Creating of competitive advantage based on cooperation

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

A competitive advantage is the core of functioning of an enterprise in competitive market. It becomes a strategic goal of every enterprise functioning in market economy. The ability of its achieving and sustaining in quickly changing environment is most valuable nowadays. Everyone wishes to function as long as it is possibile achieving the bLggest profits. Unfortunately, it is not possible in every case as competing in modem globalizing market often entails quick beginning of the process of conscious building competitive advantage. This means conscious use of resources and capabilities being within the reach of an enterprise, adaptation to environment and rules, limitations and requirements of interorganizational (and often international) cooperation. It is not an easy process as it depends on many elements, which are not only difficult to accumulate individually, but also difficult to sustain within an organization for good. However, it seems that cooperation is a vital support in realization of this task. It cannot be denied that a loyal, comitted, active and r~liable partner is invaluable in many situations, both in and out market. This can be well applied in the process of building competitive advantage of enterprises. Thus, pointing at the necessity, role and ways of using relations resulting from interorganizational cooperation in the process of building competitive advantage is the aim of this work. To achieve it, four complementary chapters have been distinguished. In the first chapter (The essence and meaning of competitive advantage), the concept of competitive advantage, its basic traits and menaing have been discussed. Basic factors influencing the process of creation of CA have also been characterized. In the second chapter (The process of building sustained competitive advantage of an enterprise), basic levels (macro, mezo, micro) that each enterprise should take into account when building advantage consciously, have been thourougly analyzed. There are also clues on how to assess the condition of competitive advantage of an enterprise and how to maintain, protect and strenghten it. The third chapter ( Cooperation of enterprises in the process of building competitive advantage) discusses cooperative way of building advantage, by cooperation with environment. Thus, identifying the essence of cooperation and the system of interorganizational cooperation, its basic forms and levels has been shown. The role of cooperation in the process of building competitive advantage has also been emphasized. The last chapter attempts to link the theory of building advantage and the cooperation theory with the functioning of Polish enterprises in practice. Three issues have been chosen as best reflecting discussed problems. At the beginning of the chapter, short analysis of enterprises belonging to high technology sector has been done to show the meaning and the highest efficiency of various forms of cooperation. This example best shows that understanding and financing technologically advanced aspects and production and organizational details by one expert or a single company is impossible these days. Therefore, enterprises operate on the basis of various connections and cooperation agreements to achieve their aims. The effects of such attitude are undeniable and they strenghten systhematically. In the second part of the last chapter, SMEs have been discussed in detail as they should be most cooperation- oriented because of many (resource, organizational, financial, personal and other) limitations and other development barriers. In the last part of the chapter, the issue of building advantage on the basis of ethical, socially responsible cooperation has been taken into consideration. It is still underrated and thus less applied in Polish conditions. It is hoped that this work will help to change this situation. CSR( Customer Social Responsibility) may be one of the most interesting ways of creating the position of Polish companies in domestic markets. It will be for sure of great importance in global markets where requirements concerning meeting standards of responsible business are obvious. The author of this work is aware of the fact that the results of literature and empirical research do not cover all the questions related to building competitive advantage on the basis of cooperation. In some cases it will encourage establishing interorganizational or business-related cooperation to strenghten competitive status of an enterprise. It seems that this work can provoke further research in the analyzed area, which the author of it will certainly do in her scientific work.
Przewaga konkurencyjna stanowi sedno działalności przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. W warunkach gospodarki rynkowej jest strategicznym celem każdego przedsiębiorstwa. Umiejętność jej osiągania i długookresowego utrzymania jest warunkiem koniecznym harmonijnego rozwoju w szybko zmieniającym się otoczeniu i należy do najcenniejszych w dzisiejszych czasach zdolności. Każdy bowiem pragnie funkcjonować jak najdłużej, realizując przy tym jak najwyższe korzyści. Niestety, nie dla wszystkich jest to stan osiągalny, choć tak bardzo pożądany. Wiąże się to generalnie z faktem, iż konkurowanie w warunkach współczesnego, globalizującego się rynku wymaga w wielu przypadkach zrewidowania dotychczasowego podejścia do zagadnienia przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie, jak najszybszego rozpoczęcia procesu jej świadomej budowy. Świadomej, czyli