do ruin zamkowych: przykład godny naśladowania (zamek w Besiekierach), gdzie świadomość i zaangażowanie właściciela pozwoliło przekształcić zaniedbaną ruinę w wyeksponowaną w przestrzeni atrakcję turystyczną, przykład zamku pozostawionego samemu sobie, co finalnie skutkować może uszczerbkiem wartości (zamek w Bolesławcu), a także realizację, która doprowadziła do częściowego zatarcia historycznych cech i autentyzmu historycznych ruin zamku (zamek w Inowłodzu).
 • Pozycja
  Charakterystyczne formy osadnictwa na Spiszu i ich ewolucja od średniowiecza po XXI w.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Kowalczyk, Oskar
  Na przestrzeni wieków Spisz był pod panowaniem różnych europejskich państw, a także ulegał falom kolonizacji niemieckiej oraz wołoskiej. Zasadniczą część niniejszego referatu stanowi charakterystyka typowych dla regionu układów przestrzennych osadnictwa wiejskiego charakterystyka przekształceń jakie na ich obszarze zachodzą, ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego po słowackiej i po polskiej części regionu na przełomie XX i XXI w.
 • Pozycja
  Modernizm nieoczywisty, czyli Łódź u progu XX wieku
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Koślaga, Marta; Lis, Piotr
  Niniejsza praca stanowi rozprawę o przejawach pierwszych znamion modernizmu na terenie Łodzi, przybliżając moment, kiedy architektura z epoki historyzmu spotkała modernistyczną. Moment, kiedy słynny „łódzki detal” zaczął stopniowo zanikać z fasad nowo powstających budynków. Badania oparto na kilku wybranych obiektach łódzkiej architektury z początku XX wieku.
 • Pozycja
  Subtraction follows function. Proces powstawania projektu Obserwatorium astronomicznego w dolinie Wadi Rum w Jordanii.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Jaruga-Rozdolska, Anna
  Projekt ośrodka badawczego w Wadi Rum w Jordanii to próba odpowiedzi na problem projektowania w kontekście, gdzie piękno otaczającej scenerii skłania ku rozwiązaniom nie będącym konkurencją dla urody krajobrazu. Rozwiązanie funkcji jednostki badawczej polegało w dużej mierze na odejmowaniu, co stanowiło wyzwanie, powodowało odejście od dotychczasowego myślenia o architekturze i definiowanie na nowo pojęcia formy, funkcji i elewacji budynku. Prezentowany artykuł jest zapisem wrażeń i refleksji architektonicznych, które dały początek nowemu spojrzeniu na proces tworzenia architektury.
 • Pozycja
  Ukraina 2.0 – proces tworzenia fotogrametrycznych modeli cerkwi z terenów Pokucia
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Fijałkowska, Martyna; Gójska, Klara
  W 2020 roku jedną z możliwości realizacji praktyk inwentaryzacyjnych na kierunku architektura na Politechnice Łódzkiej było stworzenie fotogrametrycznych modeli 3D ze zdjęć wykonanych przez studentów w poprzednich latach. Fotografie te nie zostały wykonane z myślą o fotogrametrii, dlatego napotkano wiele problemów.
 • Pozycja
  Palcem przez historię albo krótka podróż kartograficzna w czasach pandemii przez dwa stulecia, sześć państw, w tym jedno po dwakroć, cztery języki i pięć obrządków, z których wszystkie wschodniochrześcijańskie. Czyli huculskie cerkwie na austriackich mapach katastralnych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Witkowski, Włodzimierz
  Austriackie mapy katastralne są doskonałym źródłem danych nie tylko do historii rozwoju przestrzennego układów osadniczych, ale także do dziejów architektury. Trwająca od jesieni 2020 r. w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie kwerenda pozwoliła na odnalezienie kilkudziesięciu XIX wiecznych map wsi huculskich i pokuckich, na których zachowały się wizerunki cerkwi. Analiza przedstawień drewnianych świątyń wnosi interesujące dane na temat ich lokalizacji, sposobu odwzorowania oraz historii przekształceń budowlanych. Tekst prezentuje informacje na temat sposobu przedstawiania drewnianych cerkwi na mapach katastralnych oraz przykłady wzbogacające wiedzę na temat ich dziejów.
 • Pozycja
  Pałace na Antokolu w Wilnie – wczoraj i dziś
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Przewłocka-Sionek, Renata
  Pałace są obiektami o znaczących walorach architektonicznych i przestrzennych głęboko zapadających w pamięć. Stanowią one odbicie różnych tendencji panujących w architekturze, w okresie , w którym powstały. I choć większość z nich straciło swoje pierwotne funkcje, to ich wygląd zewnętrzny nadal przypomina o dawnej świetności. Rezydencje te są obiektami niezwykle cennymi pod względem architektonicznym i historycznym, które zwracają na siebie uwagę i wybijają się w krajobrazie miasta.
