Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i medycynie

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Media Press

Abstrakt

Niniejsza monografia poświęc ona jest problemom osób niepełnosprawnych w organizacji pracy i medycynie. W obecnych czasach osobom niepełnosprawnym bardzo trudno znaleźć satysfakcjonującą ich pracę. Często przyczyna tkwi w braku odpowiedniego wykształcenie lub obawy pracodawców przed spadkiem produktywności i wzrostem kosztów produkcji jeśli zatrudnią osoby niepełnosprawne. Ludzie ci bardzo często spotykają się z nierzetelną i niefachową opieką zdrowotną, na którą muszą czekać nawet od kilku do kilkunastu tygodni. Wymienione problemy nie są jedynymi, z którymi na co dzień muszą borykać się osoby niepełnosprawne. Wielość problemów osób niepełnosprawnych wymaga interdyscyplinarnego podejścia do ich rozwiązywania w każdej sferze życia tych osób m.in.: w życiu zawodowych, rodzinnym, w procesie zdobywania wykształcenia czy w procesie rehabilitacji.[...]
The monograph is devoted to problems of the disabled in organisation of work and in health care. Nowadays it is very difficult for the disabled to find a satisfying job. To a large extent this fact results from inadequate education of the disabled and from the fear by potentia} employers of drop in productivity and production after employing disabled people. The disabled are often treated by unreliable medical personnel. Moreover they have to wait a few or even several weeks for treatment. The above problems are not the only ones with which the disabled have to struggle every day. A variety of problems faced by the disabled demands interdisciplinary approach to their solving in every sphere of their life, i.e. in their professional and family life, education and rehabilitation process.[...]

Opis

Słowa kluczowe

ergonomia, niepełnosprawni - praca, rehabilitacja, internauci niepełnosprawni, stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, ergonomics, disabled people - work, rehabilitation, disabled internet users, work station for a disabled person

Cytowanie

Lewandowski J. (red.), Lecewicz-Bartoszewska J. (red.), Boczkowska K. (red.), Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i medycynie., Wydawnictwo Media Press, Łódź 2007, ISBN 978-83-61215-02-8.