Czynniki wpływające na sytuację przestrzenną zamku w ruinie. Wstępna próba zdefiniowania problematyki badawczej na podstawie wybranych przykładów.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Zamki w ruinie stanowią trwały i znaczący element krajobrazu kulturowego. Są one często obiektem dominującym nad pozostałymi zabudowaniami, znakiem szczególnym danego regionu. Ich stan zachowania i atrakcyjność turystyczna jest skrajnie różna, podobnie jak poziom zaangażowania właściciela (osoby fizycznej lub gminy) w opiekę nad zabytkiem. Autorka przeprowadziła wstępne rozpoznanie terenowe w trzech miejscowościach województwa łódzkiego z zamkami w ruinie, w ich trakcie dokonała analizy uwarunkowań przyrodniczych i ekspozycji każdej z ruin, funkcji jaką obecnie pełni, zasad postępowania w projektowaniu sporządzonych przez grona ekspertów w ramach działania urzędów i służb państwowych, a także dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania wzajemnych relacji dwóch komponentów krajobrazu kulturowego (zamku i miejscowości/układu osadniczego), w kontekście: - zagrożeń wynikających z niewłaściwie prowadzonej polityki przestrzennej gminy oraz - korzyści płynących z poprawnej ochrony i opieki nad zabytkiem. W artykule zaprezentowano trzy odmienne sposoby podejścia do ruin zamkowych: przykład godny naśladowania (zamek w Besiekierach), gdzie świadomość i zaangażowanie właściciela pozwoliło przekształcić zaniedbaną ruinę w wyeksponowaną w przestrzeni atrakcję turystyczną, przykład zamku pozostawionego samemu sobie, co finalnie skutkować może uszczerbkiem wartości (zamek w Bolesławcu), a także realizację, która doprowadziła do częściowego zatarcia historycznych cech i autentyzmu historycznych ruin zamku (zamek w Inowłodzu).
Castles in ruins are a permanent and significant element of the cultural landscape. They are often a dominant object over other buildings, a special sign of a given region. Their state of preservation and tourist attractiveness varies greatly, as does the level of involvement of the owner (individual or municipality) in caring for the monument. The author carried out preliminary field research in three localities in the Łódź Voivodship with castles in ruins, during which she analysed the natural conditions and exposure of each ruin, the function it currently fulfils, the rules of conduct in design drawn up by groups of experts within the framework of state offices and services, and planning documents at the local level. This article is an attempt to show the mutual relations between the two components of the cultural landscape (the castle and the village/settlement), in the context of - threats resulting from improperly conducted spatial policy of the municipality, and - benefits resulting from proper protection and care of the monument. The article presents three different ways of approaching castle ruins: an example worth following (Besiekiery castle), where the owner's awareness and involvement made it possible to transform the neglected ruin into a tourist attraction exposed in space; an example of a castle left to its own devices, which may ultimately result in a loss of value (Bolesławiec castle); and an implementation which led to a partial obliteration of the historical features and authenticity of the castle ruins (Inowłodz castle).

Opis

Słowa kluczowe

zamek w ruinie, ochrona zabytków, planowanie przestrzenne, castle in ruins, conservation of monuments, spatial planning

Cytowanie

Motylska M., Czynniki wpływające na sytuację przestrzenną zamku w ruinie. Wstępna próba zdefiniowania problematyki badawczej na podstawie wybranych przykładów. W: Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć : monografia, Witkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 203-218, ISBN 978-83-66741-07-2, doi: 10.34658/9788366741072.14.