 • Pozycja
  Dobra kultury współczesnej – czy zabytki współczesności?
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Dankowska, Maria
  Od 2003 roku został wprowadzony podział dotychczasowych „dóbr kultury” na zabytki oraz niebędące nimi „dobra kultury współczesnej” (DKW). Jednak jak pokazuje doświadczenie ostatnich kilkunastu lat jedyną skuteczną ich ochroną jest wpis do rejestru zabytków. Czy w świetle powszechnie obowiązujących przepisów DKW mogą i powinny stać się zabytkami?
 • Pozycja
  Oni to już dawno mieli! – czyli o historycznych, organicznych i dyktowanych przez funkcję źródłach współczesnych form w architekturze norweskiej
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Pardała, Wojciech; Augustyniak, Małgorzata
  Podróżując po Norwegii, patrząc na budynki w miastach, miasteczkach, na wsi, ale także przy wlocie do kanałów elektrowni, przyglądając się wodzie, kamieniom, układowi skał, zauważyliśmy, że można odnaleźć w nich formy, obecne tam za sprawą oddziaływania sił natury, bądź dyktowane przez czystą użyteczność, a pojawiające się na przestrzeni ostatnich stu lat jako elementy kształtowania bryły budynków nadające im mocno zindywidualizowany, odważny, „nowoczesny” charakter. W swojej prezentacji chcielibyśmy pokazać zarówno przykłady obiektów, które mogły być zainspirowane takimi formami w zestawieniu z tym, co naszym zdaniem mogło być punktem wyjścia dla ich autorów, jak i obiekty w przypadku których analogiczność formy może być całkiem przypadkowa oraz potencjalne źródła przyszłych inspiracji, niekoniecznie minimalistycznych.
 • Pozycja
  Badanie przestrzeni sakralnej. Doświadczenia geografa
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Klima, Ewa
  Artykuł jest pokłosiem doświadczeń badawczych autorki. Jego celem jest po pierwsze próba zbliżenia się do definicji przestrzeni sakralnej i rozumienia sacrum. Po drugie spojrzenie na metody badania takiej przestrzeni. „Geograficzne” spojrzenie na świat otwiera możliwość badania tego co realne, ale także, w podejściu humanistycznym – tego co wyobrażone. za przykład posłuży Łódź. Zaprezentowane zostaną także badania przestrzeni sakralnej wsi. Czy warto współcześnie zajmować się religią i przestrzenią religijną? Wydaje się, że tak. Religia to bowiem więcej niż Kościół katolicki. Religijność w szerszym kontekście może odnosić się do duchowości. Oznacza ona także wyznania, które przywożą ze sobą migranci. W czasach pandemii przestrzeń religijna zamknięta jest w czterech ścianach własnego domu, a kontakt z duchowością odbywa się przez internet lub dzięki telewizji.
 • Pozycja
  Rozważania o procesie poszukiwania tematu
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021) Pabich, Marek
  Autor dzieli się z czytelnikiem przemyśleniami na temat procesu poszukiwania tematu wystąpienia, który ma zostać zaprezentowany w trakcie 12. Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury oraz ukazać się drukiem w wydawnictwie pokonferencyjnym. Obszar poszukiwań sprowadza się do szeroko pojętych pojęć podróży i doświadczenia, co wiąże się z wiodącymi zagadnieniami podejmowanymi w trakcie Seminarium.
 • Pozycja
  Idea zrównoważonego rozwoju w architekturze budynków biurowych początku XXI wieku
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Grzelakowski, Tomasz; Red. nauk. Michał Jabłoński; Gyurkovich, Mateusz; Hunger, Bartosz
  "Poniższa praca jest efektem próby przeanalizowania wpływu idei zrównoważonego rozwoju na projektowanie budynków biurowych w ramach tak zwanego procesu projektowania zrównoważonego w architekturze, a jej celem było ustalenie zakresu i sposobu wykorzystania założeń zrównoważonego rozwoju oraz określenie skuteczności ich wprowadzenia w warunkach gwałtownego rozwoju biurokracji, a także wzrastającego znaczenia ruchów proekologicznych i partycypacyjnych. ..."
 • Pozycja
  Modern solution of tube telecommunication tower - problems, analysis and perspectives
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Szafran, J.; Juszczyk-Andraszyk, K.
