Dobra kultury współczesnej – czy zabytki współczesności?

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Od 2003 roku został wprowadzony podział dotychczasowych „dóbr kultury” na zabytki oraz niebędące nimi „dobra kultury współczesnej” (DKW). Jednak jak pokazuje doświadczenie ostatnich kilkunastu lat jedyną skuteczną ich ochroną jest wpis do rejestru zabytków. Czy w świetle powszechnie obowiązujących przepisów DKW mogą i powinny stać się zabytkami?
In 2003, the division of the existing "Cultural Goods" into monuments and other Contemporary Culture Goods (DKW) was introduced. However, as shown by the experience of the last dozen or so years, their only effective protection is entry in the register of monuments. In the light of generally applicable provisions of the DKW, can and should they become monuments?

Opis

Słowa kluczowe

dobra kultury współczesnej, dziedzictwo kulturowe, zabytki, contemporary cultural goods, cultural heritage, monuments

Cytowanie

Dankowska M., Dobra kultury współczesnej – czy zabytki współczesności?. W: Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć : monografia, Witkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 69-80, ISBN 978-83-66741-07-2, doi: 10.34658/9788366741072.6.