Wytrzymałość ściernic cBN z korpusem ceramicznym i szklanokrystalicznym spoiwem w warstwie ściernej.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań wytrzymałości ściernic cBN przeprowadzonych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych. Przedmiotem badań były ściernice z korpusem ceramicznym i warstwą ścierną wykonaną z ziaren cBN i spoiwa szklanokrystalicznego. Zastosowano dwa rodzaje polikrystalicznego cBN, tj. cBN 550 i cBN 100 firmy GE Superabrasives oraz spoiwo szklanokrystaliczne o symbolu VGH2. Wykazano, że wytrzymałość na rozciąganie zależy od mikrostruktury ziaren cBN i ich odporności korozyjnej. Badania wytrzymałości dynamicznej na rozerwanie dowiodły, że ściernice spełniają wymagania bezpieczeństwa dotyczące narzędzi ściernych spojonych stawiane w normie EN-12413.
The article presents results of testing the cBN grinding-wheel strength carried out under static and dynamic loads. The subject of study concerned the grinding wheels with the ceramic body and the abrasive layer made of cBN grains and glass-crystalline binder. Two types of polycrystalline cBN, ie cBN 550 and cBN 100, manufactured by GE Superabrasives and the glasscrystalline binder with the symbol for VGH2 were applied. It has been shown that the tensile strength depends on the microstructure of cBN grains and corrosion resistance. The dynamic breaking strength tests showed that the wheels fulfill safety requirements for bonded abrasive tools placed in the standard EN-12413

Opis

Słowa kluczowe

ściernice, ściernice cBN, obciążenia statyczne, obciążenia dynamiczne, warstwa ścierna, spoiwa szklanokrystliczne, ściernice z korpusem ceramicznym, wytrzymałość dynamiczna, narzędzia ścierne

Cytowanie

Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) CD-ROM s.151-156, sum.