Product and packaging : tendencies for development in manufacturing

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

The development of product and packaging in their manufacturing aspect is associated with the processes of design, planning and production as well as safety management, environment, documentation and quality in its broad meaning. Unquestionably, one of the main directions in the development of products and packaging is the need to meet the growing customer demands. Increasing customer requirements necessitate continuous improvement through, inter alia, the introduction of innovative solutions for product design and packaging, planning the production processes just in ti1ne and place, and acting in accordance with the principles of sustainable development. Maintaining the appropriate balance between the economic aspects of business and the environment and society, has become the direction which the product and packaging manufacturers are supposed to follow now and in the nearest future, in order to fully be able to meet the demands set before them by the customer. The processes of design and production planning should be customer-oriented and their continuous monitoring should move towards eliminating or minimizing any discrepancies that may occur. The issues presented in the monograph, from the perspective of performed analyses, research results and case studies, prove the importance of the manufacturing aspect, as regards the area of the product and its packaging. We hereby present a monograph, in which the authors provide a crosssectional presentation of broadly understood production issue in the area of product and packaging, simultaneously outlining the tendencies for development in the proble1ns· in question. We sincerely hope that the presented study results will prove useful to all theorists and practitioners of management, for their functional use, that would improve the already operating processes.
Rozwój produktu i opakowania w aspektach produkcyjnych, związany jest zarówno z procesem projektowania, planowania i produkcji jak i zarządzania bezpieczeństwem, środowiskiem, dokumentacją oraz szeroko pojętą jakością. Bezsprzecznie jednym z podstawowych kierunków w rozwoju produktów i opakowań jest spełnienie wciąż rosnących wobec nich wymagań klientów. Rosnące wymagania klientów powodują konieczność ciągłego doskonalenia, poprzez między innymi wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania produktów i opakowań, planowanie procesów produkcyjnych dokładnie na czas i na miejsce oraz działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy aspektami ekonomicznymi prowadzenia działalności a środowiskiem i społeczeństwem, jest obecnie kierunkiem, w którym zmierzają, bądź mają w najbliższym czasie zamiar zmierzać, producenci produktów i opakowań, aby w pełni móc zaspokoić założone przez klientów wymagania. Procesy projektowania i planowania produkcji, powinny być zorientowane na klienta a jej ciągły monitoring powinien zmierzać w kierunku wyeliminowania bądź zminimalizowania wszelkich mogących wystąpić niezgodności. Zagadnienia przedstawione w monografii, poprzez pryzmat pokazanych analiz, wyników badań i studiów przypadków, uzasadniają ważność zwrócenia uwagi na aspekty produkcyjne w odniesieniu do produktu i opakowania. W monografii przedstawiona została problematyka wymagań prawnych w kontekście produkcji wyrobów i opakowań, ze szczególnym uwzględnieniem produktów i opakowań branży spożywczej, ale także rola dobrego opakowania w procesie produkcji, bezpieczeństwo produktów czy też eko-projektowanie produktów. Oddajemy w Państwa ręce monografię, w której autorzy artykułów w sposób przekrojowy pokazują problematykę szeroko rozumianej produkcji w obszarze produktu i opakowania, określając jednoczesnie kierunki rozwoju w zakresie podejmowanych zagadnień. Mamy nadzieje;, że przedstawione w monografii wyniki badań, staną sic; użyteczne zarówno dla teoretyków jak i praktyków w celu ich funkcjonalnego wykorzystania, doskonalącego realizowane procesy.

Opis

Red. naczelny : Wodziński, Piotr
Red. nauk. Wydziału : Lewandowski, Jerzy

Słowa kluczowe

logistyka (organizacja) - zarządzanie, logistyka (organizacja) - innowacje, kondycjonowanie, produkcja opakowań, bezpieczeństwo produktów, logistics (organization) - management, logistics (organization) - innovation, conditioning, production of packaging, product safety

Cytowanie

Lewandowski J. (red.), Walaszczyk A. (red.), Jałmużna Irena B. (red.), Product and packaging : tendencies for development in manufacturing., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, ISBN 978-83-7283-451-5.