Rola światła w funkcjonowaniu miasta

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Architektura definiowana jako gra brył w świetle staje się tworem transcendentalnym, podlegającym nieustannym zmianom, wykracza poza swoją z góry zdefiniowaną formę, tworząc nieskończone możliwości odczytywania jej na nowo. Światło wpływa na postrzeganie przestrzeni miejskiej, nasze samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, klimat oraz kontekst danego otoczenia. Najpierw zostanie przedstawiona rola światła w historii kształtowania się miast na przestrzeni wieków z perspektywy urbanistycznej. Następnie omówiona zostanie rola światła we współczesnych miastach. Ma ono znaczenie dla funkcjonowania tkanki miejskiej; rozpoczynając od rytmu życia mieszkańców po wszelkie oryginalne przejawy kreatywności i wykorzystywania zastanego środowiska do tworzenia wystąpień o charakterze performatywnym. Projektując strukturę urbanistyczną, nie możemy kierować się jedynie aspektami ważnymi dla człowieka, ponieważ czynniki naturalne w znacznym stopniu wpływają na postrzeganie przestrzeni. Względy środowiskowe, wspólne naszemu organizmowi oraz florze i faunie, skonfrontowane ze zrównoważonym projektowaniem, nie dają nam jednoznacznego rozwiązania, jak powinniśmy kształtować oświetlenie miejskie. Pod koniec zostanie podjęta refleksja, z perspektywy architektonicznej, jakie rozwiązania byłyby właściwe w kontekstach istotnych dla tematu perspektyw – środowiskowej, urbanistycznej oraz filozoficznej.
Architecture is defined as the masterly, correct, and magnificent play of volumes brought together in light – it becomes a transcendental creation, subject to constant changes, it goes beyond its predefined form, creating an infinite number of ways to read it anew. The perception of urban space, our well-being, sense of security, ambience, and the context of an environment are all influenced by light. First, the role of light in the history of city shaping over the centuries will be presented from an urban perspective. The importance of light in modern cities will then be discussed. It is critical for the functioning of the urban tissue, beginning with the rhythm of life of the inhabitants and continuing with all original manifestations of creativity and use of the existing environment to create performative performances. When designing an urban structure, we cannot only consider aspects that are important to humans, because natural factors have a significant impact on how people perceive space. When confronted with sustainable design, environmental considerations common to our organism (soma) and flora and fauna do not provide a clear solution on how we should design urban lighting. In conclusion, from an architectural standpoint, what solutions would be appropriate in the contexts relevant to the most important perspectives – environmental, urban, and philosophical – will be considered.

Opis

Słowa kluczowe

zanieczyszczenie światłem, architektura, performatyka, miasto, filozofia przestrzeni, light pollution, architecture, performance, city, philosophy of space

Cytowanie

Czaplicka Z., Czaplicka A., Rola światła w funkcjonowaniu miasta. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem, Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 315-330, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.16.

Kolekcje