Czynniki wpływające na sytuację przestrzenną zamku w ruinie. Wstępna próba zdefiniowania problematyki badawczej na podstawie wybranych przykładów.

dc.contributor.authorMotylska, Monika
dc.date.accessioned2023-09-07T10:33:08Z
dc.date.available2023-09-07T10:33:08Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractZamki w ruinie stanowią trwały i znaczący element krajobrazu kulturowego. Są one często obiektem dominującym nad pozostałymi zabudowaniami, znakiem szczególnym danego regionu. Ich stan zachowania i atrakcyjność turystyczna jest skrajnie różna, podobnie jak poziom zaangażowania właściciela (osoby fizycznej lub gminy) w opiekę nad zabytkiem. Autorka przeprowadziła wstępne rozpoznanie terenowe w trzech miejscowościach województwa łódzkiego z zamkami w ruinie, w ich trakcie dokonała analizy uwarunkowań przyrodniczych i ekspozycji każdej z ruin, funkcji jaką obecnie pełni, zasad postępowania w projektowaniu sporządzonych przez grona ekspertów w ramach działania urzędów i służb państwowych, a także dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania wzajemnych relacji dwóch komponentów krajobrazu kulturowego (zamku i miejscowości/układu osadniczego), w kontekście: - zagrożeń wynikających z niewłaściwie prowadzonej polityki przestrzennej gminy oraz - korzyści płynących z poprawnej ochrony i opieki nad zabytkiem. W artykule zaprezentowano trzy odmienne sposoby podejścia do ruin zamkowych: przykład godny naśladowania (zamek w Besiekierach), gdzie świadomość i zaangażowanie właściciela pozwoliło przekształcić zaniedbaną ruinę w wyeksponowaną w przestrzeni atrakcję turystyczną, przykład zamku pozostawionego samemu sobie, co finalnie skutkować może uszczerbkiem wartości (zamek w Bolesławcu), a także realizację, która doprowadziła do częściowego zatarcia historycznych cech i autentyzmu historycznych ruin zamku (zamek w Inowłodzu).pl_PL
dc.description.abstractCastles in ruins are a permanent and significant element of the cultural landscape. They are often a dominant object over other buildings, a special sign of a given region. Their state of preservation and tourist attractiveness varies greatly, as does the level of involvement of the owner (individual or municipality) in caring for the monument. The author carried out preliminary field research in three localities in the Łódź Voivodship with castles in ruins, during which she analysed the natural conditions and exposure of each ruin, the function it currently fulfils, the rules of conduct in design drawn up by groups of experts within the framework of state offices and services, and planning documents at the local level. This article is an attempt to show the mutual relations between the two components of the cultural landscape (the castle and the village/settlement), in the context of - threats resulting from improperly conducted spatial policy of the municipality, and - benefits resulting from proper protection and care of the monument. The article presents three different ways of approaching castle ruins: an example worth following (Besiekiery castle), where the owner's awareness and involvement made it possible to transform the neglected ruin into a tourist attraction exposed in space; an example of a castle left to its own devices, which may ultimately result in a loss of value (Bolesławiec castle); and an implementation which led to a partial obliteration of the historical features and authenticity of the castle ruins (Inowłodz castle).en_EN
dc.identifier.citationMotylska M., Czynniki wpływające na sytuację przestrzenną zamku w ruinie. Wstępna próba zdefiniowania problematyki badawczej na podstawie wybranych przykładów. W: Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć : monografia, Witkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 203-218, ISBN 978-83-66741-07-2, doi: 10.34658/9788366741072.14.
dc.identifier.doi10.34658/9788366741072.14
dc.identifier.isbn978-83-66741-07-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/4767
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/9788366741072.14
dc.language.isoplpl_PL
dc.page.numbers. 203-218
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofWitkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć. : monografia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, ISBN 978-83-66741-07-2, DOI 10.34658/9788366741072.
dc.rightsDla wszystkich w zakresie dozwolonego użytkupl_PL
dc.rightsFair use conditionen_EN
dc.rights.licenseLicencja PŁpl_PL
dc.rights.licenseLUT Licenseen_EN
dc.subjectzamek w ruiniepl_PL
dc.subjectochrona zabytkówpl_PL
dc.subjectplanowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectcastle in ruinsen_EN
dc.subjectconservation of monumentsen_EN
dc.subjectspatial planningen_EN
dc.titleCzynniki wpływające na sytuację przestrzenną zamku w ruinie. Wstępna próba zdefiniowania problematyki badawczej na podstawie wybranych przykładów.pl_PL
dc.title.alternativeFactors determining the spatial situation of the castle in ruins. A preliminary attempt to define the research issue on the basis of selected examples.en_EN
dc.typeRozdział monografiipl_PL
dc.typeMonographs chapteren_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
14. Czynn_wpływ_sytuac_Motylska_2021.pdf
Rozmiar:
35.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: