Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

,,Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku to monografia, która stanowi powrót do tradycji akademickich spotkań i dyskusji. Jej zasadniczą wartością jest to, że inicjatywa takiej publikacji wypływa od grupy studentów związanych z kołami naukowymi, czyli od najmłodszych pasjonatów nauki. [...] Pierwsza część zatytułowana jest Zarządzanie współczesnymi organizacjami. Obejmuje ona zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji: począwszy od rozważań historycznych, dotyczących ekonomii późnoscholastycznej, poprzez kwestie związane z komunikacją, kulturą organizacyjną, zagadnieniami zasobów w cyklu życia przedsiębiorstwa czy smart contracts, na zarządzaniu opartym o sztuczną inteligencję czy technologię blockchain skończywszy. Autorzy podejmują kwestie, które determinują współczesny dyskurs nad przyszłością organizacji, analizują czynniki, które na tę przyszłość będą miały ogromny wpływ. Druga część Wyzwania XXI wieku to dalszy ciąg refleksji nad organizacją jutra. Większość zawartych tu analiz dotyczy problemów teraźniejszości, np. reperkusji pandemii COVID-19, które jednak mają ogromny wpływ na kierunek zmian funkcjonowania organizacji w przyszłości. Autorzy poruszają kwestie związane z nauczaniem zdalnym, ze sposobami zarządzania zespołem wykonującym pracę zdalną, kwestiami zmian preferencji zakupowych, na które pandemia miała niewątpliwie wpływ, ale też form i możliwości odnajdywania się niewielkich firm (rodzinnych) w sytuacji kryzysowej. Uwagę młodych badaczy przykuły także inne doświadczenia obecnego wieku, chociażby te związane z uczeniem organizacyjnym (opartym o Zespoły Scrumowe), przyszłością zarządzania, finansowania profesjonalnych drużyn sportowych czy problemami zrównoważonego rozwoju. Istotną kwestią okazała się analiza czynników kryzysowych (trudnych), z jakimi spotykają się „organizacje dziś” i próba wskazania drogi wyjścia (zmiany, naprawy) dla dobrej przyszłości „organizacji jutra”. Ostatnia część Innowacje na miarę przyszłości obejmuje analizę nowych trendów obecnych czasów. Przedstawiono w niej zagadnienia efektywności kształcenia metodą QEEG, możliwości Sieci Bayesa, scharakteryzowano projekt techniczny Sondy Akwizycji Głosu SAGv2, algorytmy sterowania sygnalizacją świetlną, a także omówiono determinanty implementacji usług IT czy też zjawisko telemedycyny jako swoistego przełomu w systemie ochrony zdrowia. Całość wieńczy refleksja nad kwestiami etyki odpowiedzialności jako jednej z propozycji na rozwiązania współczesnej i przyszłej techniki. Część trzecia zdecydowanie dotyczy przyszłości. Analizy w niej zawarte pokazują rozwiązania jutra dotyczące nie tylko rozstrzygnięć technicznych czy medycznych, ale i humanistycznych. Stąd też stawiane przez Autorów pytania i prezentowane propozycje rozwiązań wpisują się w interdyscyplinarną debatę nad poprawą jakości życia ludzi i organizacji oraz podejmowania konstruktywnych działań na rzecz lepszej przyszłości.[...] "
,,Management and innovation at the threshold of the 21st century is a return to the tradition of academic meetings and discussions. The book’s greatest value is that it comes from a group of students associated with academic circles, that is, from the youngest enthusiasts of learning. [...] The first section, entitled „Managing modern organizations” includes chapters related to issues of how organizations function. It ranges from historical considerations, classical ones on late-Scholastic economics, through issues related to communication, organizational culture, resource issues in the life cycle of an enterprise or smart contracts to management based on artificial intelligence or blockchain technology. This is a rich analytical field where the authors address issues that determine the contemporary discourse on the future of organizations and analyse factors that will have a major impact on this future. The second part of „Challenges of the 21st Century” is another step in reflecting on the organizations of tomorrow. A large part of the analysis contained herein is based on problems arising from the present (repercussions of the COVID-19 pandemic), which, constitute and have a significant impact on the direction of changes in the functioning of organizations in the future. Therefore, such issues relate to remote learning, or ways of managing a team working remotely, changes in purchasing preferences, on which the pandemic had an undoubted impact, but also forms and opportunities for small (family) companies to find themselves in a crisis situation. The authors also draw attention to other experiences of the current century, such as organizational learning (based on scrum teams), the future of management, the financing of professional sports teams, or those related to sustainable development. An important role of these chapters is to analyse the crisis (difficult) factors faced by the „organizations of today” and to try to indicate the way out (change, repair) for the good future of the „organizations of tomorrow.” The last of the sections, „Innovations for the Future,” includes an analysis of new trends of the present time. It will present the issues of the effectiveness of education by the QEEG method, the possibilities of the Bayes Network, the characterized technical project of the SAGv2 Voice Acquisition Problem, traffic signal control algorithms, discussed determinants of implementing IT services or the phenomenon of telemedicine as a kind of breakthrough in the health care system. The entire chapter is crowned with a reflection on the issues of ethics of responsibility as one of the proposals for the solutions of modern and future technology. The third part addresses the future - the analyses contained therein show the solutions of tomorrow, including a proposal of technical and medical but also humanistic solutions for the improvement of human existence, organization, and a better future. [...] "

Opis

Projekt okładki : Marta Potemba

Słowa kluczowe

funkcjonowanie organizacji - monografia, nauczanie zdalne, zarządzanie zespołem, innowacje w organizacji, organization functioning - monograph, remote learning, team management, innovations in the organization

Cytowanie

Malinowski D. (Red.), Sośnicka J. (Red.)., Zarządzanie i innowacje u progu XXI, Seria: Monografie PŁ; Nr 2414, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, ISBN 978-83-66741-66-9, DOI: 10.34658/9788366741669.