  The paper emphasizes aspects that have to be addressed when analyzing monopole structures, such as vortex excitation occurring due to a repeating pattern of vortex shedding in the flow of air around a tower (von Kármán vortex street). The fatigue analysis is discussed in detail in the paper and it presents solutions that were introduced on the basis of the analysis results in order to reinforce certain areas of the tower (stress concentration in the vicinity of structural details required due to technological reasons).
 • Pozycja
  Dynamic analysis of steel mast under some environmental uncertainties
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Bredow, R.; Kamiński, M.
  A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, references should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself.
 • Pozycja
  Determining propertires of polyures coating as a material potentially strengthening structural elements
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Szafran, J.; Matusiak, A.
  The paper discusses the results of experimental research on polyurea. In authors’ opinion, this material could be used to improve load-carrying capacity and integrity of structural elements made of various materials. The paper presents the results of research on basic mechanical properties of polyurea, its impact on integrity of cellular concrete specimens and full-scale concrete rings. The additional polyurea layer on outer surfaces of test specimens improves mainly their integrity following their complete failure. It must be noted, however, that when the additional layer is present, it does not improve all strength properties of test specimens such as resistance to compression of cellular concrete specimens. It was revealed that this property may be negatively influenced by the level of constrainment.
 • Pozycja
  XXVII LSCE 2021: Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary problems. Monograph
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022) Szafran, Jacek; Kamiński, Marcin
 • Pozycja
  Skurcz i pełzanie betonów samozagęszczalnych
  (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego, 2004) Czkwianianc, Artem; Pawlica, Jerzy; Ulańska, Danuta; Kamińska, Maria E.
  Ogółem zbadano 12 betonów samozagęszczalnych o różnych składach w czterech klasach wytrzymałości. Składy betonów różniły się przede wszystkim proporcją między ilością cementu i dodatku. Do wykonania betonów zastosowano cement portlandzki CEM I, cement hutniczy CEM III oraz kruszywo naturalne do 16mm. Jako dodatki stosowano popiół lotny oraz mączkę wapienną. Badanie skurczu prowadzono na próbkach 70x70x280mm oraz 100x100x500mm. Przez 7 dni próbki dojrzewały w warunkach laboratoryjnych, następnie w pomieszczeniu o temperaturze powietrza 20°C i wilgotności względnej 50%. Pełzanie badano na próbkach walcowych 01501300mm, które pielęgnowano i badano w takich samych warunkach. Skurcz końcowy od wysychania wynosił 0.54 + 0.88mm/m i był zbliżony lub nieco większy od obliczonego wg normy jak dla betonów zwykłych. Współczynnik pełzania betonów wynosił 1.1 + 2.4 w zależności od zarobu i był mniejszy niż dla betonów zwykłych. Pełzanie zależało od rodzaju cementu i rodzaju dodatku. Wraz ze wzrostem wytrzymałości i wieku betonu w chwili obciążenia pełzanie było mniejsze. Końcowe odkształcenia pełzania były mniejsze dla betonów z cementem hutniczym niż z cementem portlandzkim. Betony z dodatkiem popiołu lotnego miały mniejsze odkształcenie pełzania niż betony z dodatkiem mączki wapiennej.
 • Pozycja
  Doświadczalne badania monolitycznych ram żelbetowych - strefa skrajnego węzła
  (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego, 2001) Bodzak, Przemysław; Czkwianianc, Artem; Ajdukiewicz, Andrzej
  Badania objęły 12 ram żelbetowych w kształcie litery H o wymiarach osiowych 3.0x3.0m. Rygiel ram był obciążony dwiema siłami skupionymi, zaś górne gałęzie słupów siłami osiowymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: - stopień zbrojenia rygla 0.0114, 0.0149, 0.0290, - projektowana wytrzymałość betonu fc.cube=35 i 90MPa, - siła normalna w górnej gałęzi słupa 50 i 200kN. Badania wykazały, że w skrajnych przęsłach konstrukcji ramowych, mimo zastosowania zbrojenia zgodnego ze sprężystym rozkładem momentów, po zarysowaniu następuje redystrybucja sił wewnętrznych. Efektem redystrybucji jest zwiększenie momentu przęsłowego, a zmniejszenie momentów w skrajnych węzłach ramy. Na stopień redystrybucji największy wpływ ma siła normalna w skrajnych słupach ram monolitycznych. Im mniejsza siła normalna, tym większa redystrybucja sił. Badania wykazały, że nośność węzła zależy w dużej mierze od zakotwienia prętów głównego zbrojenia rygla w skrajnym węźle.