uwzględniającej wykorzystanie będących w zasięgu przedsiębiorstwa unikalnych zasobów i umiejętności, adaptację do otoczenia oraz zasad, ograniczeń oraz wymagań międzyorganizacyjnej, często międzynarodowej współpracy. Nie będzie to proste, bowiem proces ten uzależniony jest od wielu subtelnych elementów. Elementów, które nie tylko trudno samodzielnie zgromadzić, ale także trudno utrzymać w ramach organizacji, szczególnie na zasadach wyłącznej własności, na stale. Wydaje się jednak, iż istnieje istotne wsparcie w skutecznej realizacji tego zadania - współpraca. Nie od dziś wiadomo bowiem, że ,,co dwie głowy to nie jedna", że lojalny, zaangażowany, aktywny i solidny partner to nieoceniona pomoc w wielu trudnych sytuacjach, zarówno rynkowych, jak i pozarynkowych. Fakt ten można z powodzeniem wykorzystać również w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Stąd też celem niniejszej pracy jest ukazanie konieczności, roli i sposobów wykorzystania powiązań z zakresu szeroko pojętej współpracy międzyorganizacyjnej, w procesie budowy przewagi konkurencyjnej. By móc go zrealizować zaproponowano strukturę pracy w postaci czterech kolejno uzupełniających się rozdziałów. W rozdziale pierwszym pt. Przewaga konkurencyjna - istota i znaczenie zjawiska zdefiniowano pojęcie przewagi konkurencyjnej, omówiono podstawowe jej parametry oraz podjęto się zidentyfikowania jej znaczenia. Dokonano również charakterystyki podstawowych czynników mających wpływ na proces jej kształtowania. W rozdziale drugim pt. Proces budowy długookresowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poddano dość szczegółowej analizie zasadnicze płaszczyzny, które przy świadomym kreowaniu przewagi każde przedsiębiorstwo powinno uwzględniać (makro, mezo i mikro ). Podjęto się tu również próby podpowiedzi, w jaki sposób podchodzić do procesu oceny stanu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz jakimi działaniami stan ten utrzymywać, zabezpieczać, a nawet pogłębiać. Rozdział trzeci pt. Współpraca przedsiębiorstw w procesie budowy przewagi konkurencyjnej stanowi zawężenie pola analiz do kooperatywnego sposobu budowy przewagi, czyli poprzez współpracę z szeroko pojętym otoczeniem. Stąd, po zidentyfikowaniu istoty współpracy i systemu współpracy międzyorganizacyjnej, ukazano podstawowe jej formy i płaszczyzny. W analizach tego rozdziału uwzględniono również naświetlenie roli współpracy w tytułowym procesie budowy przewagi konkurencyjnej. Ostatni, czwarty rozdział, to natomiast próba powiązania teorii budowy przewagi i teorii współpracy z praktyką funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Spośród licznych zagadnień mogących stanowić odzwierciedlenie omawianych problemów wybrano trzy. Po pierwsze, by ukazać sens i najwyższą efektywność różnych form współpracy zaproponowano w początkowej części rozdziału krótką analizę przedsiębiorstw sektora wysokich technologii. Na ich przykładzie najdobitniej bowiem widać, że niemożliwe jest dziś perfekcyjne zrozumienie oraz sfinansowanie wysoko zaawansowanych technologicznie aspektów i detali produkcyjno-organizacyjnych przez pojedynczego eksperta, czy też nawet pojedynczą organizację. Stąd firmy te z zasady dla skutecznego zrealizowania stawianych przed nimi celów działają w oparciu o różnorakie sieci powiązań i umów o współpracy. Efekty tego typu podejścia są zaś w ich przypadku niezaprzeczalne i rosną systematycznie. W drugiej części rozdziału czwartego poddano analizom, w zakresie różnych aspektów współpracy, przedsiębiorstwa sektora MSP, gdyż to właśnie one, ze względów na swe różnego typu ograniczenia (zasobowe, organizacyjne, finansowe, kadrowe, informacyjne itp.) oraz inne bariery rozwojowe (wewnętrzne i zewnętrzne), powinny współpracą zainteresować się najintensywniej. W ostatniej zaś części rozdziału, zasygnalizowano wątek budowy przewagi w oparciu o etyczną, społecznie odpowiedzialną współpracę. W polskich warunkach jest on jeszcze wciąż niedoceniany, a przez to w nieznacznym wciąż stopniu wykorzystywany. Należy mieć nadzieję, że niniejsza publikacja choć w pewnym stopniu przyczyni się do zmiany tego stanu. Dla polskich firm przejrzysta polityka CSR (Customer Social Responsibility) może być bowiem jednym z ciekawszych sposobów budowania swojej pozycji na rynkach krajowych. Istotną rolę spełniać zaś będzie z pewnością na rynkach światowych, gdyż oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są tam często bardziej oczywiste. Autorka jest świadoma, iż zamieszczone w pracy wyniki badań literaturowych i empirycznych nie wyczerpują szerokiej gamy zagadnień związanych z budową przewagi konkurencyjnej w oparciu o współpracę. Ma jednak nadzieję, że lektura ta może być pomocna w rozwiązywaniu związanych z nią problemów. W niektórych zaś przypadkach zdecyduje o praktycznym podjęciu współpracy międzyorganizacyjnej bądź około biznesowej w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wydaje się, iż praca ta może stanowić ciekawą podstawę podejmowania wielu dalszych, pogłębionych badań w analizowanym zakresie, czego nie omieszka wykorzystać sama autorka w toku swoich dalszych dociekań naukowych.

Opis

Streszcz. pol.
Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1819.

Słowa kluczowe

konkurencja - podręczniki akademickie, przewaga konkurencyjna, teoria budowy przewagi, MSP, małe i średnie przedsiębiorstwa, competition - academic textbooks, competitive advantage, theory of building advantage, SMEs, small and medium companies

Cytowanie

Adamik A., Creating of competitive advantage based on cooperation., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, ISBN 978-83-7283-287-0.